آشنایی با برنامه ارتقای توان ذهنی در شیرخواران  
 

راهنمای خدمات سازمان

آشنایی با برنامه ارتقای توان ذهنی در شیرخواران
توان ذهنی و میزان هوش هر فرد ارتباط و کنش متقابل ویژگیهای زیستی (ارثی)وتجاربی است که از محیط بدست می آورد.


هر کودکی که متولد میشود در وجود خود توانا ئیهای خداداد زیادی دارد که با رشد و تکامل کودک این توانائیها کم کم شکوفا میشوند.


سالیان اولیه عمر برای تکامل عقلانی وعاطفی کودک از اهمیت وحساسیت ویژه ای برخورداراست. تجربه های ماههای وسالهای اول زندگی کودک در بدست آوردن توانائیها ومیزان موفقیت های آینده او نقش مهمی دارد.


شیرخواران توان قابل توجهی در پرورش اطلاعات داشته و نسبت به تعاملات اجتماعی تاثیر پذیر بوده وبرای تکامل یافتن مناسب توانائیها و مهارتهایشان وابسته به دریافت تحریکات مناسب به فراخور مرحله تکاملی شان هستند.


شما میتوانید به فرزند خود کمک کنید تاتوانایی هایش، هرچه بیشتر، شکوفا شوند و از هوش بالاتر،توان ذهنی بیشتر و قدرت جسمی بهتری برخوردار شود ودر آینده بتواند، در درس و مدرسه ودر کار وزندگی موفقیت بیشتری به دست آورد.


یکی از علل قابل پیشگیری از کم توانی ذهنی، جلوگیری از وضعیت نا مساعد اجتماعی است که شامل فقر مالی و فرهنگی خانواده هاست. فقدان تعاملات مناسب و تحریکات مناسب و کافی روانشناختی است که لازمه تکامل روانی –اجتماعی کودکان است.


اگر بتوان شرایط محیط را به گونه ای تغییر داد که غنی ازتحریکات مناسب روانشناختی برای شیر خوارا ن باشد درنتیجه هر کودک از توان هوش بالاتری برخوردار خواهد شد.


برای این کار باید بهترین ومناسب ترین شرایط را برای رشد وتکامل او را فراهم کنید و انجام چنین کار مهمی بسیار ساده است. با توجه به سنین طلایی و بحرانی رشد مغزی در شیر خوارگی، آموزش و آماده سازی مادران (مراقبان) بسیار ضروری می باشد و بایستی آنان را به مهارتهایی مجهز کرد که بتوانند در افزایش توانمندیهای کودکشان نقش موثر و بسزایی داشته باشند.


در برنامه آموزشارتقائ توان ذهنی شیرخوارانبا ارائه نکاتی عملی و ساده به مادران بوسیله کتب مصور درباره نحوه برقراری ارتباط و کنش متقابل مناسب با شیر خوارمیتوان در آگاهی –نگرش عملکرد مادران در این خصوص تغییری ایجاد نمود.


هدف غایی:ارتقائ توان ذهنی کودکان وپیشگیری از عقب ماندگی ذهنی ثانویه


هدف کلی:تاثیر آموزش مهارتهای ارتقائ توان ذهنی شیرخوارانبر آگاهی،نگرش ورفتار مادران


در وضعیت امروزی شیر خواران بی شماری هستند که توانایی های بالقوه و وضع بیولوژیک آنان در طیف تکامل طبیعی قرار میگیرد ولی اگر مداخله مناسب انجام نگردد به عقب ماندگان ذهنی و افراد غیر فعال جامعه بدل خواهند شد.


مداخلات آموزشی و درمانی در بین کودکان 18-24 ماهه میتواند بیشترین تاثیر را دربهبود نارسایی های ذهنی، عاطفی وروانی داشته باشد.


در این برنامه که با ایجاد ارتباط عاطفی و اجتماعی مناسب بین مادر (مراقب)وفرزند و غنی سازی محیط شیرخواراز محرکهای گوناگون و مناسب در تکامل حسی- حرکتی کودک که شامل تقویت حواس پنجگانه، تکامل ذهنی- شناختی که شامل کشف و شناخت محیط زندگی، تکامل عاطفی –اجتماعی که شامل احساس و رفتارهای مناسب اجتماعی است تغییرات شگرفی در تکامل کودک بوجود آورد.


با اجرای چنین برنامه ای در سطح وسیع میتوان از شیوع و شدت عقب ماندگی ذهنی در میان کودکان کاسته واز عوارض روانی، مالی و اجتماعی که این معلولیت بر افراد خانواده فرد معلول و کل جامعه برجای میگذارد، کاست.


دفتر پیشگیری از معلولیتهای سازمان بهزیستی با اجرای این برنامه آموزشی این امکان وهمیاری را به والدین میدهد که بتوانند گام موثری در جهت رشد زیستی، روانی و اجتماعی فرزندانشان داشته باشند.

 
تغییر قالب صفحه