د

دايه رضاعي:

دختران فراري يا در معرض آسيب:

به آن دسته از دختران كه به دلايل عديده از خانواده منفك و در اجتماع سرگردان بوده و رغبتي به بازگشت در خانواده رادارند.(ج)

دختران نيازمند حمايت اجتماعي:

به دختراني اطلاق ميشود كه به دلايلي چون فقدان حمايت خانوادگي موثر با وجود سوء رفتار در محيط خانوادگي بطور موقت آمادگي و درايت اجتماعي و رواني لازم را از دست داده و به دليل عدم توان اجتماعي و فردي لازم براي زندگي مستقل، در معرض خطر آسيب هاي اجتماعي قرار دارند.(ج)

دختران و زنان در معرض آسيب اجتماعي:

به دختران و زناني اطلاق مي شود كه به دلايلي چون متشنج بودن خانواده،اغفال و ... از كانون خانواده فرار نموده و يا در اثر اختلاف و سوء تفاهم از خانواده اخراج گرديده اند، فاقد سرپرست يا سرپرستي موثر بوده و آمادگي و درايت اجتماعي و رواني لازم و يا توان كافي اقتصادي براي زندگي مستقل را نداشته و احتمال آسيب پذيري حاد و مبادرت ايشان به روابط نامشروع وجود دارد.(ج)

تغییر قالب صفحه