مقدمه واژگان بهزیستی

همواره از علم مديريت به عنوان يكي از اساسي ترين علوم در جوامع توسعه يافته تر نام برده شده است و گفته مي شود با تكيه بر آمار است كه مي توان توانايي هاي مديران را در تصميم گيريهاي حساس، درست و به موقع محك زد. اما اين مستلزم ارايه آمارهاي به روز، دقيق و صحيح است كه مي بايست از سوي مراكز آماري و بانكهاي اطلاعاتي فعال در جامعه در اختيار سازمانهاي تصميم گيرنده، مديران، پژوهشگران و تحليل گران مسايل اقتصادي، اجتماعي، صنعتي، فرهنگي و حتي سياسي قرار گيرد.

در گذشته نه چندان دور (شايد نزديك به دو دهه اخير) پيوسته زمزمه هايي از سوي نهادها، سازمانها و مراكز علمي و تحقيقاتي (دانشگاهي و صنعتي) شنيده مي شد كه آمارهاي پراكنده و تقريباً غيرموثق، اثرات نامطلوبي بر نتايج ناشي از تحقيقات محققان مي گذارد و اين به طور مستقيم بر تصميمات حساس مسئولان در جامعه در همه ابعاد موثر است طي اين دو دهه بسيار مطرح شده است كه با توجه به پيشرفتهاي تكنولوژيكي در زمينه رشد ابزارهاي آماري و محاسبات يا كشف شيوه هاي جديد آماري از سوي ساير ممالك رشد يافته، چرا همچنان بايد شاهد وجود برخي تناقض در آمارها باشيم و آمار و ارقام مورد نياز جامعه، دير به دست مصرف كنندگان برسد و يا با اشكالات آماري روبرو باشد. به نظر مي رسد، دلايل وجودي چنين مشكلاتي در علوم آماري جامعه ما پيش از آنكه جنبه ابزاري و تكنولوژيكي داشته باشد، از نوعي معضل ساختاري در نظام آماري كشور رنج مي برد، كه اين جزو مسايل مهمي است كه مي بايست از درون تحليل شود تا ريشه هاي اصلي آن نمايان و رفع شوند. ناهماهنگي هاي زيادي كه بين آمار وزارتخانه ها و سازمانها و حتي آمارهاي درون سازماني وجود دارد، عمدتاً ناشي از تعاريف متفاوتي است كه هر كدام ازآنها از خدمات ارائه دهنده خود دارند و هر نهاد بر اساس تعاريف خود به تهيه و ارائه آمار مي پردازد.

با توجه به گستردگي حوزه فعاليتها و خدمات، تعدد و تنوع و پراكندگي جامعه هدف سازمان بهزيستي كشور، نياز مبرمي به مشخص نمودن تعاريف و مفاهيم اين خدمات احساس مي شود.

گزارش حاضر مجموعه اي از تعاريف و مفاهيم خدمات سازمان بهزيستي است كه از حوزه هاي مختلف سازمان جمع آوري شده است. از آنجا كه اين كار نيز مانند هر كار ديگري در ابتدا خالي از نقص نبوده لذا اين اداره از نظرات همكاران و كارشناسان محترم جهت رفع ابهامات واشكالات وتكميل هر چه بهتر اين گزارش استقبال مي نمايد ، در نهايت اميد است با استفاده از اين گزارش قدم مهمي در جهت يكسان سازي و اصلاح نظام آماري سازمان برداشته شود.

اداره كل آمار و فناوري اطلاعات
سازمان بهزيستي كشور

تغییر قالب صفحه