پایگاه خدمات اجتماعی  
 

راهنمای خدمات سازمان

پایگاه خدمات اجتماعی


مقدمه:

جوامع در طول تاریخ با مسایل و پدیده های مختلفی مواجه می شوند که از جمله آنها می توان به مساله سکونتگاههای غیر رسمی (حاشیه نشینی)اشاره کرد.


که بویزه در کشور های جهان سوم و در حال توسعه و در کلان شهرها به دلایل مختلف از جمله گسترش شهرنشینی افزایش مهاجرت، افزایش فقر، کاهش فرصتهای اشتغال در روستاها و شهرهای کوچک و......از رشد بیشتری برخوردار بوده است.


کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نخواهد بود و با توسعه شهر نشینی از دو دهه گذشته سکونتگاهها، غیر رسمی، که از آنها با عناوین مختلف از جمله مناطق حاشیه نشین، خودرو خود انگیخته، غیر مجاز، نابسمان و نامتعارف نیز یاد می شده است، افزایش یافته است.


تعاریف:

سکونتگاههای غیر رسمی:

Informal Settlement - محلات نابسامان و سکونت گاههایی که به طور عمده در حاشیه شهرها و شهرهای بزرگ کشور، خارج از برنامه رسمی توسعه شهری و به صورت خود رو شکل گرفته و گسترش یافته است.


این محلات، خودرو یا حاشیه نشین یا به بیان درست تر، اسکان غیر رسمی نامیده شده اند و کارکرد اصلی آنها تامین زمین و الگوی ساخت متناسب با توان مالی گروههای کم درآمد مهاجر از روستا ها یا گروههای کم درآمد و فقیر شهری رانده شده از بافت موجود شهرهاست.


غالبا در این سکونتگاهها سنجه های سواد، تندرستی در آمد و پیشرفت اجتماعی از میانگین شهری در آن کشورها پایین تر است.


تسهلیگر:

فردی است با توانایی ویژه از کارکنان دولتی یا سازمانهای غیر دولتی و یا ترجیحا از اجتماع محلی که به افراد جامعه برای شناختن و باور تونایی های خود و تقویت عزم و اراده و حرکت به سوی توسعه و بهبود زندگی شان کمک می کند.


اهداف:

هدف کلی: توانمند سازی ساکنین سکونتگههای غیر رسمی و کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در این مناطق


اهداف جزیی:

- شناسایی مسایل و مشکلات گروههای هدف

- ارتقاء سلامت اجتماعی، کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی

- آگاه سازی گروههای هدف در جهت شناخت نیازها و مشکلات و تلاش در جهت رفع آنها

- آشنایی گروههای هدف با منابع موجود

- دسترسی برابر به خدمات اجتماعی

- گسترش روحیه خود باوری و خود اتکایی

- ایجاد زمینه مشارکت مردم و سازمانها ی غیر دولتی

- کاهش تصدی گری و ارتقاء نقش تسهلیگری دولت

- کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی


سیاستهای کلی:

- فراهم کردن زمینه مشارکت مردم و سازمانها ی غیر دولتی

- همکاری و هماهنگی درون بخشی و برون بخشی در ارائه خدمات

- اعتماد سازی در مناطق

- حساس سازی مردم و مسئولین

- بومی سازی برنامه ها

- استفاده بهینه از منابع مالی

- توجه به پژوهش های کار بردی

- توجه به آموزش


گروههای هدف:

- افراد در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب دیده اجتماعی شامل زنان و دختران در معرض آسیب زنان سر پرست خانوار، زوجین متقاضی طلاق و افراد فاقد مهارتهای زندگی- کودکان خیابانی، کودکان کار، کودکان بد سرپرست، کودکان بی سرپرست کودکان بازمانده از تحصیل، بچه های طلاق، کودکان دارای والدین معتاد و کلیه کودکان زیر 6 سال منطقه مورد نظر- سایر افرادی که به نوعی با بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی رو به رو شده اند.


نیروی انسانی:

نیروی انسانی پایگاه شامل حداقل 1 مددکار اجتماعی و 1 روانشناس می باشد.با توجه به نوع و میزان مداخلات و بر حسب نیاز تعداد نیروهای تخصصی می تواند افزایش یابد.


زمان حضور نیروهای تخصصی متناسب با شرایط و نیاز منطقه در شیفتهای صبح و عصر و یا فقط شیفت صبح باشد.

 
تغییر قالب صفحه