ج

جامعه هدف:

شامل توانخواهان معلول و مددجويان تحت پوشش سازمان.(ع)

جمعيت:

تغییر قالب صفحه