خدمات واگذار شده به دفاتر پیشخوان دولت

لیست خدمات واگذار شده به دفاتر پیشخوان دولت :

1- قبول درخواست طرح سرپرست داوطلب فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست

2- قبول درخواست طرح امین موقت فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست

3- قبول درخواست حق بیمه سهم کارفرما

4- قبول درخواست فرزند خواندگی
 
5- قبول درخواست ثبت نام معلولین در آزمون سراسری

6- اخذ نوبت از مراکز مشاوره

7- قبول درخواست معافیت از خدمت سربازی

8- قبول درخواست تعیین وقت کمیسیون پزشکی

9- قبول درخواست صدور یا تمدید موافقت مراکز مختلف جهت اشخاص حقیقی یا حقوقی

10- قبول درخواست صدور یا تمدید پروانه فعالیت مراکز مختلف جهت اشخاص حقیقی یا حقوقی

تغییر قالب صفحه