درباره مدیریت
نام و نام خانوادگی: بهمن طالبی
مدرک تحصیلی: لیسانس علوم  اجتماعی
تاریخ تولد: 1341
عنوان شغل: سرپرست  اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین
سنوات خدمتی: 29 سال و 10 ماه
نوع استخدام: رسمی کارگری
تصویر پرسنلی:

 

تغییر قالب صفحه