اهم فعالیت های دفتر اشتغال

 

 

 

 موضوع توانمند سازي و بازتواني افراد جامعه هدف از ديرباز مورد نظر دولت مردان و سازمان بهزيستي قرار داشته است بنحوي كه در اصولي از قانون اساسي (‌اصل 21، 29 ) كه شالوده تشكيل سازمان بهزيستي كشور مي باشد صراحتاً بازتواني استقلال فردي اقتصادي و اجتماعي آنان بمنظور نيل به خودكفايي مد نظر قرار گرفته است همچنين بر اساس لايحه تشكيل سازمان بهزيستي كشور ، رسيدگي به امور گروههاي خاص و آسيب پذير تا استقلال همه جانبه مورد تاكيد قرار گرفته است  در اين راستا و بر اساس اهداف سازماني ، وظايف و ماموريتها همه در جهت تحقق اين مهم برنامه ريزي شده است تا تمامي گروههاي تحت پوشش كه امكان قادرسازي و آماده سازي شغلي آنها فراهم مي باشد با مداخلات موثر سازمان بهزيستي و جلب مشاركت همه جانبه فردي ،‌خانوادگي و اجتماعي از جنبه هاي مختلف فيزيكي، رواني و اجتماعي به توانمندي رسيده و نهايتا با كسب مولفه هاي توانمندي اقتصادي اداره امور خود را بعهده  گیرند. اداره كل بهزيستي فارس نیز بعنوان يك سازمان تسهيل گر در امر اشتغال و بر اساس دستورالعمل آماده سازي شغلي حمايتهاي به گروههاي هدف خود پس از آماده سازي شغلي از قبيل پرداخت تسهيلات ، مشوق های بیمه ای  نظير پرداخت حق بيمه سهم كارفرما، پرداخت حق بيمه خويش فرمايي و معرفي به مراكز غيردولتي تحت نظارت جهت اشتغال بکار و.. در راستای توانمندی افراد تحت پوشش خود  ارائه مي نمايند كه عمده اشتغال هاي ايجاد شده در هر سال از طريق پرداخت تسهيلات قرض الحسنه اشتغال زايي می باشد كه شرايط پرداخت تسهيلات با توجه به ابلاغيه بانك مركزي اعلام مي گردد .

 

 اصطلاحات رایج و خدمات واحد اشتغال:

 

آماده سازي شغلي :

فرايندي است كه طي آن افراد جامعه هدف در رنج سنی 18 تا 50 سال متناسب با توانايي ها ، علايق ، ظرفيت ها و با در نظر داشتن منابع موجود ، آموزشهاي مختلف اعم از رسمي و غير رسمي را دريافت و جهت استفاده از فرصت هاي شغلي و يا راه اندازي طرحهاي كسب و كار آماده مي شوند و در سه حوزه توانبخشي ، پيشگيري و اجتماعي انجام مي گيرد .

پس از انجام فرایند آماده سازی شغلی ، افراد در رنج سنی 18 تا 50 سال  به طرق مختلف جهت اشتغال هدایت می گردند که به صورت مختصر به چند روش زیر اشاره می گردد:

تسهيلات قرض  الحسنه اشتغال زايي به 2 بخش خود اشتغالي و كارفرمايي تقسيم مي شود :

تسهيلات خود اشتغالي :  اين تسهيلات در حال حاضر به افرادي كه پس از آماده سازي شغلي داراي طرح توجيه اقتصادي باشند پرداخت  مي گردد سقف اين تسهيلات از 50ميليون ريال تا 150 ميليون ريال با توجه به نوع  طرح ونرخ سود 4% و مدت بازپرداخت 60 ماهه مي باشد .

تسهيلات كارفرمايي: در  حال حاضر اين نوع تسهيلات به كارفرماياني پرداخت مي گردد كه افراد تحت پوشش بهزيستي را به كار گيرند سقف اين تسهيلات از 150 ميليون ريال تا 750 ميليون ريال در قبال بكارگيري حداقل 1 نفر و حداكثر 5 نفر نيرو با نرخ 4% و مدت بازپرداخت 60 ماهه پرداخت مي گردد.

 

اختصاص حداقل سه درصد (‌3% ) از مجوزهاي استخدامي به معلولين :

بر اساس ماده 7 قانون حمايت از حقوق معلولين  كليه دستگاههاي دولتي و عمومي اعم از وزارتخانه ها ، سازمانها ، مؤسسات ، شركتها  و ديگر دستگاههايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي نمايند بايستي سه درصد از مجوزهاي استخدامي سالانه خود را به معلولين واجد شرايط اختصاص دهند كه در اين راستا افراد نابينا ، ناشنوا و معلولين ضايعات نخاعي بدون برگزاري آموزش استخدامي به كار گيرند .

بكارگيري حداقل 25% از كل نيروهاي شاغل در مراكز غيردولتي از گروه هدف واجد شرایط سازمان :

طرح دانشكار :

 دانشكار يك فعاليت نيست بلكه حركت در حرفه اي است كه منجر به اشتغال پايداري شود و باعث آماده سازي شغلي ،‌توسعه و تقويت شغلي ، گروه محوري و توسعه تشكيل هاي حرفه اي ، برند سازي و بحث بازاريابي و فروش را در بر مي گيرد و هدف آن پشتيباني و هدايت برنامه هاي حرفه آموزي ،‌كمك به توسعه و گسترش زمينه هاي اشتغال زايي و تسهيلگري و ايجاد اشغال پايدار مي باشد كه از طريق واگذاري فضاهاي خالي در سازمان به كارفرمايان متقاضي به از بكارگيري گروه هدف سازمان (‌آموزش ، توليد ، فروش )‌ قابليت اجرايي پيدا مي كند .

حمايتهاي پس از شغل :

حق بيمه خويش فرمايي : به منظور تثبيت و توسعه اشتغال پايدار در راستاي حمايت از كارآفريني و توانمندسازي جامعه هدف به كليه افراد جامعه هدف كه بر اساس دستورالعمل آماده سازي شغلي آماده ورود به بازار كار گرديده و نسبت به ايجاد اشتغال به صورت انفرادي اقدام و رأسا ً به پرداخت حق بيمه خود به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايند تعلق مي گيرد و به مدت 5 سال قابل پرداخت خواهد بود .

مدارك مورد نياز جهت برخورداري از بيمه سهم خويش فرما :

1-     تكميل فرم درخواست دريافت بيمه سهم خويش فرما

2-    ارائه مدارك معتبر مبني بر پرداخت بيمه سهم خويش فرما

3-    نظريه كميته كارآفريني و اشتغال شهرستان با تاييد ات .

4-    گزارش بازديد كارشناس اشتغال

پرداخت يارانه ارتقاء كارآيي معلولين شاغل در بخش غيردولتي به كارفرمايان  ، منظور از يارانه ارتقاء‌كارآيي معلولين شاغل در بخش غيردولتي ، پرداخت درصدي از حقوق معلولان شاغل در بخش غيردولتي به كارفرمايان در جهت تسهيل فرآيند ايجاد ، تثبيت و پايداري اشتغال در بخش غيردولتي مي باشد و اولويت پرداخت يارانه مذكور به كارفرماياني است كه با دريافت يارانه ، اشتغال جديدي ايجاد مي نمايند  و ميزان پرداخت يارانه بر اساس ميزان شدت و تأثير معلوليت در محدوديت كارآيي معلولان براي شغل در نظر گرفته شده از حداقل 10تا50 درصد قرارداد كار تا سقف حداقل حقوق و دستمزد قانون كار به مدت 5 سال مي باشد .

 

بيمه سهم كارفرما :

به منظور تشويق كارفرمايان جهت بكارگيري نيروي انساني مورد نياز از جامعه هدف سازمان به كليه كارفرمايان كه نسبت به بكارگيري جامعه هدف اقدام و بخشي از حق بيمه آنان (‌سهم كارفرمايي ) را به سازمان تأمين اجتماعي واريز و بر اساس قانون كار حقوق و دستمزد پرداخت نموده اند تعلق مي گيرد و مدت آن 5 سال مي باشد .

** کلیه متقاضیان اعم ازگروههای هدف و کارفرمایان متقاضی بکارگیری نیرو می بایست جهت در خواست خود به ادارات بهزیستی شهرستان محل خود مراجعه وبصورت حضوری تقاضای خود را پیگیری نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغییر قالب صفحه