توضیح علائم

ع: تعاريف عمومي

ج: تعاريف حوزه امور اجتماعي

ت: تعاريف حوزه امور توانبخشي

پ: تعاريف حوزه امور پيشگيري

ش: تعاريف حوزه اشتغال و مشاركتهاي مردمي

ب: تعاريف دفتر تربيت بدني

تغییر قالب صفحه