آیین نامه اجرایی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

مقدمه:

نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها، تكنيكي است كه از طريق آن مي توان به يافته هاي ذهني و انديشه سرمايه هاي انساني در حل مسائل و ايجاد سوالات جديد و راه حلهاي بهينه، در راستاي فرهنگ تغيير و بهسازي مستمر سازمان دست يافت.
سامانه نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها، بستري را فراهم مي نمايد كه حس مشاركت و مسئوليت پذيري و تعلق سازماني را در جهت رفع چالش ها و گلوگاهاي سازماني تقويت نموده و منجر به ترقي فرهنگ تصميم سازي در كليه سطوح سازماني خواهدشد.
بعبارت ديگر اين سامانه شرايط تسري دانش و تفكر سازماني را در مسير تعالي سازماني فراهم كرده و نقش هر يك از افراد مشاركت كننده را در تصميم گيري سازماني تقويت مي نمايد و با تاثير نوآوري و خلاقيت سازماني در چرخه زندگي سازمان موجب استمرار فرايند رشد و بلوغ سازماني مي گردد.
از آنجائيكه در موفقيت هر سازماني نقش مديريت ارشد انكارناپذيراست لذا در نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها، باور و اعتقاد مديريت به شكل گيري و توسعه اين فرايند در علاقمندي اكثريت كاركنان سازمان موثر بوده و نقش مديريت يكي از مهمترين اركان اين سيستم مي باشد.
سازمان بهزيستي كشور نيز بر آن است تا در قالب استقرار نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها با همكاري كليه كاركنان و ذيفنعان سازمان، درباره روشهاي حل مسائل و ارتقاي بهره وري سازمان، فعالانه انديشيده و بدين طريق يك نظام همفكري و هم انديشي و زمينه بهره گيري از خلاقيتهاي كليه اعضاي سازمان براي رسيدن به اهداف سازمان را فراهم آورد.

تعاريف واژگان:

-1 پيشنهاد: هر نوع نظر، فكر و راهكاري كه بتواند وضعيت موجود را آسان تر، سريع تر، صحيح تر، ارزان تر، ايمن تر و مطلوب تر كند.
-2 پيشنهاد كمي: اجراي آن سبب افزايش بهره وري، بهبود فضاي كار، افزايش رضايت كاركنان و مانند اينها مي شود و قابليت اندازه گيري و محاسبه ريالي دارد.
-3 پيشنهاد كيفي: اجراي آن سبب اجراي مطلوب برنامه هاي تحول اداري، افزايش بهره وري، بهبود فضاي كار، صرفه جويي بهينه در منابع، افزايش رضايتمندي كاركنان و مانند اينها مي شود و قابليت اندازه گيري و محاسبه ريالي ندارد.
4-پيشنهاد دهنده: فرد يا گروهي است كه پيشنهاد خود را به يكي از روش هاي قابل قبول به دبيرخانه ارايه مي كند.
-5 مجري يا مجريان: فرد يا افرادي است كه اجراي پيشنهاد را برعهده دارند.
-6 پيشنهاد اجراشده: پيشنهادي است كه به بهره برداري ميرسد.

اهداف:

1) گسترش فرهنگ مشاركت و همكاري داوطلبانه، همراه با تقويت روحيه مسئوليت پذيري و تعلق سازماني.
2) ارج نهادن به شأن و منزلت انساني كاركنان و ساير ذينفعان و بهره گيري و ارتقاي توانايي ها و سرمايه هاي فكري آنها.
3) شكوفايي استعدادها و افزايش روحيه خلاقيت، نوآوري و تشويق هم انديشي و كار گروهي.
4) همسو نمودن اهداف كاركنان با اهداف سازماني.
5) افزايش بهره وري و استفاده مناسب و كيفي از منابع و سرمايه هاي انساني و مالي.
6) بهبود مستمر امور محوله، كاهش هزينه ها، بهبود روندها و فرايندهاي عملياتي .

-1 ارائه پيشنهاد:

-1-1 روش ارائه پيشنهاد:
كاركنان و خانواده هاي آنان، ذينفعان، جامعه هدف و تمامي شهروندان مي توانند در چارچوب اين آيين نامه، بصورت فردي يا گروهي با تكميل فرم مربوطه ارائه پيشنهاد خود ار ارائه نمايند.

2--1 نحوه دسترسي به فرم ارائه پيشنهاد :
فرم ارائه پيشنهاد از روشهاي زير قابل دسترسي مي باشد:
- سايت نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها.
- دبيرخانه نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها.
- دبيرخانه هاي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي اداره هاي كل بهزيستي استانها.


-2-1 موضوعات قابل قبول :

پيشنهادها مي توانند در تمامي زمينه هاي تخصصي و عمومي سازمان ارائه گردند. به عنوان نمونه، برخي از اين زمينه ها عبارتند از :

- افزايش كيفيت و كميت خدمات سازمان بر حسب وظايف قانوني محوله.
- جلب رضايت مراجعين و ساير ذينفعان از خدمات و فعاليتهاي سازمان.
- صرفه جويي و كاهش هزينه ها.
- بهبود مناسبات و پيوندهاي سازمان با ديگر سازمانها و شركتهاي دولتي و خصوصي و شفافيت ارتباطات.
- اصلاح و بهبود مقررات، آبين نامه ها و دستورالعملهاي عملياتي، ساختارسازماني، گردش كار و نظامهاي تصميم گيري.
- افزايش رضايت و انگيزه و بهبود امور رفاهي كاركنان.

-2-2 موضوعات غير قابل قبول :

كليه پيشنهادها در دبيرخانه مورد بررسي اوليه قرارگرفته پيشنهادهايي كه داراي شرايط ذيل باشند، مورد قبول واقع نخواهند شد:
- پيشنهادهاي تكراري كه همانند آنها قبلاً ارائه شده باشد.
- پيشنهادهايي كه تنها به ذكر مشكل پرداخته و راه حلي جهت رفع مشكل بهمراه نداشته باشند.
- پيشنهادهايي كه در حوزه فعاليتهاي سازمان نيستند.
- پيشنهادهايي كه در زمان دريافت جزء سياستهاي سازمان بوده و در برنامه ها و در دستور كار قرار دارند.
- پيشنهادهاي مربوط به تغيير ساعات كاري(بطوركلي پيشنهاداتي كه با قوانين تصويب شده مغايرت دارند.)
- پيشنهادهاي مربوط به عزل و نصب كاركنان.
- شكايات.

در صورتيكه پيشنهاد در يكي از موارد فوق صدق كرده و رد شود، مراتب با قدرداني از ارائه پيشنهاد طي فرم رد پيشنهاد به اطلاع پيشنهاد دهنده مي رسد.

*شرايط عمومي پذيرش پيشنهادها عبارتند از:

- پيشنهاد جديد بوده و جزو فعاليتهاي در حال انجام سازمان نباشد.
- پيشنهاد بايد توجيه تخصصي، اقتصادي، كاربردي داشته باشد.
- پيشنهاد بتواند وضعيت موجود را آسا نتر، سريع تر، صحيح تر، ايمن تر و مطلوب تر نمايد.

 

 

 

تغییر قالب صفحه