ب

بازپروري:

بازتواني شغلي:

تلاش در جهت بهبود وضعيت معيشتي و رسيدن به استقلال مالي از طريق ايجاد اشتغال و قطع وابستگي مالي به سازمان مي باشد.(ش)

بانك عامل:

بانك يا مؤسسات اعتباري است كه به حكم قانون يا با مجوز بانك مركزي تأسيس شده و طرف قرارداد واگذارنده اعتبار است.(ش)

بحران:

وضعيت آَشفته و درهم ريخته اي است كه در آن افراد در هدفهاي مهم زندگي خود با ناكامي مواجه مي شوند يا در چرخه زندگي يا روشهاي تطبيق يا عامل استرس زا دچار گسيختگي عميقي مي گردند.(ج)

بحران اجتماعي:

رشد بارز و غير قابل كنترل آُسيب هاي اجتماعي كه بنيان يك جامعه را در معرض خطر قرار مي دهد. (ج)

به كار گمارده شده:

فردي است كه در اثر مجموعه فعاليت‌هاي برنامه‌ريزي شده موفق به كسب درآمد مشروع مي‌شود.(ع)

بيمار رواني مزمن(chronic"severe" mentally Ш patient ):

فردي است كه برحسب تعاريف و معيارهاي تشخيصي علمي داراي بيماري و اختلال رواني باشد كه سير آن پيشرونده و تدريجي بوده و همراه با عودهاي مكرر باشد ، حداقل 2 سال از آغاز علايم بيماري گذشته باشد و در نتيجه بيماري عارض شده عملكرد رواني اجتماعي فرد نزول يافته و منجر به معلوليت و از كارافتادگي فرد شده باشد.(ت)

بيمه اجتماعي زنان خانه‌دار:

نوعي بيمه اجتماعي كه با مشاركت دولت و زنان خانه‌دار و در راستاي گسترش و رفاه توأم با عزت و تأمين تضمين زندگي شرافتمندانه زنان، با پرداخت مبلغي مشخص قابليت اجرايي پيدا مي‌كند.(ج)

بيمه سهم كارفرما:

پرداخت حق بيمه سهم كارفرما جامعه هدف به كار گرفته شده در بخش غيردولتي به مدت 5 سال.(ش)

تغییر قالب صفحه