ن

نابينايي :

براساس تعريف WHO نابينايي به معناي حدت بينايي كمتر از 60/3 يا افت ميدان ديد كمتر از 10 درجه در چشم سالمتر پس از بيشترين حد ممكن رفع عيب انكساري بيان مي‌شود.(ت)

ناتواني (disability):

منعكس كننده پيامدهاي اختلال در عملكرد و فعاليت فرد است. به عبارت ديگر، ناتواني زاييده شرايط خاص جسمي و رواني است كه بر فرد عارض شده، و غالباً با رفع كسالت و بيماري، ناتواني نيز برطرف مي شود. يعني ناتواني امري موقتي است، طي آن شخص مشكل خود را به نحو درستي درك كرده، بيشترين سعي خود را در جهت مقابله با آن انجام مي دهد.(ت)

ناشنواي مطلق:

به فردي اطلاق مي گردد كه صدمه سيستم شنوايي اش به حدي باشد كه نتواند به كمك باقيمانده شنوايي اش چه با سمعك و چه بدون آن با ديگران ارتباط مناسب برقرار كند.(ت)

نوجوان:

براساس طبقه بندي اريكسون، به افراد بين سنين ۱۲ تا ۱۸ ساله گفته مي‌شود.(ج)

تغییر قالب صفحه