امور توانمندسازی خانواده و زنان

امورتوانمندسازی خانواده و زنان :

به پیروی از تعالیم عالیه اسلام، در جهت حفظ شئون و حقوق اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند و خانواده های نیازمند و زدودن آثاز فقر از جامعه اسلامی به منظور اجرای قسمتی از اصل بیست و یکم و بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برنامه حمایت و توانمندسازی در بهزیستی در حال اجرا می باشد . نظر به اینکه زنان با قبول سرپرستی خانواده در موقعیت جدیدی قرار می گیرند که مواجه شدن با مشکلات مادی و معنوی عدیده از آن جمله خواهد بود . به منظور حداقل رساندن مشکلات این قشر محروم، ضروری است خدمات حمایتی ، آموزشی ، مددکاری و فنی و حرفه ای و...... گسترده ای به این افراد ارائه گردد.

اهداف :

- توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در ابعاد مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و ...
- تقویت کارکردهای خانواده
- رسیدن به خانواده ای سالم
- تقویت و تحکیم بنیان خانواده
- دستیابی به تعادل اجتماعی
- افزایش کیفیت زندگی
- ایجاد امنیت و آرامش

مشخصات عمومی خدمت گیرندگان ( شرایط عمومی ) :

- افراد و خانواده های نیازمندی که درآمد ماهیانه آنها از 40 درصد حداقل دستمزد قانون استخدام کشوری کمتر باشد.
- زنان و دخترانی که بنا به دلایلی از قبیل فوت ، طلاق ، مفقودالاثر شدن ، اعتیاد ، محکومیت به زندان ، از کارافتادگی ، اعزام به سربازی سرپرست ، سرپرستی خود یا خانواده را به عهده دارند.
- ایرانی بوده یا تابعیت جمهوری اسلامی را پذیرفته باشند.
- از مستمری بازنشستگی ، از کارافتادگی سایر مؤسسات یا قوانین حمایتی دیگر برخوردار نباشند.
- اشتغال پایدار آنان در زمان مراجعه مقدور نباشد .

طرح ها و فعالیت ها :

- ارائه حمایت های اجتماعی و مالی مستمر و غیرمستمر به خانواده های تحت پوشش شامل پرداخت کمک هزینه ماهیانه ( مستمری ) و کمک های غیرمستمر شامل کمک هزینه مسکن ، اشتغال ، درمان ، تحصیلی ، آموزشی ، لوازم ضروری زندگی و ... )

- برنامه ریزی و نظارت بر بیمه خدمات درمانی گروههای هدف سازمان اعم از شهری ، روستایی و بیمه ایرانیان

- برنامه ریزی و نظارت بر بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اعم از شهری و روستایی جهت تأمین آتیه این گروه از اقشار نیازمند جامعه شامل زنان سرپرست خانوار 50 -18 سالی که تحت پوشش هیچ گونه بیمه اجتماعی نباشند .

- طرح فقرزدایی اجتماع محور با تأکید بر اصل مقابله با آسیب ها ، مشکلات و مسائل اجتماعی واقتصادی با ارائه آموزشهای لازم به منظور مشارکت افراد جامعه جهت پیگیری وحل مسائل و مشکلات خود و هدف از آن توانمندسازی جوامع محلی به منظور کاهش فقر و سایر مسائل جوامع می باشد .

- نظارت و ارزیابی عملکرد مؤسسات و انجمن های خیریه ، کلینیک های مددکاری اجتماعی و مجتمع های خدمات بهزیستی غیردولتی در راستای اصل 44 قانون اساسی به منظور واگذاری خدمات به بخش غیردولتی.

- به منظور مشارکت فعال زنان در عرصه های مختلف اجتماعی ، اقتصادی می بایست به آنها به عنوان یک نیروی فعال و کارآمد نگریسته شود . شکل گیری گروههای همیار زنان سرپرست خانوار و فعالیت در این گروهها می تواند نقش مؤثری در اجرای این مهم داشته باشد .

- تشکیل و شرکت در کمیته های تخصصی از جمله کمیته توانمندسازی ، کمیته تخصصی کلینیک های مددکاری اجتماعی – کمیته اشتغال و سایر کمیته های مربوطه

- مکاتبات مربوط به بخش وظیفه عمومی فرزندان خانواده های تحت پوشش ( انتقال ، بخشودگی اضافه خدمت ، معافیت از خدمات سربازی و ... )

- پرداخت کمک هزینه های تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش برابر مقررات مربوطه

- پیگیری جهت تشکیل گروههای خودیار در راستای طرح تأمین مالی خرد از طریق مراکز غیردولتی به منظور بهبود معیشت اقتصادی زنان نیازمند و پیشگیری از آسیب ها و فقر اقتصادی دراین گروهها .بازگشت
تغییر قالب صفحه