ر

روستا مهد:

يك مركز آموزشي فرهنگي است كه در مناطق روستايي با حمايت شوراي اسلامي روستا توسط بخش خصوصي اداره مي شود و به كودكان زير 6 سال ارايه خدمت مي نمايد.(ج)

روش مصرف:

نوع مصرف مواد مخدر عبارت است از روشي كه مواد از طريق آن مورد مصرف قرار مي‌گيرند، كه عبارتند از: تدخين، تزريق، خوردن، استنشاق، انفيه.(پ)

تغییر قالب صفحه