م

مجتمع خدمات بهزيستي:

- به مكاني گفته مي‌شود كه نسبت به پذيرش و ارايه خدمات اجتماعي، رفاهي، مددكاري متناسب با نياز خدمت گيرندگان به منظور فراهم نمودن موجبات عادي سازي زندگي، بازتواني و قادرسازي فعاليت دارد.

- مكاني است اجرايي كه دو يا چند فعاليت از فعاليتهاي خدماتي سازمان را به افراد تحت پوشش ارايه مي دهد.(ع)

مداخله در بحران:

به سلسله اقدامات تخصصي اطلاق مي گردد كه افراد، خانواده ها و يا گروهها را در استفاده از مكانيسم هاي تطابقي حل بحران ياري مي كند تا بتواند براي حل موفقيت آميز بحران، توانايي و مهارت سازگاري با محيط را افزايش دهند.(ع)

مداخله در خانواده:

به مجموعه تدابير، فعاليتها و خدماتي اطلاق مي گردد كه به منظور رفع اختلافات زوجين متقضاي طلاق، در راستاي حفظ و انسجام خانواده انجام مي پذيرد با در نظر گرفتن اقدامات مناسب براي چگونگي سرپرستي و بهره مندي فرزندان از والدين در صورت جدائي.(ع)

مددجو:

به فردي گفته مي شود كه دچار مشكلات جسمي، رواني ،اقتصادي يا اجتماعي شده و بدون دريافت كمك و خدمات ويژه از سازمان هاي مربوط، قادر به استقلال و خودكفايي اقتصادي و اجتماعي نباشد.(ع)

مددجوي تحت پوشش:

به فردي گفته مي شود كه به دليل هم خواني وضعيت عمومي وي با شرايط پذيرش مندرج در دستورالعمل سازمان هاي ذيربط از امكانات پيش بيني شده به طور مستمر بهره مند شود.(ع)

مددجوي دائم:

افراد واجد شرايطي كه منطبق با ضوابط سازمان بهزيستي، با تشكيل پرونده، تحت پوشش قرار مي گيرند.(ع)

مددجوي موقت:

افراد نيازمندي كه بدون تشكيل پرونده يا با تشكيل پرونده موقت، خدمات مددكاري و مشاوره اي و گاهاً حمايتهاي مالي بصورت موردي و يا خدمات توانبخشی جهت رفع مشكلات مالي و معنوي و جسمي آنان اعمال مي گردد.(ع)

مددكاري اجتماعي:

-به فعاليت‌هاي سازمان يافته‌اي گفته مي‌شود كه با استفاده از فنون و روش‌هايي (فردي، گروهي، جامعه‌اي) براي ياري رساندن به افراد ، گروه‌ها و يا جوامع، به منظور تحقق عدالت اجتماعي و هدف‌هاي اين سازمان صورت مي‌گيرد.

-يك خدمت حرفه اي است كه بر دانش و مهارتهاي خاص قرار گرفته است. هدف از آن كمك به افراد ، گروهها و جامعه است تا بتوانند استقلال شخصي ، اجتماعي و رضايت خاطر فردي و اجتماعي به دست آورند. (ج)

مراقبت در خانه (مراكز شبانه روزي):

عبارت است از مجموعه اي از برنامه ها ي مراقبتي براي نگهداري و محافظت از كودكان بي سرپرست در مراكز شبانه روزي با هدف زمينه سازي براي انتقال اين كودك به محيط خانواده. نگهداري در اين برنامه معمولا كوتاه مدت و موقتي است و در يك تقسيم بندي شامل : - خانه كودكان و نوجوانان ، - خانه مستقل ، - خانه موقت كودكان و نوجوانان و خانه نوزادان و نونهالان مي باشد ، كه هر كدام در جاي خود توضيح داده شده اند. (ج)

مراقبت در خانواده:

عبارت است از مجموعه اي از برنامه ها ي توانمند سازي و مراقبتي به منظور كمك به خانواده ها در نگهداري و محافظت از كودكان بي سرپرست . شامل:

-فرزند خواندگي ، - شبه خانواده ، - دايه رضاعي .(ج)

مركز:

به عنوان واحد تابعه نوعي تشكل سازماني است كه وظايفي در زمينه هاي مختلف براي آن پيش بيني مي گردد.(ع)

مركز آموزشي - توانبخشي روزانه:

مكاني است كه در آن مجموعه خدمات، آموزشي و توانبخشي پزشكي «حرفه‌آموزي» طي ساعاتي مشخص از روز به بخشي از افراد كم توان ذهني زير 14 سال بصورت آموزشي و بالاي 14 سال (25-14) به صورت حرفه‌آموزي وهمچنين بيماران رواني مزمن ارايه مي‌شود.(ت)

مركز آموزشي - توانبخشي روزانه سالمندان older persons day care and education and rehabilitation center)):

به محلي اطلاق مي‌گردد كه در طي ساعاتي از روز (14-8) خدماتي از قبيل توانبخشي، پزشكي، مراقتبي و نگهداري و همچنين خدمات فرهنگي به سالمندان ارائه مي‌نمايد و هدف آن حفظ استقلال و كرامت انساني و بالا بردن كيفيت زندگي آنان در ابعاد مختلف است و توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي و با كسب مجوز از سازمان بهزيستي تأسيس مي‌گردد.(ت)

مركزآموزشي - توانبخشي، مراقبتي و نگهداري شبانه‌روزي سالمندان

older persons 24 hour care and education and rehabilitation center)):

به محلي گفته مي‌شود كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با كسب مجوز از سازمان بهزيستي تأسيس گرديده و تحت نطارت آن، به سالمندان واجد شرايط در تمام ساعات شبانه‌روز خدمات مراقبتي – توانبخشي ارائه مي‌گردد.(ت)

مركز آموزش وتوانبخشي اختلالات نافذ رشد:

مركزي كه در آن درمان، پيگيري وتوانبخشي مبتلايان به اختلالات نافذ رشد در محل مركز ويا محل سكونت بيماران توسط اعضاي تيم درمان ارايه مي شود.(ت)

مركز اجتماع درمان مدار(TC):

مکانی است اقامتی يا نيمه اقامتی برای بازتوانی معتادانی که مايلند درمانشان را بعد از مرحله سم زدايی (ترك جسمی) ادامه دهند. برنامه‌های درمانی اين مرکز براساس قواعد زندگی اجتماعی طراحی شده است و به صورت گروهی اجرا می‌شود. TC از حروف اول Theraputic Community گرفته شده كه به معني جمعي ازافراداست كه خود آن جمع،درمان كننده مي باشد.(پ)

مركز ارائه خدمات توانبخشي و مراقبتي به سالمند در منزل (home care center for older persons):

به محلي اطلاق مي‌گردد كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با كسب مجوز از سازمان بهزيستي تأسيس گرديده و تحت نظارت آن به سالمندان واجد شرايط در منزل بطور روزانه يا شبانه‌روزي خدمات توانبخشي و مراقبتي ارائه مي‌نمايد.(ت)

مركز توانبخشي:

به محلي اطلاق مي‌شود كه در آن يك يا تعدادي از خدمات توانبخشي به توانخواهان ارائه مي‌گردد.(ت)

مركز توانبخشي پس از آسيب نخاعي (تحت حاد):

مركزي تخصصي است كه به منظور فراهم آوردن مجموعه كاملي از مراقبت هاي مورد نياز افرادي كه دچار ضايعه نخاعي و عوارض ناشي از آن شده اند و با هدف دستيابي به حداكثر بازتواني ممكن اين افراد با استفاده از پرسنل آموزش ديده متخصص طراحي گرديده است و نيازمند مناسب سازي محيط و فضا وفراهم اوردن تجهيزات و تسهيلات خاص است.(ت)

مركز توانبخشي شبانه‌روزي:

محلي است كه در آنجا مجموعه خدمات توانبخشي، مراقبتي و پرستاري در طي مدت شبانه‌روز به سالمندان داراي كم تواني، افراد كم توان ذهني شديد و عميق، معلولين جسمي - حركتي شديد و بيماران رواني مزمن ارايه مي‌شود.(ت)

مركز توانبخشي غير دولتي روزانه خانواده و كودك كم بينا و نابينا:

به محلي اطلاق مي‌گردد كه به صورت غير دولتي و غير انتفاعي توسط افراد حقيقي و حقوقي و با مجوز حوزه معاونت توانبخشي تأسيس مي گردد و عهده دار ارايه خدمات آموزشي و توانبخشي به افراد كم بينا و نابينا بر اساس دستورالعمل هاي مدون سازمان مي باشد.(ت)

مركز توانبخشي غير دولتي روزانه خانواده و كودك كم شنوا و ناشنوا:

به محلي اطلاق مي‌گردد كه توسط افراد حقيقي و حقوقي طبق ضوابط و مقررات آيين‌نامه تأسيس اين مراكز با كسب مجوز از سازمان بهزيستي كشور (معاونت توانبخشي) خدمات توانبخشي به كودكان در سنين قبل از دبستان كه كمبود شنوايي آنها در حدي است كه در يادگيري و بكارگيري گفتار و زبان دچار مشكلاتي شده‌اند، ارائه مي‌گردد. ضمناً مشاوره به والدين اين كودكان نيز در حيطه وظايف اين مركز مي‌باشد.(ت)

مركز توانبخشي – نگهداري معلولين جسمي حركتي غيردولتي:

به محلي اطلاق مي‌گردد كه توسط افراد حقيقي يا حقوقي و براساس ضابط و تحت نطارت سازمان بهزيستي كشور خدمات توانبخشي پزشكي، آموزشي و نگهداري معلولين شديد جسمي حركتي را در سه سطح 0 تا 6 سال (‌با اولويت توانبخشي پزشكي و آموزش)، 6 تا 14 سال (با اولويت آموزش و توانبخشي پزشكي) و 14 سال به بالا ( با اولويت نگهداري توانبخشي حرفه‌اي و اجتماعي) بصورت روزانه يا شبانه‌روزي ارائه مي‌نمايد.(ت)

مركز حمايت و بازپروري دختران و زنان آسيب ديده اجتماعي:

به محلي اطلاق مي شود كه طبق وظايف قانوني محوله دختران و زنان در معرض آسيب اجتماعي حاد و زنان آسيب ديده اجتماعي (ويژه) را نگهداري و به صورت غير شبانه روزي تحت پوشش داشته و از طريق ارائه خدماتي نظير مددكاري اجتماعي، روانشناسي، آموزشهاي فني و حرفه اي و فرهنگي زمينه هاي بازگشت به زندگي سالم را از طريق پيوند مجدد با خانواده، آموزش و ايجاد اشتغال و كسب درآمد مشروع، ازدواج و تشكيل خانواده فراهم آورده و در تأمين حداقل نيازهاي اقتصادي و حل مسائل و مشكلات ياري مي نمايد.(ج)

مركز خصوصي:

محلي است كه توسط اشخاص حقيقي / حقوقي واجد شرايط آئين نامه و با كسب مجوز از سازمان بهزيستي فعاليت مي نمايند.(ع)

مركز درمان وبازتواني وابستگي به مواد( اعتياد):

به مركزي اطلاق مي گردد كه توسط اشخاص حقيقي و يا حقوقي با كسب مجوز از سازمان بهزيستي تأسيس گرديده و تحت نظارت آن به صورت سرپايي ، اقامتي بلند مدت فعاليت مي كند كه در آن خدماتي از قبيل خدمات آموزشي ، مشاوره اي، روان درماني ، مداخلات دارويي و حمايتهاي اجتماعي مورد استفاده قرار مي گيرد.(پ)

مركز غيردولتي center) non governmental):

محلي است كه مديريت آن توسط بخش غيردولتي انجام مي گيرد كه با توجه به نوع مديريت به دو بخش تقسيم مي گردد (مراكز خصوصي و مراكز هيأت امنايي).(ع)

مركز كودكان خياباني:

به محلي اطلاق مي شود كه در آنها خدمات تخصصي و حمايتي لازم به كودكان خياباني ارائه مي گردد. (ج)

مركز مداخله در بحران (فردي، خانوادگي و اجتماعي) اورژانس اجتماعي:

مكاني است كه با هدف ارائه خدمات تخصصي و فوري لازم به افراد در معرض آسيب اجتماعي يا آسيب ديده اجتماعي به منظور جلوگيري از انحراف مجدد آنان فعاليت مي نمايد..(ج)

مركز مشاوره تلفني:

محلي است كه به منظور ارتقاي بهداشت روان و بهبود كيفيت زندگي تماس گيرندگان، از طريق خطوط تلفني خدمات مشاوره‌اي، روان‌شناختي و روانپزشكي ارائه مي‌كند و به اين طريق رفع اختلالات و مشكلات رواني – اجتماعي كمك مي‌كند.(پ)

مركز مشاوره و خدمات روانشناختي:

محلي است كه بمنظور ارتقاي بهداشت روان و بهبود كيفيت زندگي مراجعان به ارائه خدمات مشاوره‌اي، روانشناختي، روانپزشكي و مددكاري مي‌پردازد و از اين طريق به رفع اختلالات و مشكلات رواني – اجتماعي كمك مي‌كند.(پ)

مركز واگذار شده:

به محلي اطلاق مي شود كه طبق قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به متقاضيان واجد شرايط واگذار مي گردند.(ع)

مركز هيأت امنايي (charity institution):

محلي است كه توسط اشخاص حقوقي واجد شرايط آئين نامه و با كسب مجوز از سازمان بهزيستي فعاليت مي نمايند.(ع)

مشاوره:

به معناي ايجاد يك رابطه دو طرفه است كه در آن فرد مشاور به فرد مراجعه كننده در زمينه هاي مورد نظر كمك مي كند.(ع)

مشاورة ژنتيك:

به معناي ايجاد يك رابطة دو طرفه است كه در آن مشاور به فرد مراجعه كننده در زمينه‌هاي ذيل كمك مي‌كند.

الف: توضيح در مورد واقعيتهاي پزشكي موجود، تشخيص، چشم‌انداز بيماري و مراقبتهاي مداوم بيماري

ب: توضيح در مورد روش به ارث رسيدن بيماري و خطر تكرار آن در ساير افراد خانواده

ج : توضيح در مورد روشهاي موجود براي تشخيص قبل از تولد

د: كمك به انتخاب مؤثرترين راه براي حل مشكل كه بيش از همه با فرهنگ، عقايد و باورهاي خانوادگي نزديكي دارد.

نوع مشاوره: نوع مشاوره براساس زمان انجام آن به دسته‌هاي زير تقسيم مي‌شود:

>1- قبل از ازدواج

>2- قبل از بارداري

>3- حين بارداري

>4- تشخيصي (در صورت داشتن فرزند معلول)

نحوة توارث: منظور از نحوة توارث، طريقة به ارث رسيدن بيماري از يك نسل به نسل ديگر مي‌باشد كه به دو گروه عمدة توارث مندلي و غيرمندلي تقسيم مي‌شود.

ضريب هم خوني: در ازدواج‌هاي فاميلي به علت وجود جد يا اجداد مشترك احتمال تقارن ژنها به مراتب بيشتر از ازدواج اتفاقي است. احتمال اين تقارن بستگي به درجة خويشاوندي زوجين و ازدواجهاي فاميلي بين والدين آنها دارد. اين احتمال را ضريب هم خوني مي‌گويند. (پ)

معتاد:

اصولاً معتاد به كسي اطلاق مي گردد كه به يكي از مواد افيوني اعتياد زا وابستگي شيميايي و رفتاري پيدا كرده، به طوري كه در صورت قطع اين عمل، با مشكلات تني، رواني و رفتاري به تنهايي و يا با هم روبرو گردد.(پ)

معتاد خود معرف:

فرد وابسته به مواد اعتياد آور (معتاد) است كه به ميل و اراده خود به مركز درمان و بازتواني اعتياد، مراجعه نمايد.(پ)

معتاد گمنام:

فرد معتادي است كه براي درمان خود به گروه خودياري «انجمن معتادان گمنام» مراجعه مي كند و به عنوان عضو گروه در جلسات آنها فعالانه شركت مي نمايد.(پ)

معلول (Handicapped):

معلول كسي است كه بخشي از تواناييهاي فيزيكي، جسمي، اجتماعي، حرفه اي، ذهني و رواني خود را از دست داده، يا اصلاً به دست نياورده است كه بايد سعي شود تواناييهاي او تا حد ممكن افزايش يابد.(ت)

معلول جسمي حركتي:

به فردي اطلاق مي‌شود كه به دنبال ناتواني شديد و دايمي جسمي ناشي از فلج عضو، قطع اندام، نقص عضو، دچار محدوديت حركتي شده باشد.

و انواع آن عبارت است از:

1- فقدان عضو در اندام فوقاني يا تحتاني

2-دفورميتي يا تغيير شكل اعضاي بدن در اندامهاي فوقاني يا تحتاني، ستون مهره ها

3-اختلال عملكرد سيستم حركتي بدن يعني انواع فلج هاي حركتي

4-معلوليت ناشي از اختلالات مزمن اندامهاي دروني نظير دستگاه تنفسي و قلب و عروق.(ت)

معلوليت (Handicap) :

-عبارت از هر موقعيت يا تجربه‌اي كه فرد را از حالت طبيعي خود خارج و در امكان تطابق با شرايط اجتماعي، عملكرد فيزيكي و استفاده از فرصتها براي فرد اختلال و محدوديت ايجاد مي‌كند.

-فقدان يا محدوديت فرصتهاي اجتماعي در سطوحي برابر با ساير افراد ، محروميت فردي ناشي از نقص عضو يا ناتواني كه سبب محدوديت نقش فرد (وابسته به سن ، جنس ، عوامل فرهنگي و اجتماعي) در ارضاء خواسته هايش ، ويا بطور خلاصه :

1- محدوديت انطباق و تعامل با محيط

2- فقدان ،كاهش ويا محروميت از فرصتهايي براي سهيم شدن در زندگي اجتماعي در سطحي برابر با ديگران (ت)

معلول ذهني (mentally disabled):

به فردي اطلاق مي گردد كه بر اثر نقص و يا اختلال در عملكرد جسمي،‌ذهني و رواني بطور دائم (بيش از 6 ماه) نيازمند دريافت خدمات توانبخشي مي باشد.(ت)

معلول موقت (temporary disability):

به فردي اطلاق مي گردد كه بر اثر نقص و يا اختلال در عملكرد جسمي،‌ ذهني و رواني بطور موقت (كمتر از 6 ماه) نيازمند دريافت خدمات توانبخشي مي باشد.(ت)

موافقت اصولي:

موافقت نامه اي است كه پس از طي مراحل پيش بيني شده در آيين نامه تخصصي ضوابط تأسيس ، اداره و انحلال براي متقاضي تأسيس مهد كودك با اعتبار 3 سال صادر مي گردد.(ج)

موسسه :

نهادي حقوقي و انتفاعي است كه با بهره مندي از تعدادي نيروي انساني حقوق بگير، در راستاي فعاليت مشخص ، بر اساس مجوز اخذ شده و تحت نظارت بخش دولتي (سازمان بهزيستي كشور، ادارات بهزيستي استانها و شهرستانها) و با دريافت يارانه به جامعه هدف خود، خدمات مورد نظر را ارايه مي نمايند.(پ)

مهارتهاي زندگي LSE:

مجموعه مهارتهايي است كه به منظور ارتقاء تواناييهاي زيستي ، رواني، اجتماعي و عملكردي افراد مهيا شده اند و در جهت مقابله با كشمكشهاي زندگي و دست يابي به يك راهكار مناسب جهت برقراري ارتباط متقابل و رسيدن به حدنسببي استقلال به فردداراي ناتواني ارايه مي گردد.(ت)

مهدكودك:

به مركز، مؤسسه و كانون فرهنگي – تربيتي دولتي يا غيردولتي اطلاق مي‌گردد كه مسئوليت مراقبت و فرايند ياددهي – يادگيري كودكان در ابعاد زيستي – رواني و اجتماعي را عهده‌دار مي‌باشد با فراهم آوردن فرصت‌ها و تجارب يادگيري متنوع براي كودكان شيرخوار (تولد تا 2 سال) نوپا (2 تا 3 سال) نوباوه (3 تا قبل از ورود به دبستان ) تحقق اين مهم را در شهر و روستا ميسر مي‌سازد.(ج)

مهدكودك تمام وقت:

مهدكودكي است كه از ساعت 30/7 صبح الي 30/15 در شهر يا روستا فعاليت دارد.(ج)

مهدكودك پاره وقت:

مهدكودكي است كه روزانه كمتر از 4 ساعت در تمام ايام هفته يا فقط در روزهاي معيني از هفته در شهر يا روستا فعاليت دارد.(ج)

مهدكودك خودكفا:

مهدكودكي است كه توسط وزارت خانه‌ها، سازمانها، نهادها، ارگان‌ها، و ادارات دولتي جهت ارائه خدمات منحصراً به كودكان كاركنان اداره‌هاي ذيربط تأسيس مي‌گردد.(ج)

مهدكودك دولتي:

مهدكودكي است كه توسط سازمان بهزيستي استان براي ارائه خدمات به كودكان اقشار نيازمند و آسيب‌پذير در مجتمع خدمات بهزيستي شهري و روستايي تأسيس مي‌گردد.(ج)

مهدكودك شبانه:

مهدكودكي است كه از ساعت 17 بعدازظهر الي 8 صبح روز بعد در شهر يا روستا فعاليت دارد.(ج)

مهدكودك شبانه‌روزي :

مهدكودكي است كه بصورت شبانه روزي به مدت 24 ساعت در شهر يا روستا فعاليت دارد.(ج)

مهد كودك قرآني:

يك نوع مهد كودك تخصصي است كه علاوه بر ارايه خدمات ياددهي- يادگيري جاري ، در خصوص آموزش مفاهيم ديني و آموزش قرآني به كودكان فعاليت مي نمايد.(ج)

مهدكودك غيرانتفاعي :

مهدكودكي است كه توسط افراد خير، مؤسسات خيريه و سازمان‌هاي غيردولتي NGO به منظور ارائه خدمات ذيربط به كودكان اقشار نيازمند و آسيب‌پذير تأسيس مي‌گردد(ج)

مهدكودك نيمه وقت:

مهدكودكي است كه روزانه به مدت 4 ساعت در نوبت صبح يا بعد از ظهر در شهر و روستا فعاليت دارد.(ج)

مهدكودك واگذار شده:

مهدهاي كودك مجتمع‌هاي خدمات بهزيستي شهري و روستايي هستند كه طبق ماده ۸۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به متقاضيان واجد شرايط واگذار مي‌گردند(ج)

تغییر قالب صفحه