دستورالعمل یارانه آموزش

دستورالعمل یارانه آموزش

دستورالعمل یارانه آموزش در جهت حمایت از مددجویان به منظور افزایش ازدواج های موفق و کاهش طلاق به همت سازمان بهزیستی کشور تدوین و به ارگان های ذیربط ارجاع داده شد. مندرجات این دستورالعمل به شرح ذیل است:

فصل اول
كلیات:

یارانه آموزش مهارتهای زندگی خانواده ویژه زوجهای جوان مبلغی است كه سازمان بهزیستی كشور صرفاً برای حمایت از مددجویان به منظور افزایش ازدواج‌های موفق و کاهش طلاق می‌پردازد.

در پرداخت یارانه حفظ كرامت انسانی و رعایت شئونات اخلاقی مراجعین باید كاملاً رعایت شود و انتخاب مركز مشاوره به عهدة خود مراجع باشد.

یارانه باید بطور هدفمند هزینه گردد و با كوتاه كردن مسیر‌ها و كاهش ضوابط دست و پا‌گیر اداری در وقت صرفه‌جویی شود و در كوتاهترین زمان ممكن پرداخت گردد.

نظارت بر نحوة پرداخت یارانه مطابق دستورالعمل ارسالی بر عهدة استان می‌باشد و هر استان بر اساس عملكرد شهرستانهای ذی ربط می‌تواند بودجه خود را توزیع نماید.

مسئولیت توزیع یارانه در استانها به عهدة ستاد ازدواج استان می‌باشد.

اطلاع رسانی مناسب به مددجویان سازمان برای بهره‌مندی آنان نقش بسیار مهمی دارد كه مسئولیت آن بر عهدة ستاد ازدواج در سازمان بهزیستی استانها می‌باشد.

ضروری است لیستی از كلیه مراكز مشاوره و خدمات روان‌شناختی غیردولتی واجد شرایط برگزاری دوره های آموزش مهارتهای زندگی ویژه زوجهای جوان را دارند. توسط معاونت پیشگیری استان با آدرس و مشخصات كامل تهیه گردد و در اختیار مراجعین قرار داده شود.

محتوای آموزشی ، سرفصل ها و نحوه اجرای دوره های آموزش مهارتهای زندگی از طریق دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی به استانها ابلاغ می گردد.

فصل دوم:
شیوه اجرای دستورالعمل

الف ـ شناسایی و معرفی مراجع برای استفاده از یارانه از طریق اداره یا مجتمع‌های بهزیستی می‌باشد.

ب ـ برگه‌هایی تحت عنوان «یاری برگ»در 2 نسخه چاپ می‌شود (نمونة این برگه‌ها ضمیمه می باشد). این برگه‌ها در واقع برگه معرفی مراجع به مركز مشاوره و خدمات روانشناختی غیردولتی هستند.

ج ـ یاری‌برگ باید به تعداد مناسب در اختیار بهزیستی شهرستانها قرار گیرد.

د ـ در هر یك از واحد‌های بهزیستی استان و شهرستانها باید دفتر و بایگانی جداگانه‌ای برای ثبت اطلاعات توزیع یارانه و فهرست مراجعین در نظر گرفته شود.

هـ ـ هر یك از مراكز مشاوره خصوصی تحت پوشش یارانه نیز باید برای ثبت اطلاعات توزیع یارانه و فهرست مراجعین، دفتر و بایگانی مشابهی در نظر گیرند.

و ـ برای معرفی و ارجاع مراجعان به مركز تحت پوشش یارانه، در یاری برگ مشخصات فردی مراجع و مرجع معرفی‌كننده ثبت می‌گردد. این یاری برگ به همراه فهرستی از مراكز تحت
نظارت سازمان به مراجع تحویل داده می‌شود.

تبصره: با توجه به اینكه مراجع در انتخاب مركز مختار می‌باشد ممكن است از مركز «الف»به بهزیستی معرفی شود ولی پس از تأیید به مركز « ب » مراجعه كند.

ز ـ پس از تكمیل یاری برگ نسخه دوم (نسخه ویژه بهزیستی) آن جدا شده و در سوابق بهزیستی بایگانی می‌شود و نام مراجع در دفتر مخصوص به این كار ثبت می‌گردد. پس از مراجعه به مركز نسخه اول (نسخه ویژه مرکز مشاوره) آن در مركز تحت پوشش، نگهداری و نام مراجع در دفتر بایگانی مراکز مشاوره ثبت می‌‌گردد.

فصل سوم:
تخصیص و پرداخت یارانه و نظارت
الف ـ تخصیص یارانه
تخصیص یارانه برای هر فرد به ازای گذراندن یک دوره کامل آموزش مهارتهای زندگی خانواده (سه جلسه دو ساعته) 000/150 ریال می‌باشد. بدیهی است در صورت عدم تکمیل دوره‌، یارانه از طرف سازمان به ازای هر جلسه 50.000 ریال پرداخت خواهد شد.

تبصره : مددجویانی که در این دوره های آموزشی شرکت کرده اند می توانند از یک جلسه مشاوره رایگان در سال اول ازدواج در مرکز مربوطه بهره مند شوند.

ب ـ پرداخت یارانه و نظارت بر آن
مسئولیت توزیع یارانه در هر شهرستان به عهده رئیس آن شهرستان می‌باشد.

در پایان هر ماه مركز مشاوره غیردولتی، جدول شماره 1 و نسخه اول یاری برگ (نسخه ویژه مركز مشاوره) را به ادارة بهزیستی شهرستان تحویل می دهد و رسید دریافت می‌كند.

كارشناس ناظر شهرستان پس از تطبیق جدول ارائه شده و نسخه اول یاری برگ با نسخه دوم یاری برگ (نسخه ویژه بهزیستی) آنها را تأیید می‌كند.

كارشناس ناظر شهرستان در پایان هر ماه باید فهرست جداول تأیید شده مراكز را پس از تأیید ریاست شهرستان به مسئول دبیرخانه ستاد ازدواج استان.

مسئول دبیرخانه ستاد ازدواج استان پس از نظارت و بررسی و تطبیق جداول ولو به طور تصادفی، آنها را تأیید می‌كند. در نهایت پس از تأیید معاونت پیشگیری استان و سپس تأیید دبیر ستاد ازدواج استان مبلغ توسط مسئول امور مالی استان محاسبه و از محل اعتبارات پیش‌بینی شده به حساب مركز مشاوره مورد‌نظر واریز می‌شود.

دبیر خانه ستاد ازدواج استان در پایان هر فصل جدول شماره 2 را تكمیل و به دفتر ستاد ازدواج کشور ارائه می‌دهد. این جدول به منظور اطلاع‌رسانی به دفتر از نحوة هزینه كرد بودجه‌های تخصیص یافته و تصمیم برای توزیع مابقی بودجه در ماههای بعد خواهد بود.

كارشناسان ناظر موظفند تخلفات را در اسرع وقت جهت اخذ تصمیمات مقتضی به ستاد ازدواج استان اعلام نمایند.

نحوۀ همکاری مراکز مشاوره و اجرای برنامه آموزشی در این مراکز مطابق تفاهم‌نامه همـکاری میان دفاتر مشاوره و خدمات روانشـناختی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی به شــمارۀ1/88/3 مورخ 18/1/88 خواهد بود.

برای دیدن جداول مربوط به این دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

تغییر قالب صفحه