خانه زنان مرکز اسکان موقت زنان  
 

راهنمای خدمات سازمان

خانه زنان مرکز اسکان موقت زنان


مقدمه:

سازمان بهزیستی مکان مناسب و امن همراه با خدمات اجتماعی و ا ورژانسی برای زنانی که به نوعی دچار نا ملایمات زندگی شده اند به صورت موقت سر پناهی می آ ورد.


جامعه هدف:

کلیه زنان و دخترانی که در شرایط بحرانی با مشکل تامین سرپناه مواجه هستند.


هدف از ایجاد مراکز:

فراهم نمودن بستر مناسب به منظور عبور سالم زنان در زمان بروز ناملایمات زندگی و اسکان موقت آنان در محلی امن

کمک به تحکیم نهاد خانواده وپیشگیری از فرو پاشی آن


شرایط پذیرش:

زن خشونت دیده ویا در معرض خشونت باشد

زن به دلیل خشونت در معرض آسیب بوده و فاقد سرپناه مناسب باشد.

به بیماری های حاد مسری و روانی مبتلا نباشد.

زن معتاد به مواد مخدر و جزو مجرمین تحت تعقیب نباشد.

زن میتواند خود معرف و یا معرفی شده از سوی افراد حقیقی و یا حقوقی باشد.


پذیرش ونگهداری:

زنان واجد شرایط برای مدت 3 روزالی 1ماه پذیرش میشوند

می بایست پیگیریهای لازم برای بازگشت زنان به خانواده یا تشکیل زندگی مستقل به عمل آیددر صورت نیاز با تشخیص پزشک مرکز برای درمان به مراکز درمانی اعزام میشود

نگهداری آنان باآسیب دیدگان اجتماعی نظیر زنان ویژه ودختران فراری ممنوع است

باید برای زنان پرونده اجتماعی وسلامت پزشکی تشکیل گردد.

 
تغییر قالب صفحه