ق

قرنطينه:

قرنطينه محلي است كه براي نگهداري موقت خدمت گيرنده در مركز پيش بيني شده است كه در صورت نياز، خدمت گيرنده بطور مجزا نگهداري مي‌شود.(ع)

تغییر قالب صفحه