ص

صندوق درمان مكمل معلولين ضايعه نخاعي:

ميزان اعتباري است كه معاونت توانبخشي سازمان در اختيار شركت قرار ميدهد تا از محل آن خدمات درماني شامل: خدمات بستري طبي، جراحي وخدمات سرپايي مربوط به MRI,CT scan سونوگرافي و آزمايشگاه به افراد معرفي شده از سوي سازمان ارايه گردد.(ت)

تغییر قالب صفحه