ش

شبه خانواده:

به خانواده‌اي مركب از زن و شوهر كه مراقبت و پرورش يك الي سه كودك تحت سرپرستي سازمان بهزيستي را به طور موقت و با نظارت كارشناسي و حمايت‌هاي مالي سازمان بر عهده دارند، شبه خانواده گفته مي‌شود.(پ)

شغل (كار):

نوعي تلاش هدفدار، ارادي، فكري و يا جسمي است كه به توليد، تغيير شكل و يا تغيير مكان اشياء مي انجامد و نسبتاً دائمي است و براي انجام آن دستمزد پرداخت مي شود و در جامعه هدف سازمان فراتر از جنبه اقتصادي، جنبه درماني دارد و منجر به اعتماد به نفس، خود اتكائي و تبديل استعدادهاي بالقوه به بالفعل و تضمين حقوق مدني مي گردد.(ش)

تغییر قالب صفحه