فرم شکایات یا درخواست مردمی
 
مشخصات اشخاص حقیقی
1-نام و نام خانوادگی :   2-نام پدر:   3-شماره شناسنامه:  
4- کد ملی :   5- محل صدور: استان

شهرستان :
6- تاریخ تولد :
4-1- کد پستی :
7- میزان تحصیلات : 8- شغل :   9- محل اشتغال :  
10- آدرس محل اشتغال : تلفن :
11- آدرس محل سکونت : تلفن :
12- وضعیت خاص :
مشخصات افراد حقوقی
1-نام شرکت :   2- شماره ثبت : 3- زمینه اصلی فعالیت :  
4- نام و نام خانوادگی مدیر عامل :   کد ملی :   تلفن :
5- آدرس پستی شرکت : کد پستی : تلفن :
6- آدرس پست الکترونیکی شرکت : دورنگار :
- نام دستگاه یا واحد سازمانی مورد شکایت :
-آیا در رابطه با شکایت یا درخواست خود مدارکی دارید ؟
-آیا در مراجع دیگر نیز اقدام به شکایت یا درخواست نموده اید ؟ نام مرجع :
-نتیجه شکایت یا درخواست ضمیمه شده است
-آیا سابقه طرح شکایت یا درخواست از این دستگاه را داشته اید؟
-آیا شکایت یا درخواست شما پیرامون موضوع قبلی مجددا تکرار شده است ؟
-آیا از نحوه پاسخگویی دستگاه در مورد شکایت یا درخواست قبلی خویش راضی هستید؟  
-تاریخ درج شکایت یا درخواست در مرحله قبل :      
خلاصه موضوع    
   
تاریخ :
شماره ثبت : تاریخ:
هموطن گرامی توجه فرمایید : طرح شکایت در مراجع بالاتر منوط به عدم پاسخگویی در موعد مقرر یا عدم رضایت از پاسخ دریافتی در مراجع پایین تر است. در صورتی که شکایت یا درخواست ابتدا در مراجع بالاتر مطرح شود برای رسیدگی به مراجع ذیربط ارجاع خواهد شد
 
ماهیت موضوع موضوع شکایت موضوع درخواست مرحله درج شکایت یا درخواست
 
مصادیق شکایات مصادیق درخواست
 
   
پیگیری شکایات یا درخواست های مردمی پیگیری شکایات یا درخواست های مردمی
تغییر قالب صفحه