طرح بیمه آتیه  
 

راهنمای خدمات سازمان

طرح بیمه آتیه

با توجه به این که سازمان بهزیستی یکی از دستگاههای حمایتی دولت می باشد و هزینه های افراد تحت حمایت خود را مستقیماً از محل در آمد دولت پرداخت می کند وا ین درآمد همیشه می تواند در نوسان باشد و با عنایت به این که یکی از دغدغه های مقدس سازمان بهزیستی رفع مشکلات مسکن، ازدواج، جهیزیه، اشتغال و تحصیلات فرزندان تحت حمایت خود پس از ترخیص از واحد می باشد؛ لذا این مهم باپرداخت مبلغی ناچیز به ازاء هرکودک به شرکت سهامی بیمه می تواند تحقق یابد زیرا این نوع سرمایه گذاری دراز مدت می تواندازحمایت های کم هزینه ولی با بازدهی مناسب و حساب گر باشد و می توان این نوع سرمایه گذاری را در جهت رعایت حقوق مساوی کودکان یا یکی از برنامه های توانمند سازی فرزندان پس از ترخیص شناخت.


هدف

هدف از اجرای این طرح ایجاد سرمایه ای مناسب و مطمئن برای آتیه فرزندان می باشد که پس از ترخیص این سرمایه گذاری پشتوانه محکمی برای آینده آنان محسوب شود.


تعریف بیمه آتیه

این بیمه یکی از انواع بیمه هایی است که توسط شرکت بیمه ارائه می شود که هدف آن تأمین آتیه کودکان و نوجوانان و ایجاد سرمایه ای مطمئن برای تهیه جهیزیه، هزینه تحصیلات عالی، ازدواج، خرید مسکن و....است.


جامعه هدف

فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست تحت پوشش سازمان بهزیستی (دفتر امور شبه خانواده )


شیوه اجرا

- این طرح از طریق انعقاد قرارداد با شرکت بیمه انجام می شود (بیمه طرف قرارداد سازمان: شرکت سهامی بیمه ایران )- بعد ازپایان پرداخت اقساط 10الی 15 ساله بیمه شده می تواند با در دست داشتن بیمه نامه و اعلام کتبی سازمان بهزیستی بابت تهیه جهیزیه، مسکن، تحصیلات و اشتغال مبلغ دو برابر سرمایه، از شرکت بیمه دریافت نماید- اصل بیمه نامه هر فرد بیمه شده، نزد سازمان بهزیستی نگهداری می شود.

 
تغییر قالب صفحه