غ

غربالگري Screening)):

آزموني است سريع، كم هزينه و آسان كه با حساسيت و ويژگي تعريف شده در جمعيت كثيري با محدوديت سني مشخص، جهت تمايز گروه (احتمالاً)‌ بيمار از گروه (احتمالاً) سالم انجام مي گيرد.(پ)

تغییر قالب صفحه