ت


تحت پوشش:

تحت پوشش كلاسهاي آموزشي طرح آگاهسازي پيشگيري از معلوليت و آسيبهاي اجتماعي :

(participants in prevention of disabilities and social harm's educational classes)

تعداد افراد شركت كننده در كلاسهاي آموزشي طرح آگاهسازي پيشگيري از معلوليت و آسيبهاي اجتماعي.(پ)

تحت پوشش = *100

تحت تكفل:

يعني عضوي از خانواده كه سرپرستي و تمام يا قسمتي از هزينه زندگي او، بر عهده سرپرست خانوار باشد.(ع)

تحريكات مناسب روانشناختي:

ايجاد ارتباط عاطفي و اجتماعي مناسب بين مادر (مراقب)، و فرزند به گونه‌اي كه مادر نسبت به هر گونه نياز شيرخوار حساس باشد. مقصود او را درك كند و پاسخگوي نيازهاي او و حامي وي باشد. همچنين غني‌سازي محيط شيرخوار از محركهاي گوناگون مناسب در هر مرحله از تكامل شيرخوار از جمله محركهاي شنيداري، ديداري و لامسه‌اي به نحوي كه شيرخوار از راه حواس پنجگانه خود بتواند به كسب تجارت گوناگون بپردازد تا به فعل درآمدن توان بالقوة او تسهيل گردد.(پ)

تدخين يا دودكردن:

روشي است كه با استفاده از ابزارهايي همچون منقل، وافور، چپق، نگاري، قليان، سيخ و سنگ و يا زرورق، دود حاصل را وارد ريه‌ها مي‌كنند.(پ)

ترانس سكسوئل Transsexual(T.S):

به گروهي از مبتلايان به اختلال هويت جنسي گفته مي شود كه پيوسته درصدد كسب خصوصيات ظاهري و آناتوميك جنس مخالف خود و رهايي از خصوصيات جنسي آناتوميك خود مي باشند.(ج)

تربيت شنوايي:

منظور مجموعه آموزشهايي براي فرد دچار اختلال شنوايي است تا بتواند براي برقرار كردن ارتباط زباني از باقي مانده شنوايي خود حداكثر استفاده را ببرد.(ت)

ترخيص:

عبارت است از پايان گرفتن مراحل ارايه خدمات به مددجو ويا توانخواه و بازگشت مددجو به زندگي سالم اجتماعي به علت رفع نياز وپايان گرفتن مراحل شرايط استحقاق فرد طبق ضوابط تعيين شده ويا انصراف فردازدريافت خدمت.(ع)

تزريق:

روشي است كه از طريق سرنگ تزريق مواد به داخل رگ يا عضله انجام مي‌گردد.(پ)

توانبخشيrehabilitation)):

الف: مجموعه اقداماتي است كه براي كاستن از كم‌تواني و ارتقاء سطح توانائيهاي فرد براي رسيدن به خود اتكايي و حضور در اجتماع انجام مي‌شود.

ب : مجموعه‌اي از خدمات و اقداماتي كه جهت بازتواني و بهبود وضع جسمي، رواني، اجتماعي، خانوادگي، آموزشي، حرفه‌اي، اقتصادي فرد داراي كم‌تواني انجام مي‌پذيرد تا شخص بتواند در بالاترين حد ممكن فعاليت خود قرار گرفته و حتي الامكان مستقل زندگي نمايد.(ت)

توانبخشي آموزشي:

مجموعه اقداماتي كه در جهت ارتقاي سطح تحصيلات توانخواه انجام مي شود.(ت)

توانبخشي اجتماعي ((social rehabilitation:

به مجموعه خدمات مددكاري كه جهت افزايش سازگاري اجتماعي فرد و حل مشكلات اجتماعي وي انجام مي‌گيرد گفته مي شود.(ت)

توانبخشي پزشكي((medical rehabilitation:

مجموعه خدمات فيزيوتراپي ، كاردرماني ، شنوايي شناسي ،بينايي سنجي، گفتار درماني، ارتوپدي فني، پزشكي، پرستاري، روانشناسي كه در جهت ارتقاء كيفيت زندگي فرد معلول به صورت فردي يا تيمي توسط افراد متخصص ارايه ميگردد و اين خدمات در برخي موارد با استفاده بهينه از وسايل كمك توانبخشي انجام شود.(ت)

توانبخشي حرفه اي (vocational rehabilitation):

قسمتي از توانبخشي يك فرد داراي معلوليت به منظور تأمين نيازهاي مادي ومعنوي وي بوده و شامل ارزشيابي پيش حرفه اي (تشخيص به موقع توانايي ها و علايق شغلي) ايجاد آمادگي فيزيكي و رواني در فرد ومحيط اطراف، راهنمايي وآموزش حرفه اي، كاريابي، مشغول به كار كردن (بكارگماري) و پيگيري مي باشد.(ت)

توانبخشي رواني((psychological rehabilitation:

مجموعه خدمات روانشناسي و روانپزشكي كه جهت ارتقاء سلامت روان توانخواه انجام مي‌شود.(ت)

توانمندسازي empowerment)):

فرآيندي است كه به وسيله آن مردم بر تصميم گيريها و اقداماتي كه سلامت آنها را تحت تأثير قرار مي دهد، كنترل بيشتري دارند. مقتدرسازي ممكن است يك فرايند اجتماعي ، فرهنگي، رواني و سياسي باشد كه از طريق آن افراد و گروههاي اجتماعي مي توانند نيازهاي خود را بيان كرده، نگرانيهاي خود را ابراز داشته و براي مشاركت فعال در روند تصميم گيري ، راهكارهايي را مطرحو براي براورده ساختن نيازهاي خود به اقدامات سياسي، اجتماعي و فرهنگي دست بزنند .(منبع WHO) (ع)

توانمند سازي سالمند older people empowerment)):

فرآيندي است كه طي آن سطح آگاهيهاي سالمندان نسبت به واقعيت بيروني افزايش يافته و آنها را به توانمندي‌هاي دروني خود واقف مي‌گرداند و طي اين فرآيند هنجارها و ارزشهايي احيا و خلق مي‌شود كه بر رفاه و عدالت اجتماعي در سطوح فردي، خانوادگي، اجتماعي و سياسي زندگي سالمندان تأثير مي‌گذارد.(ت)


تيم
(team work):

تيم پيگيري سيار بيماران رواني مزمن:

گروهي متشكل از پزشك ،پرستار،روانشناس باليني ،كاردرمانگر و مددكار اجتماعي كه خدمات درمان و توانبخشي بيماران رواني مزمن را در منزل ارايه مي نمايد.(ت)

تيم توانبخشي سيار:

به تيمي از افراد مجرب گفته مي شود كه فعاليت آن ارايه اقدامات توانبخشي پزشكي به افراد ناتوان در منزل مي باشد.اين تيم شامل پزشك عمومي آموزش ديده فيزيوتراپيست،پرستار، روانشناس ،كاردرمانگر و مددكار اجتماعي مي باشد.(ت)

تغییر قالب صفحه