ح

حق پرستاري:

مبلغي است كه به صورت ماهيانه به معلولين ضايعه نخاعي نيازمند با تشخيص سازمان بهزيستي كشور بر حسب مورد و متناسب با ميزان معلوليت به فرد معلول يا سرپرست معلول يا فردي كه از سوي معلول تعيين مي گردد پرداخته شود.(ت)

حرفه آموخته سازمان بهزيستي:

به فردي گفته مي‌شود كه دوره‌هاي آموزش فني و حرفه‌اي را گذرانده و موفق به يادگيري حرفه و فن و يا ارتقاء مهارت با كسب مدرك پايان دوره از مراكز آموزش دهنده شده باشد.(ع)

حرفه‌آموز سازمان بهزيستي:

به فرد خدمت گيرنده از سازمان بهزيستي گفته مي‌شود كه به منظور يادگيري حرفه‌اي خاص يا بازآموزي براي ايجاد كارايي و مهارت بيشتر نيازمند گذراندان دوره‌هاي فني و حرفه اي در مدت معيني مي‌باشد. (ع)

تغییر قالب صفحه