ع

عضو خانوار:

طبق تعريف خانوار،كليه افرادي كه اقامتگاه مشترك دارند وعلاوه بر آن همخرج نيز هستند.(ع)

عيب انكساري:

چشم دچار عيب انكساري (دوربيني – نزديك بيني – آستيگماتيسم) براي آنكه در كانون مناسب براي ديد دور قرار گيرد به عدسي تصحيح كننده نياز دارد و اين نياز به اپتيك را عيب انكساري گويند.درحقيقت نقيصه اپتيك كه مانع از رسيدن پرتوهاي نور به يك كانون واحد روي شبكيه مي شود را عيب انكساري گويند.(پ)

تغییر قالب صفحه