ف

فرد با اختلالات بينايي:

به فردي اطلاق مي كردد كه ميزان بينايي وي در ميدان ديد دو چشم با بهترين اصلاح توسط عدسي هاي تصحيح كننده به ميزان كمتر از 200/20 يا به عبارت ديگر كمتر از 10/1 ويا ميدان بينايي محدود شده به كمتر از 20 درجه برسد، به طوريكه تشخيص حركت دست و شمارش انگشتان برايش از يك متري امكان پذير نباشد.(ت)

فرد با اختلالات جسمي – حركتي:

فردي است كه دچار فقدان، عدم كاراياي با تغيير شكل تنه يا اندام فوقاني و يا اندام تحتاني قابل رويت در ساختاراستخواني و عضلاني شده باشد، به طوري كه موجب محدوديت در انجام مهارت روزمره او شود.(پ)

فرد با اختلالات شنوايي (كم شنوا و ناشنوا):

فردي است كه به سبب آسيب‌هاي وارده به ساختار شنوايي دچار اختلال شنيداري گرديده به طوري كه بدون استفاده از وسايل كمكي نظير سمعك در برقراري ارتباط با محيط يا در يادگيري و به كارگيري گفتار و زبان دچار مشكلاتي باشد.(ت)

فرد با اختلالات گفتار و زبان:

فردي است كه در يك يا چند بخش از سيستم اعصاب مركزي وابسته به گفتار و زبان يا در يكي از اندام‌هاي گفتاري داراي نقص باشد كه در نهايت برگفتار، زبان و آهنگ گفتار وي اثر گذارد.(ت)

فرد داراي كم‌تواني اشتغال يافته:

فرد داراي كم‌تواني است كه از طريق سازمان بهزيستي در بخش دولتي، شركت‌هاي تعاوني و يا به صورت خود اشتغالي مشغول به كار مي‌شود.(ت)

فرد داراي كم‌تواني ذهني (معلول ذهني):

بر طبق تعريف انجمن عقب ماندگي ذهني آمريكا ، زماني به فردي عقب مانده ذهني اطلاق مي شود كه ضريب هوشي عملكردي (IQ) او زير 70 بوده و محدوديت مشخص در زمينه مهارتهاي تطابقي داشته باشد و اين مشكلات مي بايست از زمان كودكي (شروع اختلال قبل از 18 ماهگي ) وجود داشته باشند ، عوامل مختلفي در دوران پيش از تولد ، حوالي تولد و پس از آن مي تواند باعث عقب ماندگي ذهني شو كه بخشي از آنها (حدود14-13%) قابل پيشگيري است .(خلاصه ، بي كفايتي در ايفاي وضايف اجتماعي و رفتارهاي تطابقي و كسب مهارتهاي مناسب فردي)(ت)

فرد سيگاري:

فردي كه بيش از يك نخ سيگار به شكل مداوم در هفته مي‌كشد.(پ)

فرزند بازگشت داده شده به خانواده خود و يا خويشاوندان:

فرزندي است كه به دليل مسايل و مشكلات خاص خانواده به طورموقت در خانه‌هاي بهزيستي مورد مراقبت و پرورش قرار مي‌گيرد و پس از مساعدشدن شرايط به خانواده خودو يا خويشاوندان سپرده مي شود.(ج)

فرزندخواندگي:

به فرايندي اطلاق مي شود كه در آن يك يا چند كودك از سوي يك يا چند شخص بالغ كه والدين بيولوژيك او نيستند ولي قانونا والدين او شمرده مي شوند در خانواده اي پذيرفته مي شوند . اما بر اساس قانون جاري حمايت از كودكان بي سرپرست فرزند خواندگي را مي توان سرپرستي و مراقبت از كودكان بدون ولي شناخته شده اي دانست كه تحت سرپرستي سازمان بهزيستي هستند و از طريق اين سازمان به خانواده هاي متقاضي كه واجد شرايط قانون جاري حمايت از كودكان بي سرپرست باشند ، سپرده مي شوند.(ج)

فرصت شغلي:

به ايجاد هرگونه موقعيتي كه موجب رشد فرد يا افرادي،داراي يك شغل پايدار متناسب با توانايي خود گردند،اطلاق مي گردد.(ش)

تغییر قالب صفحه