نظام پيشنهادات كاركنان بهزيستي استان فارس
عنوان پیشنهاد
شرح وضعيت موجود (‌مشكلات فعلي ، عيوب و نقص هاي موجود / علل پيدايش مشكل )
پيشنهاد وضعيت جديد ( راه حل مشكلات ، رفع عيوب و نواقص يا ارتقاء كيفيت خدمات / راه حل پيشگيرانه )
هزينه اجرايي پيشنهاد ثمره / درآمد اقتصادي پيشنهاد صرفه جويي / سود درآمد منهاي هزينه
روزانه
ماهانه
سالانه
پنج ساله
در صورت نياز مي توان ، بيان وضعيت ،‌ نمودار ، چارت و نقشه و محاسبات تكميلي را ضميمه فرم پيشنهاد كرد
هـــــــدف
اينجانب / اينجانبان با عنايت به ضوابط و شرايط مندرج در آئين نامه نظام پيشنهادات كاركنان تقاضاي رسيدگي به اين پيشنهاد را داريم
 
ردیف نام و نام خانوادگي شماره پرسنلي تحصيلات سن سمت پست سازماني واحد سازماني محل سكونت  
1*
تغییر قالب صفحه