ز

زمين ورزشي:

زمين ورزشي به فضايي اطلاق مي شود كه متناسب با رشته مورد نظر داراي عرض و طول و پوشش سطح مناسب ميباشد. و داراي فضاهاي جانبي از قبيل رختكن، سكو تماشاگران، سرويسهاي بهداشتي و ....... مي باشد.

مثال: زمينهاي فوتبال، گلف، چوگان، هاكي روي چمن كه بر روي سطح پوشيده از چمن مي باشد. (ب)

زنان آسيب ديده اجتماعي (ويژه):

به زناني اطلاق مي گردد كه از طريق ايجاد روابط نا مشروع كسب درآمد و گذران معيشت مي نمايند و همچنين به زناني اطلاق مي گردد كه به ارزشهاي اخلاقي و اجتماعي پاي بند نبوده و عليرغم مبادرت به روابط جنسي نامشروع از اين عمل انگيزه كسب درآمد را ندارند.(ج)

زنان پناهجو:

زناني كه مورد خشونت قرار گرفته و يا در معرض خشونت مي‌باشند و يا به دلايلي از جمله طلاق، فوت، زنداني بودن يا اعتياد همسر يا سرپرست خانواده در معرض تهديدات و آسيبهاي اجتماعي قرار گرفته‌اند ودر شرايطي بحراني بامشكل تأمين سرپناه روبروهستند.(ج)

زنان تن فروش:

به آن دسته از زناني كه از زندگي سالم به دور مانده و براي امرار معاش به تن فروشي روي آورده اند.(ج)

زنان خانه‌دار:

به زناني اطلاق مي‌شود كه با توجه به تعاريف آماري، اقتصادي و جمعيت شناختي منحصراً به امر خانه‌داري مشغول مي‌باشند.(ع)

زنان خود سرپرست نيازمند:

به زناني گفته مي‌شود كه بنا به عللي از قبيل عدم ازدواج، متاركه، طلاق يا فوت، مفقودالاثر شدن، اعتياد، ازكارافتادگي (به طور دايم يا موقت)، محكوميت به زندان، اعزام به سربازي، بيماري سرپرست مرد و عوامل ديگر مسئوليت تأمين معاش مالي را برعهده داشته باشد.(ج)

زنان و مردان رانده شده يا سرگردان:

افراديكه به اشكال مختلف سرگردان بوده و نيازمند خدمات تخصصي و حمايتي مي باشند.(ج)

تغییر قالب صفحه