تاسیس و راه اندازی خانه های کودکان و نوجوانان غیردولتی - هیأت امنایی  
 

راهنمای خدمات سازمان

تاسیس و راه اندازی خانه های کودکان و نوجوانان غیردولتی - هیأت امناییاهداف کلی:

ایجاد خانه به منظور مراقبت، آموزش، پرورش، حمایت های معنوی،‌ فرهنگی و اجتماعی به صورت شبانه روزی از کودکانی که مسولیت آنان از طریق سازمان بهزیستی استان به موسسه خیریه محول می شود.


خانه های کودکان و نوجوانان

به محلی اطلاق می شود که طبق وظایف قانونی نگهداری،‌ مراقبت و پرورش کودکان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی را به صورت شبانه روزی تا فراهم شدن زمینه انتقال موقت یا دایم به خانواده و جامعه به عهده دارد.


صاحب امتیاز

به اشخاص حقوقی اطلاق می شود که پس از بررسی و تایید سازمان بهزیستی کشور مبادرت به اخذ پروانه تاسیس موسسه خیریه نموده و سپس موفق به دریافت موافقت اصولی و پروانه فعالیت خانه های کودکان و نوجوانان از کمیسیون استانی شده باشد.


مدیرمسئول

شخصیت حقیقی واجد شرایط مقرر در آیین نامه که از طرف صاحب امتیاز به بهزیستی استان معرفی می شود تا پس از تایید معاونت اموراجتماعی استان پروانه مدیرمسولی اخذ و در خانه مربوطه انجام وظیفه نماید.


موافقت اصولی

موافقت نامه ای است که پس از طی مراحل پیش بینی شده در این آیین نامه و تایید کمسیون صدور پروانه های بهزیستی استان با امضاء مدیرکل بهزیستی استان به موسسه ارایه می گردد تا با رعایت قوانین، مقررات و مفاد َآیین نامه نسبت به آماده نمودن خانه و تجهیز آن و ارایه مدارک لازم اقدام نماید. مدت اعتبار موافقت اصولی یک سال است و برای یک بار به مدت شش ماه قابل تمدید می باشد.


پروانه فعالیت

اجازه نامه ای است کتبی که پس از معرفی مدیر مسول و نیروهای تخصصی، تجهیز و آماده شدن خانه و ارایه مدارک لازم و تایید کمسیون صدور پروانه های بهزیستی استان با امضاء مدیرکل بهزیستی استان صادر می گردد و در صورت تایید عملکرد خانه،‌ پروانه فعالیت هر سه سال یک بار تمدید می گردد.
لینک مرتبط:


نگهداری از کودکان بی سرپرست

تصاویر(مراکز شبه خانواده)

فرزند خواندگی (خانواده امین)

شیرخوارگاه

تصاویر(مراکز شبه خانواده)

نحوه پذیرش فرزندان مجهول الهویه(سالم)

نحوه پذیرش فرزندان با هویت

 
تغییر قالب صفحه