پ

پايگاه :

پايگاه سلامت رواني اجتماعي (Community Mental Health Action Agency):

مكاني براي مراجعه مردم و همياران به منظور دريافت راهنمايي، گرفتن اطلاعات، خدمات اوليه در ارتباط با مسائل اجتماعي، فردي، حقوقي و موارد ديگر برحسب لزوم، استفاده از نيروهاي داوطلب و با انگيزه به ويژه نيروها و منابع محلي، عدم اكتفا به بودجه رسمي طرح، و سعي در شناسايي و جذب منابع ساير ارگان‌ها و نهادهاي دولتي و به ويژه منابع مردمي، و گسترش ارائه خدمات پايگاه در راستاي: اطلاع رساني، آموزش و تسهيل فرآيندهاي مشاركتي .(پ)

پذيرش (admission):

به سلسله اقداماتي كه شامل دريافت و ثبت مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده و تعيين محل دريافت خدمت مي باشد، اطلاق مي گردد.(ع)

پروانه فعاليت:

مجوزي است كتبي كه براي شروع و تداوم فعاليت مهدكودك ها و مراكز غير دولتي وابسته به سازمان بهزيستي پس ازتأسيس ،تجهيز، تأمين و معرفي نيروي انساني مورد نيازو ارايه مدارك لازم از طرف متقاضي و تأييد كميسيون صدور پروانه هاي بهزيستي استان با اعتبار زماني محدود (براي مهد كودك5 سال) صادر و با تأييد كميسيون هر چند سال يكبار تمديد مي گردد.(ع)

پشت نوبت:

به فردي اطلاق مي شود كه كليه شرايط تحت پوشش قرارگرفتن واستفاده از خدمات سازمان را دارا مي باشد ولي به علت كمبود امكانات واعتبارات امكان استفاده از خدمات را ندارد و مي بايست در نوبت دريافت خدمت قرار گيرد.(ع)

پيشگيري:

عبارت است از سياستها، برنامه ها و فعاليتهايي كه به منظور كاهش بروز، شيوع و عوارض ناشي از بيماريها وآسيبهاي اجتماعي انجام مي گيرد.(پ)

پيشگيري اجتماع محور:

رويكردي در پيشگيري است كه در آن به نقش عوامل محيطي و اجتماعي در كيفيت زندگي و رفاه اجتماعي مردم توجه مي شود. در اين نوع پيشگيري همه فرايند مداخله پيشگيري(از تعيين مشكل تا اولويت بندي، طراحي مداخله، اجراي مداخله، ارزشيابي و اصلاح آن براي اجراي بعدي) را اعضاي كوچك (محله هاي شهري و روستايي، محيط هاي كار و محيط هاي آموزشي شامل مهدهاي كودك، پيش دبستاني، مدارس و دانشگاهها) در كنار يك تسهيلگر كارشناس و با كمك منابع دولتي و غير دولتي موجود در اجتماع كوچك( گروههاي خود ياري، انجمن هاي محلي و...) انجام مي دهند.(پ)

پيگيري :

به سلسله اقداماتي كه به منظور پيوند مجدد خدمت گيرنده با جامعه و حل مسائل و استمرار خدمات مراقبتي به منظور عدم بازگشت خدمت گيرنده به مسائل پيشين و يا استمرار حمايتهاي مادي و معنوي براي عدم ابتلاء به آسيب ديدگي اجتماعي صورت مي گيرد پيگيري مي گويند.(ع)

پيمان نامه جهاني حقوق كودك :

پيمان نامه اي است كه به منظور همكاري هاي بين المللي براي بهبود شرايط زندگي كودكان در همه كشورها ، به ويژه كشور هاي در حال رشد ، تدوين شده است.(ج)

تغییر قالب صفحه