خ

خانواده نيازمند:

به خانواده‌اي گفته مي‌شود كه فاقد درآمدكافي طبق دستورالعمل حمايتي بوده و به يكي ازدلايل فوت، مفقودالاثر شدن، متاركه، طلاق، اعتياد، از كارافتادگي (به طور دايم يا موقت)، محكوميت به زندان، اعزام به سربازي، بيماري سرپرست و عوامل ديگر قادر به تأمين نيازهاي اوليه نباشد.(ج)

خانواده نيازمند وزن سرپرست:

به خانواده‌‌اي گفته مي‌شود كه به يكي از دلايل فوت، مفقودالاثر شدن، متاركه، طلاق، اعتياد، از كارافتادگي (به طور دايم يا موقت)، محكوميت به زندان، اعزام به سربازي، بيماري سرپرست مرد و عوامل ديگر تأمين معاش مادي و نيازهاي معنوي بر عهده زن سرپرست خانواده باشد.(ج)

خانوار:

- عبارت است از يك يا چند نفر كه در يك مسكن سكونت داشته (اقامتگاه دائمي آنها) و هم غذا باشند.

- مجموعه افراد ي كه زير يك سقف زندگي مي كنند و سر يك سفره غذا مي خورند ويا همخرجند.

- يك يا چند نفر كه در محل معيني مقيم بوده و همخرج نيز باشند.(ع)

خانوار بي سرپرست:

به خانواده هايي اطلاق مي شود كه بنا به دلايلي بطور موقت يا دائم سرپرست خود رااز دست داده و قادر به تأمين حداقل هزينه زندگي خويش نمي باشند.(ع)

خانوار تحت پوشش:

به خانوارهايي اطلاق مي شود كه واجد شرايط دريافت كمك بوده و در سازمان تشكيل پرونده داده ودر تمام يا مقطعي از سال از خدمات و كمكهاي سازمان برخوردار هستند.(ع)

خانه زنان(اسكان موقت زنان):

مكان‌هايي كه زنان خشونت ديده و يا در معرض خشونت و آسيبهاي اجتماعي فاقد سرپناه براي مدت موقتي در آنجا پناه داده شده و خدمات مختلف مددكاري و حمايتي به آنان ارايه مي‌گردد.(ج)


خانه سلامت:

خانه سلامت به مراكزي اطلاق ميشود كه طبق وظايف قانوني محوله، دختران در معرض آسيب اجتماعي و فاقد حمايت هاي خانوادگي و اجتماعي را تحت پوشش قرار داده و از طريق ارائه خدمات زمينه هاي كسب استقلال اقتصادي و اجتماعي را فراهم آورده و در تأمين حداقل نيازهاي اقتصادي و جلوگيري از ابتلاء به آسيبهاي اجتماعي ياري مي نمايد.(ج)

خانه كودكان و نوجوانان:

مكاني است ويژه مراقبت و نگهداري شبانه روزي از كودكان بي سرپرست در دو دامنه سني 12-6 سال و ۱2-۱8 سال با تفكيك جنسيتي به منظور فراهم نمودن زمينه انتقال موقت يا دايم انها به خانواده و يا جامعه.(ج)

خانه مستقل:

مكاني است ويژه مراقبت و نگهداري شبانه روزي از كودكان بي سرپرست با اين مشخصه كه گروهي از اين كودكان (معمولا خواهرها و بردارها) كه آمادگي زندگي مستقل را دارند با نظارت سازمان بهزيستي در اين مكان زندگي مي كنند.(ج)

خانه موقت كودكان و نوجوانان:

مكاني است ويژه مراقبت و نگهداري شبانه روزي از كودكان بي سرپرست با اين مشخصه كه در آن كودكان پذيرفته شده قبل از ورود به خانه‌هاي كودكان و نوجوانان به منظور انجام آزمايش‌هاي پزشكي و بررسي هاي روان شناختي وپيگيريهاي مددكاري براي شناسايي خانواده و بستگان سببي و نسبي حداكثر ۲۱ روز تحت مراقبت قرار مي‌گيرند.(ج)

خانه نوزادان، نونهالان و نوباوگان:

مكاني است ويژه مراقبت و نگهداري شبانه روزي از كودكان بي سرپرست در دامنه سني زير 6 سال به منظور فراهم نمودن زمينه انتقال موقت يا دايم انها به خانواده و يا جامعه.(ج)

خانه هاي نيمه راهي (halfway houses) :

مراكز توانبخشي اختصاص يافته براي آن دسته از بيماران رواني مزمني كه شدت بيماري آنان به حدي نيست كه بستري شدن را ضروري سازد و از سوي ديگر شرايط آنان به گونه اي هم نيست كه بدون انجام درجاتي از حمايت و نظارت بتوانند در محيط اجتماعي خود عملكرد مطلوبي داشته باشند.(ت)

خدمات اجتماعي:

به خدمات مددكاري، آموزشي و فرهنگي، پزشكي و بهداشتي، رفع نيازهاي اوليه زيستي (تغذيه اي و پوشاك) در جهت ايجاد رفاه اجتماعي افراد اطلاق مي گردد.(ج)

خدمات اجتماعي سيار:

ارائه تمامي خدمات اورژانس اجتماعي به صورت سرپايي با وسايل نقليه تجهيز شده در نقاط شلوغ وآسيب زاي شهر را گويند. (ج)

خدمات تخصصي:

كليه اقدامات در زمينه پيشگيري ثانويه و ثالثيه از قبيل خدمات روان درماني و مشاوره اي، مصاحبه هاي فردي وخانوادگي، قرنطينه، خدمات حقوقي، درماني، مالي و... كه به افراد و خانواده هاي درمعرض آسيب ياآسيب ديده اجتماعي ارائه مي شود.(ج)

خدمات توانبخشي:

به مجموعه اقدامات توانبخشي مشتمل بر اقدامات توانپزشكي، رواني و اجتماعي گفته مي‌شود كه توانايي توانخواهان را در مقابل با عوارض ناشي ازمعلوليت ذهني ،جسمي حركتي ،رواني يا كهولت سن افزايش داده و زمينه را براي سازگاري بيشتر فرد با شرايط محيطي جهت حفظ حداكثر استقلال و زندگي هدفمند فراهم نمايد.(ت)

خدمات ياددهي – يادگيري:

مجموعه فعاليتهاي فرهنگي ، تربيتي ، پرورشي وآموزشي كه در تمامي مهدهاي كودك ارائه مي شود.(ج)

خدمت:

عبارت است از سلسله عمليات و مجموعه فعاليتهايي كه به جامعه هدف سازمان ارائه مي شود.(ع)

خشونت بر عليه زنان و كودكان:

هرگونه آزار و اذيت بر عليه زنان و كودك از جنسي، جسمي، رواني و غفلت را خشونت گويند.(ج)

خط تلفن اورژانس اجتماعي:

يك خط تلفن 3 رقمي است كه بطور 24ساعته به افراديكه در معرض آسيب هاي اجتماعي قرار دارند ( نيازمند حمايت هاي فوري هستند)، خدمات تخصصي ارائه مي نمايند (با اولويت دادن به كودكان و مسئله كودك آزاري).(ج)

خوداشتغالي:

اشتغالي كه شخص خود رأساً اقدام به انجام و ايجاد آن مي نمايد.(ش)

خوردن:

به شكل جويدن، نوشيدن يا بلعيدن انجام مي‌گيرد.(پ)

تغییر قالب صفحه