ط

طلاق:

در لغت به معناي جدا شدن است، طلاق در قانون مدني عبارتست از انحلال عقد نكاح دائم در زمان حيات زوجين به اراده مرد يا به تقاضاي زن با شرايط معين.(ج)

تغییر قالب صفحه