دستورالعمل اجرایی ستاد ازدواج و امور جهیزیه

دستورالعمل اجرایی ستاد ازدواج و امور جهیزیه

دستورالعمل اجرایی ستاد ازدواج و امور جهیزیه در راستای برنامه ریزی لازم به منظور حمایت و کمک به ازدواج و تامین جهیزیه جامعه هدف و مددجویان توسط سازمان بهزیستی کشور تدوین و ارایه شده است. مندرجات این دستورالعمل به شرح ذیل است:

مقدمه:
با توجه به تاکیدات مکرر دین مبین اسلام ، پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) به امر مقدس ازدواج و براساس اصل 10 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند 2 ماده 4 قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست، قانون تسهیل ازدواج جوانان و آئین نامه ساماندهی ازدواج جوانان یکی از مهمترین اهداف سازمان بهزیستی کشور که متولی اصلی معلولین و محرومین جامعه می باشد برنامه ریزی لازم بمنظور حمایت و کمک به ازدواج و تامین جهیزیه جامعه هدف و مددجویان تحت پوشش خود می باشد . لیکن این امر بدون تدوین برنامه ای منظم و منسجم تحقق نخواهد یافت . از این رو سازمان بهزیستی به استناد وظایف محوله، اقدام به تشکیل ستاد ازدواج و امورجهیزیه مددجویان تحت پوشش و جامعه هدف خود نموده تا علاوه بر تهیه برنامه های لازم بمنظور حذف موازی کاریها و تمرکز منابع در یک حوزه ، هماهنگی لازم در کلیه سطوح سازمان را نیز به انجام برساند .

اهداف:
1) توانمندسازی و ارتقاء سلامت روانی و اجتماعی جامعه هدف
2) حمایت، هدایت و تسهیل امر ازدواج بین مددجویان تحت پوشش
3) گسترش ازدواجهای آگاهانه با فراهم نمودن زمینه آموزش و مشاوره پیش و بعد از ازدواج در راستای تحکیم بنیان های خانواده .
4) حمایت و تقویت مراکز غیردولتی فعال در ارائه خدمات و تسهیلات به جامعه هدف .
5) سیاستگذاری و ارائه خط مشی و تبیین چهارچوبهای اساسی در راستای ارتقاء و ترویج ازدواج آسان، اسلامی و آگاهانه در بین جامعه هدف با بهره گیری از معاونتهای تخصصی.
6) برنامه ریزی های مناسب بمنظور فرهنگ سازی اسلامی درامر ازدواج و امور جهیزیه.


جامعه هدف:
خدمات پیش بینی شده در این دستورالعمل کلیه جامعه هدف سازمان را در بر می گیرد ولیکن استفاده از تسهیلات ، مختص فرد مددجوی دارای پرونده و کد مددجویی است که تحت حمایت مستمر یا غیرمستمر سازمان می باشد .

تعاریف:
*خدمات : کلیه تدابیر و اقدامات آموزشی ، مشاوره ای (ژنتیک ، روانشناختی و ...) و مددکاری که قبل ، حین و بعد از ازدواج به جامعه هدف ارائه می گردد .
*تسهیلات : حمایتها و کمکهای نقدی و غیرنقدی که برای تامین جهیزیه یا بخشی از هزینه های ازدواج و ارائه خدمات به مددجویان سازمان پرداخت می شود .
*مددجویان : به کلیه معلولین نیازمند دریافت خدمات و تسهیلات وفرزندان آنها ، زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست و فرزندانشان ، دختران و پسران شبه خانواده و پذیرفته شدگان مراکز آسیب دیدگان اجتماعی واجد شرایط اطلاق می گردد .

ستاد کشوری :
اعضاء:
قائم مقام رئیس در امور فرهنگی و مشارکتهای مردمی(رئیس ستاد)
دبیر ستاد ، به انتخاب رئیس ستاد(دبیر ستاد)
نماینده معاونت امور توانبخشی وپیشگیری از معلولیتها(عضو ستاد)
نماینده معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از آسیب ها(عضو ستاد)
نماینده معاونت پشتیبانی(عضو ستاد)
دو نفر از خیرین(عضو ستاد)
تبصره 1) : رئیس ستاد با ابلاغ ریاست سازمان معرفی می گردد .
تبصره 2) :دبیر ستاد با معرفی رئیس ستاد و ابلاغ ریاست سازمان منصوب می شود.
تبصره 3) : دو نفر از خیرین فعال در حوزه ارائه خدمات و تسهیلات در امر ازدواج به انتخاب رئیس ستاد معرفی می گردند.
تبصره 4) : نماینده معاونت های تخصصی می بایست از میان مدیران حوزه مربوطه انتخاب ومعرفی شوند
تبصره 5) : کلیه مصوبات با امضاء رئیس ستاد ارسال و لازم الاجراء خواهد شد .
تبصره 6) : کلیه مکاتبات داخلی و گزارش گیری از استانها با امضای رئیس دبیرخانه ستاد
انجام می پذیرد .
تبصره 7) : جلسات بصورت متوالی هر ماه یکبار تشکیل و اعضاء موظفند در جلسات حضور فعال داشته باشند .
تبصره 8) : دبیرخانه ستاد باید یک هفته قبل از تشکیل جلسات دستور کار جلسه را تعیین و به اطلاع اعضای ستاد برساند .
تبصره 9) : تصمیم ها و مصوبات ستاد با رای نصف بعلاوه یک اعضا به تصویب خواهد رسید .
تبصره 10) : ستاد می تواند حسب مورد از نمایندگان سایر دفاتر یا متخصصان خارج از سازمان برای شرکت در جلسات دعوت به عمل آورد (بدون حق رای) .

وظایف ستاد :
1) سیاستگذاری و اتخاذ خط مشی سازمان جهت تسهیل در امر ازدواج و امورجهیزیه جامعه هدف
2) هماهنگ نمودن و اولویت گذاری فعالیتهای مربوط به امرازدواج و امورجهیزیه مددجویان سازمان
3) تهیه ، تدوین و تصویب ضوابط و دستورالعمل های مربوط به موضوع ازدواج و امورجهیزیه
4) نظارت و ارزیابی عملکرد فعالیتهای استانها درخصوص ازدواج و امورجهیزیه
5) سیاستگذاری در نحوه ارائه خدمات و اعطای تسهیلات و جذب مشارکتها درخصوص ازدواج و امورجهیزیه مددجویان
6) راه اندازی بانک اطلاعات کشوری مربوط به جامعه هدف متقاضی دریافت خدمات و تسهیلات ازدواج و امورجهیزیه
7) پیش بینی و جذب اعتبارات لازم جهت ارائه خدمات و تسهیلات موضوع ازدواج و امورجهیزیه در موافقتنامه سازمانی و استانی .
8) سیاستگذاری و هماهنگی امور آموزشی و پژوهشی مربوط به ازدواج و امورجهیزیه مددجویان با همکاری معاونتهای تخصصی .
9) انعقاد قراردادها و تفاهم نامه های ملی با سایر نهادها و سازمان ها در راستای تسهیل در امر ازدواج و امورجهیزیه جامعه هدف .
10) اجراء و پیگیری مطالبات و مصوبات نهاد ریاست جمهوری و سیاستهای جامع سازمان د رامر ازدواج و امور جهیزیه جامعه هدف با بهره گیری از معاونتهای تخصصی
11) برنامه ریزیهای مناسب به منظور جلب و جذب مشارکتهای مردمی و دولتی

ستاد استانی
اعضاء :
مدیرکل سازمان بهزیستی استان(رئیس ستاد)
معاون امور مشارکتهای مردمی اشتغال وموسسات خیریه(دبیر ستاد)
معاون امور توانبخشی استان(عضو ستاد)
معاون امور اجتماعی استان(عضو ستاد)
معاون امور فرهنگی و پیشگیری(عضو ستاد)
نماینده خیرین(عضو ستاد)


تبصره 1) : نماینده خیرین فعال در امر ازدواج با نظر مدیرکل استان انتخاب و معرفی می گردد .
تبصره 2) : یک نفر از کارشناسان معاونت مشارکتهای مردمی استان با ابلاغ رئیس دبیرخانه ستاد کشوری به عنوان مسئول دبیرخانه ستاد تامین . منصوب می گردد .
تبصره 3) : هر شهرستان موظف است یک نفر را با عنوان کارشناس ناظر بمنظور هماهنگی و ارائه گزارش به دبیرخانه ستاد ازدواج استان اختصاص دهد.
تبصره 4) : کلیه مکاتبات درون سازمانی و برون سازمانی با امضای رئیس ستاد انجام می پذیرد .

وظایف ستاد استانی:
1) اجرای مصوبات ابلاغی توسط ستاد کشوری درخصوص ازدواج و امور جهیزیه مددجویان .
2) راه اندازی و پیگیری بانک اطلاعات مددجویان واجد شرایط دریافت تسهیلات و خدمات .
3) ارائـــه گــزارش عملکرد هر سه ماه یکبار به ستاد کشوری و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل و بخشنامه های ابلاغی .
4) پیگیری جهت جلب و جذب مشارکتهای دولتی و غیردولتی ، گسترش و تقویت مراکز غیردولتی فعال در راستای کمک به ازدواج مددجویان .
5) انعقاد قراردادها و تفاهم نامه های استانی با سایر نهادها و سازمانها در راستای تسهیل امر ازدواج جامعه هدف.

تغییر قالب صفحه