ض

ضايعات نخاعي:

فردي است كه به علت آسيب يا ضايعه در نخاع يا ستون فقرات دچار فلج كامل يا نسبي نيمه تحتاني تنه و اندامهاي تحتاني (پاراپلژي) دچار فلج كامل يا نسبي نيمه فوقاني و تحتاني تنه و اندامهاي فوقاني و تحتاني (كوآدري پلژي) و ساير عوارض ناشي از آسيب به نخاع گرديده است.(ت)

تغییر قالب صفحه