درباره مدیریت
نام و نام خانوادگی: عبداله محمدی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس آموزش و بهسازی منابع انسانی
تاریخ تولد: 1349
عنوان شغل: سرپرست اداره بهزیستی شهرستان مهر
سنوات خدمتی: 28 سال
نوع استخدام: رسمی
تصویر پرسنلی:

تغییر قالب صفحه