دستورالعمل فرآیند تصویب طرح ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها در شورای معاونین سازمان

دستورالعمل فرآیند تصویب طرح ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها در شورای معاونین سازمان

در جهت مستندسازی فرآیند تصویب طرح های ارسالی به دبیرخانه شورای معاونین، دستورالعمل فرآیند تصویب طرح ها- دستورالعمل ها و بخشنامه ها در شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور به تصویب این شورا رسید که مندرجات آن به شرح ذیل است:

 

تغییر قالب صفحه