معاونت امور اجتماعی

این معاونت بعنوان یکی از متولیان برنامه ریزی و اجرایی در زمینه مسائل اجتماعی با انجام موارد ذیل در ارائه خدمات تخصصی به گروههای هدف تحت حمایت ایفای نقش می نماید :

امور کودکان ونوجوانان (کلیک کنید)

امور توانمندسازی خانواده و زنان (کلیک کنید)
 
امور آسیب دیدگان اجتماعی (کلیک کنید)

تغییر قالب صفحه