طرح مراکز همیاری و مشاوره فرندان ترخیص شده  
 

راهنمای خدمات سازمان

طرح مراکز همیاری و مشاوره فرندان ترخیص شده


مقدمه:

افرادی که دروران کودکی، نوجوانی و جوانی را تماما یا مقاطعی از آن را در مرکز شبانه روزی طی کرده و پس از دوران گذار وارد جامعه می شوند،‌ اکثراُ دچار بحران گردیده و بار منفی به این گروه بویژه بعد روحی و روانی آن در سراسر دوره حیات جلوه می کند و بر همه شئون زندگی آن ها اثر گذار خواهد بود.


اثرات این پیش زمینه های منفی به گونه ای است که حتی در مواردی دیده شده که استعدادهای درخشان و بالنده این گروه به لحاظ عدم حمایت های معنوی زیر پوشش تاثیر آشکار و مستقیم بحران ها سرکوب گردیده است.


هدف طرح:

به منظور متعالی ساختن جوانان ترخیص شده یا در شرف ترخیص و خارج نمودن آنان از مشکلات و آفت های مورد نظر و برای ایجاد زمینه های یک زندگی عادی و به خاطر این که بتوان این خیل جمعیت انسانی را از تبعات منفی ناشی از اقامت های طولانی ا ادواری در شبانه روزی ها مصونیت بخشید.


طبعا در اجرای این مسولیت می بایست راهکارهای مناسبی را تدارک دید.


یکی از راهکار های اجرایی ایجاد مرکز، ‌انجمن، گروه و یا هسته همیاری و مشاوره فرزندان ترخیص شده است که ساختار سازمانی آن با عنایت به نیروی ستادی تدوین و ارایه نموده و عدم وجود ساختار مناسب حمایتی پس از ترخیصی ضرورت اصلی این طرح را تشکیل می دهد.


هدف:

این مراکز با هدف ایجاد پیوندهای ارتباطی متنوع،‌ مستمر، ‌اطمینان بخش با ترخیص شدگان و اعمال حمایت های لازم معنوی،‌ مادی و حقوقی از آنان و هم چنین جهت رفع پیش زمینه های منفی ناشی از اوقات در شبانه روزی ها و متوقف نمودن اثرات منفی و روحی شیوه زندگی این فرزندان و رفع مشکلات شغلی، مسکن،‌ ازدواج و. ... که معمولا برای هر جوان؛ اولین موانع حضور جدی در عرصه مهارت و زندگی، ایجاد شده است.


مخاطبین طرح:

فرزندان شبانه روزی ترخیص شده، ‌ساکن و در شرف ترخیص در مراکز شبانه روزی بهزیستی (دولتی و هییت امنایی)، خیریه ها و دیگر نهادها.


شیوه های اجرایی کلیات طرح:

1- ایجاد هماهنگی ستادی میان بخش اجرایی استان وفرزندان ترخیص شده که مایل به همکاری و مساعدت در انجام طرح باشند.2- تشکیل کمیته ای مرکب از مدیرکل استان، معاون اموراجتماعی، کارشناس ستادی شبانه روزی، کارشناس حقوقی،‌ مسؤل جلب مشارکت های مردمی استان و کارشناس روابط عمومی.3- برگزاری مجمع عمومی با حضور فرزندان ترخیصی و یا در شرف ترخیص در خصوص انتخاب 7 نفر از فرزندان به عنوان اعضای هیات امناء4- انتخاب اعضای هیات مدیره5- تدوین اساسنامه و ثبت اساسنامه6- اعلام موجودیت مرکز و بیان اهداف و وظایف خود از طریق رسانه های جمعی مانند مطبوعات،‌رادیو، تلویزیون و....7- تلاش جهت جلب حمایت های لازم مردمی و مشارکت های اجتماعی8- سازمان بهزیستی هر استان نسبت به تخصیص محل و خط تلفن و سایر امکانات و تجهیزات لازم با مرکز همیاری و مشاوره همکاری به عمل خواهد آورد.9- در چارچوب وظایف کلی سازمان بهزیستی کشور و در بعد عملیاتی آن اعم از اجرایی و ستادی،‌هر یک از واحدهای مربوطه که به نحوی با مرکز اشتراک وظیفه دارند همکاری لازم به عمل آید.10- این مرکز در شیوه های اجرایی خویش می بایستی روشهایی را برگزیند که نهایت آن جلب اطمینان و اعتماد ترخیص شدگان به این مرکز باشد.11- مرکز از نحوه فعالیت های خویش گزارش های ادواری تهیه و از طریق سلسله مراتب به دفتر امورشبه خانواده بهزیستی کشور ارایه خواهد نمود.12- ایجاد ارتباط فرابخشی و درون بخشی جهت رفع مشکلات اشتغال، مسکن، تحصیل، ازدواج و. ... فرزندان ضروری است.


لینک مرتبط:


آموزش قبل از ازدواج

آموزش برای زندگی مشترک

خط تلفن 123

خط ملی مشاوره اعتیاد

مشاوره تحت وب

اورژانس اجتماعی(123)

مشاوره ژنتیک

خدمات تلفنی 148

مشاوره هنگام طلاق

صدور مجوز مراکز مشاوره، مراکز تخصصی مشاوره


 
تغییر قالب صفحه