گ

گروه:

گروه تخصصي بازپروري:

اين گروه با تركيب مسئول مركز ، مددكار اجتماعي ، روان شناس ، روان پزشك و پزشك تشكيل مي گردد.(ج)

گروه هميار:

گروههايي از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي كه در راستاي توانمندسازي خود فعاليت مي‌كنند و با مساعدت مددكاران و كارشناسان سازمان شكل گرفته‌اند.(ج)

گروه همياران سلامت روان اجتماعي (Community Mental Health Peer Helpers Group):

اين گروه براي بهبود وضعيت سلامت روان در محله و شهر خود با راهنمايي كارشناسان سازمان بهزيستي تلاش مي‌كند. فعاليتهاي اين گروه شامل نيازسنجي و اولويت‌بندي محله‌اي،‌ رفع مشكلات، بهبود روابط اجتماعي و ساير فعاليتهاي مرتبط با سلامت روان در محله است.(پ)

تغییر قالب صفحه