درباره مدیریت
نام و نام خانوادگی: سعید حاج حسینی
مدرک تحصیلی: لیسانس روانشناسی عمومی
تاریخ تولد: 20/9/56
عنوان شغل: رئیس اداره بهزیستی گراش
سنوات خدمتی: 4 سال و 8 ماه
نوع استخدام: پیمانی
تصویر پرسنلی:

تغییر قالب صفحه