آیین نامه "شورای عالی راهبردی" سازمان بهزیستی کشور

آیین نامه "شورای عالی راهبردی" سازمان بهزیستی کشور

سازمان بهزیستی کشور با توجه به قوانین و الزامات و همچنین بنابه تأکیدات مقام معظم رهبری، برنامه ای تحت عنوان آیین نامه "شورای عالی راهبردی" را به عنوان یک برنامه میان مدت و مدون جهت رسیدن به اهداف سازمان طراحی کرده است که به شرح ذیل است:

ماده 1 – اهداف کلی:
1- تعیین اهداف و راهبردهای کلان سازمان
2- تعالی سازمان بهزیستی به سازمان یادگیرنده

ماده 2 – ارکان شورای عالی راهبردی:
1- رئیس شورا :ریاست سازمان
2 – دبیرشورا : مدیر کل دفتر مطالعه، پژوهش و نظارت راهبردی
3 – اعضاء شورا:
1-3- معاونین سازمان (عضو اصلی)
2-3- مشاورین علمی،آموزشی و راهبردی رئیس سازمان
3-3- رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری
تبصره1- اعضائ فوق ثابت می باشند و صاحب رای.
تبصره2- حسب پیشنهاد دبیر و موافقت رئیس میتوان افرادی را به شکل مدعو ویدون حق رای دعوت نمود.

ماده 3 – وظائف شورا:
1– اتخاذ تصمیمات راهبردی سازمان
2 - بررسی و تصویب اهداف، سیاست ها و برنامه های راهبردی سازمان
3 – تصویب سیاستها و اولویت های پژوهشی
4 – نظارت راهبردی بر طرحهای کلان سازمان
5 – تایید طرحها منطبق با راهبردهای سازمان
6 - سایر موضوعات با نظر رئیس یا به پیشنهاد دبیر شورا


ماده 4 –دبیرخانه شورا:
تشکیل دبیرخانه :
دبیر خانه شورا در محل دفتر مطالعه،پزوهش ونظارت راهبردی تشکیل وزیر نظر دبیر شورا فعالیت خواهد کرد.
وظایف دبیرخانه:
1 –اقدامات مرتبط با تشکیل جلسات و تهیه صورتجلسات شورای راهبردی
2 – تهیه گزارش های مورد نیاز جهت ارائه آن به شورای راهبردی
3– تنظیم جدول زمانبندی تشکیل جلسات شورا
4 – تهیه و تد وین دستور کار شورا
5– تهیه گزارش عملکرد شورا
6 – اطلاع رسانی
7 – مستند سازی کلیه امور مرتبط با شورا


تبصره3: به منظوراخذ دیدگاهها ،پیشنهادات ونظرات کار شناسی مدیران کل (استانی و ستادی ) وکمیته کارشناسی شورا ی عالی راهبردی ، دبیر خانه شورا موظف است با نظر دبیرشورا فرایند ارتباط ایشان را با دبیر خانه فراهم نماید.(نمودار پیوست)


ماده5 – نحوه تشکیل جلسات:
1 – جلسات شورا هر ماه یک بار به صورت منظم برگزار خواهد شد و در صورت نیاز جلسات فوق العاده به تشخیص رئیس شورا زودتر از موعد مقرر تشکیل می شود.
2 –حضور حداقل 5 نفر از اعضای اصلی جهت رسمیت جلسات شورا الزامی می باشد.
3 – حضور رئیس یا دبیر شورا جهت رسمیت جلسات الزامی است.
4-جلسات فوق العاده به پیشنهاد دبیر وتأ یید رئیس شورا برگزار میگردد.


ماده6– نحوه تصمیم گیری در شورا:
تصمیماتی که با اکثریت اعضاء حاضر وتایید ریاست شورا به تصویب برسند نافذ خواهند بود و در سطح مدیران کشوری و استانی قابلیت اجرا دارد.


تبصره4: در صورت نیاز به منظور ارزیابی دقیق تر طرحها و نظارت بر فرآیند آنها می توان از ناظران علمی در سطح دبیرخانه استفاده گردد.

ماده 7- کمیته کارشناسی و مشورتی شورای عالی راهبردی:
1-کمیته نقش اتاق فکر شورای عالی راهبردی سازمان را خواهد داشت
2-کمیته متشکل از کارشناسان و متخصصانی است که حسب موضوع و به تشخیص دبیر شورای عالی راهبردی دعوت میشوند.
3- کمیته موضوعات مستحدثه ویا ارجاعی را مورد تحقیق و کارشناسی علمی قرار داده و برای طرح در شورای عالی راهبردی آماده می سازد.


ماده 8 - اعضاء کمیته کارشناسی و مشورتی شورای عالی راهبردی:
1- دانشگاهیان( دو نفر)
2- پیشکسوتان سازمان) بازنشستگان)(دو نفر)
3- مدیران و کارشناسان حرفه ای (چهار نفر)
4-مشارکت کنند گان غیر دولتی شامل مدیران مراکز وموسسات فعال درراستیای اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی(ذینفعان بیرونی)(سه نفر)

تبصره4: دبیر شورا می تواند حسب نیاز و موضوع جلسات کمیته کارشناسی از صاحبنظران بصورت موردی دعوت نماید.

این دستورالعمل در 8 ماده و 4 تبصره و یک نمودار در تاریخ 21/10/1389به تایید ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور رسید.

 

تغییر قالب صفحه