همکاری مشترک با صلیب سرخ- کرمانشاه

قراردادی فی مابین معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور و کمیته بین المللی صلیب سرخ با هدف فراهم کردن "زندگی امن در کنار مین" ویژه دانش آموزان تمامی مقاطع تحصیلی استان کرمانشاه منعقد شد که مفاد آن به شرح ذیل است.

 

تغییر قالب صفحه