اصلاحیه دستورالعمل تاسیس اداره و انحلال انواع مراکز مشاوره

اصلاحیه دستورالعمل تاسیس اداره و انحلال انواع مراکز مشاوره

اصلاحیه دستورالعمل تاسیس اداره و انحلال انواع مراکز مشاوره


مقدمه
نظر به اینکه بر اساس بند 6 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسلامی، صدورپروانه فعالیت برای ایجاد مراکز خدمات مشاوره اجتماعی بر عهده سازمان بهزیستی کشور میباشد، این دستورالعمل در اجرای قانون و آئين‌نامه‌هاي آن و ماده 2 دستورالعمل اجرايي موضوع بندهاي 1 تا 12 مادة 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 6/3/1387 شورای معاونین سازمان بهزيستي، توسط معاونت امور فرهنگی و پیشگیری تهیه شده است و مبنای کار بهزیستی استانها و کمیسیون های صدور پروانه در ستاد مرکزی و استانها خواهد بود.

این دستورالعمل بر مبنای طرح شبکه ارتقاي سلامت روان اجتماع نگر تعریف شده است. هدف شبکه سلامت روان اجتماع نگر افزایش دسترسی مردم به خدمات مشاوره‌اي و روانشناختی و نیز بهره‌وری از ظرفيت‌‌های تخصصی و نیمه تخصصی موجود در جامعه است. شبکه سلامت روان اجتماع نگر برای خدمات مشاوره ای و روانشناختی در سه سطح تعریف شده است.

سطح اول: مراکز مشاوره اجتماعي اولیه یا سطح 1 که از این پس مراكز سلامت روان محلی نامیده میشود.
سطح دوم: مراکز مشاوره اجتماعي سطح 2 که از این پس مراکز مشاوره عمومی نامیده میشود که خدمات مشاوره‌اي ارائه می دهد.
سطح سوم: مراکز مشاوره اجتماعي سطح 3 که از این پس مراکز مشاوره تخصصی نامیده میشود و خدمات تخصصی در حیطه‌های مشاورة کودک و نوجوان، كودكان استثنايي، سالمند، ازدواج و خانواده، صنعتي و سازماني، تحصيلي و تربيتي، روانسنجي، اختلالات و مسائل جنسي و اختلالات و مسائل رواني ارائه می دهد.


ماده 1 ـ تعاريف
1 ـ 1 ـ دستورالعمل اجرايي موضوع بندهاي 1 تا 12 مادة 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت: منظور دستورالعملي است كه در آن نحوه صدور و تمديد پروانه فعاليت شرح داده شده است و من بعد دستورالعمل عمومي خوانده مي‌شود.
2 ـ 1 ـ دستورالعمل نظارت بر موسسات و مراكز غيردولتي و خيريه موضوع مادة 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت: منظور دستورالعملي است كه در آن نحوه نظارت بر مراكز و چگونگي برخورد با تخلفات و ابطال پروانه‌ها توضيح داده شده است و من بعد دستورالعمل نظارت خوانده مي‌شود.
3 ـ 1 ـ موافقت اصـولي: مطابق تعريف موافقت اصولي در ماده 1 دستورالعمل عمومي.
4 ـ 1 ـ پروانه فعاليت: مطابق تعريف پروانه فعاليت در ماده 1 دستورالعمل عمومي.
5 ـ 1ـ مؤسس: مطابق تعريف مؤسس در ماده 1 دستورالعمل عمومي.
6 ـ 1 ـ مسئول فني: مطابق تعريف مسئول فني در ماده 1 دستورالعمل عمومي.
7 ـ 1 ـ پروانه مسئول فني: اجازه‌نامه‌اي است كه پس از ارائه مدارك لازم توسط مؤسس و تاييد كميسيون مادة 26 استان براي افراد حقيقي با ذكر نام صادر و هر سال تمديد مي‌گردد.
8 ـ 1 ـ كارشناس ناظر استان: منظور كارشناس بهزيستي استان است كه توسط معاونت پيشگيري استان تعيين گرديده و مسئوليت نظارت بر مراكز غيردولتي مشاوره استان را بر عهده خواهد داشت.
9 ـ 1 ـ كارشناس ناظر شهرستان: منظور كارشناس بهزيستي شهرستان است كه توسط رئيس بهزيستي شهرستان تعيين گرديده و مسئوليت نظارت بر مراكز غيردولتي مشاوره شهرستان را بر عهده خواهد داشت.
10 ـ 1 ـ مركز سلامت روان محلي: به مركزي گفته مي‌شود كه توسط حداقل دو نفر كارشناس روانشناسي ، مشاوره يا مددكاري به صورت خصوصي (غيردولتي) با كسب پروانه از سازمان بهزيستي و تحت نظارت آن، راه‌اندازي ‌شده تا به ارائه خدمات سلامت روان محلي اقدام نمايد كه يكي از اين كارشناسان لزوماً روانشناس يا مشاور خواهد بود.
11 ـ 1 ـ خدمات مركز سلامت روان محلي: شامل ارائه هر گونه خدمات نيمه تخصصي است كه منجر به ارتقاي سلامت روان در محله شود. اين خدمات شامل موارد مشاوره اوليه، ارجاع، ارتباطات محلي، كاهش استرسهاي محلي، آموزش محلي، برنامه‌ريزي محلي ، پروژه‌نويسي و مديريت موردي مي‌باشد
12 ـ 1 ـ همكار محلي: منظور افراد محلي هستند كه با مركز سلامت روان محلي همكاري مي‌نمايد.
13 ـ 1 ـ مركز مشاوره عمومي: به مركزي اطلاق مي‌گردد كه توسط اشخاص حقيقي و يا حقوقي با كسب پروانه از سازمان بهزيستي تأسيس ميشود و تحت نظارت آن سازمان به ارائه خدمات مشاوره‌اي، آموزش در حوزه سلامت روان ، ارجاع به مراكز مشاوره تخصصي ، تشكيل گروههاي همسان و ايجاد ارتباط با سازمانها و نهادهاي اجتماعي مي‌پردازد.
14 ـ 1 ـ مشاوره عمومي: عبارت است از كمك به فرد، خانواده يا گروه از طريق ارتباط بين مراجع و مشاور به منظور الف ـ پيشگيري از بروز اختلالات و مشكلات روان‌شناختي و ب ـ ارتقاي سلامت روان فرد، خانواده يا گروه.
15 ـ 1 ـ مركز مشاوره تخصصي: به مركزي اطلاق مي‌گردد كه توسط اشخاص حقيقي و يا حقوقي با كسب پروانه از سازمان بهزيستي تأسيس شود و تحت نظارت اين سازمان به ارائه خدمات تخصصي تعريف شده در اين آئين‌نامه بپردازد.
16 ـ 1 ـ مشاورة تخصصي كودك و نوجوان: عبارت است از خدمات تخصصي روانشناختي و مشاوره‌اي، اعم از گروهي يا فردي كه از نظر علمي در حوزة روانشناسي و مشاوره كودك و نوجوان جاي مي‌گيرد.منظور از كودك و نوجوان افراد زير 18 سال مي باشد.
17 ـ 1 ـ مشاورة تخصصي كودكان استثنايي: عبارت است از خدمات تخصصي روانشناختي و مشاوره‌اي، كه از نظر علمي در حوزة روانشناسي كودكان استثنايي جاي مي‌گيرد.
18 ـ 1 ـ مشاورة تخصصي سالمند: عبارت است از خدمات تخصصي روانشناختي و مشاوره‌اي، اعم از گروهي يا فردي كه از نظر علمي در حوزة روانشناسي سالمند جاي مي‌گيرد.منظور از سالمند افراد بالاتر از 65 سال مي باشد.
19 ـ 1 ـ مشاوره تخصصي ازدواج و خانواده: عبارت است از خدمات تخصصي روانشناختي و مشاوره‌اي، اعم از گروهي يا فردي كه از نظر علمي در حوزة روانشناسي، مشاورة ازدواج، مشاورة خانواده و مطالعات خانواده جاي مي‌گيرد.
20 ـ 1 ـ مشاورة تخصصي صنعتي و سازماني: عبارت است از خدمات تخصصي روانشناسي صنعتي و سازماني كه به سازمانها و صنايع عرضه مي‌شود.
21 ـ 1 ـ مشاورة تخصصي تحصيلي و تربيتي: عبارت است از خدمات تخصصي روانشناسي تحصيلي و تربيتي و علوم تربيتي كه به دانش‌آموزان، خانواده‌ها و نهادها و سازمانهاي آموزشي عرضه مي شود.
22 ـ 1 ـ مشاورة تخصصي اختلالات و مسائل جنسي: عبارت است از خدمات تخصصي روانپزشكي، روانشناختي و مشاوره‌اي، اعم از گروهي يا فردي كه از نظر علمي در حوزة اختلالات و مشكلات جنسي و مسائل مرتبط با آن جاي مي‌گيرد.
23 ـ 1 ـ مشاورة تخصصي اختلالات و مسائل رواني (روان درماني): عبارت است از خدمات تخصصي درمان روانشناختي كه از نظر علمي براي درمان اختلالات رواني و مشكلات رواني تأثير‌گذاري آن به اثبات رسيده باشد. با استفاده از رويكردهاي تحليلي (روانكاوي)، شناختي (شناخت درماني) تحليلي ـ شناختي، شناختي ـ رفتاري و رفتاري (رفتار درماني).

مادة 2 ـ هدف
1 ـ 2 ـ هدف از تأسيس مركز سلامت روان محلي سهولت دسترسي مردم شهر هاي كوچك به خدمات سلامت روان است. سلامت روان محلي راه حلي است براي دسترسي بيشتر مردم نقاط كم جمعيت‌تر و شهر‌هاي كوچك به خدمات سلامت روان و نيز بهره‌گيري از توان علمي فارغ‌التحصيلان با مدرك كارشناسي براي ارائه خدمات سلامت روان به مردم در محله.

اين خدمات مبتني بر ديدگاه سلامت روان اجتماع‌نگر، روانشناسي اجتماع‌نگر و مشاورة اجتماع‌نگر مي‌باشد. در اين ديدگاه نه تنها مراجعان به ما مراجعه ميكنند بلكه ما نيز به سوي آنها رفته و ارائه خدمت مي‌كنيم.

2 ـ 2 ـ هدف از تأسيس مركز مشاوره عمومي پاسخ به نيازهاي مشورتي و روانشناختي در حيطه‌هاي فردي، گروهي، خانوادگي به منظور ارتقاء توانايي‌ها و سلامت روان مراجعين و پيشگيري از اختلالات و مشكلات رواني ـ اجتماعي با استفاده از شيوه‌هاي مشاوره اي، مداخله‌اي و آموزشي است.

3 ـ 2 ـ هدف از تأسيس مركز مشاوره تخصصي ارائه خدمت تخصصي است. حوزة روان شناسي و مشاوره از جمله حوزه‌هاي تخصصي است كه داراي گرايشهاي تخصصي بسيار است.

اين حوزه‌هاي تخصصي گاه بر اساس فرد طبقه بندي شده و گاه بر اساس موضوع، كودك، نوجوان و سالمند به دليل شرايط سني و شرايط فردي محور خدمات تخصصي هستند.

موضوعات اعتياد، ازدواج وخانواده، روان درماني، مشاورة صنعتي و سازماني، مشاورة تحصيلي و تربيتي، اختلالات يادگيري، اختلالات خوردن، اختلالات جنسي و ... بر اساس موضوع، تخصصي هستند و محور خدمات تخصصي قرار مي‌گيرند.

هر چه خدمات تخصصي، مشخص و تمايز يافته باشد ارجاع مراجعين از مراكز مشاوره عمومي به مراكز مشاوره تخصصي با سهولت بيشتري انجام خواهد شد و كيفيت خدمات ارائه شده، ارتقا خواهد يافت و نيز ارتقاي علمي روانشناسان امكان‌پذير‌تر خواهد شد در عين حال كه حوزه‌هاي پژوهشي روشنتر و شفاف‌تر مي‌گردند.

ماده 3 ـ شرح وظايف
1 ـ 3 ـ مراكز سلامت روان محلي

1 ـ 1 ـ 3 ـ مشاوره
1 ـ 1 ـ 1 ـ 3 ـ مصاحبة اوليه
2 ـ 1 ـ 1 ـ 3 ـ مشاوره اوليه
3 ـ 1ـ 1 ـ 3 ـ مشاورة بحران

2 ـ 1 ـ 3 ـ ارجاع
1 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ به مراكز مشاورة عمومي.
2 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ به مراكز درماني مورد‌نياز فرد يا خانواده.
3 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ به مراكز بستري.
4 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ به مراكز خيريه‌اي.
5 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ به مراكز مشاورة حقوقي.
6 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ به مراكز اشتغال زايي يا شغلي.
7 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ به كلينيك‌هاي مددكاري.

3 ـ 1 ـ 3 ـ ارتباطات و شناخت محلي
1ـ 3 ـ 1 ـ 3 ـ شناسايي سرماية محلي (Community Capital).
2 ـ 3 ـ 1 ـ 3 ـ تشكيل گروه‌هاي محلي با هدف‌ ارتقاي سلامت روان محلي.
3 ـ 3 ـ 1 ـ 3 ـ مراجع‌يابي.
4 ـ3 ـ 1 ـ 3 ـ ايجاد تيمهاي سلامت محلي يا همياران سلامت روان با نظارت دفتر پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي.
5 ـ 3 ـ 1 ـ 3 ـ چاپ و تكثير هفته‌نامه محلي پس از كسب مجوزهاي لازم از مراجع ذي صلاح.
6 ـ 3 ـ 1 ـ 3 ـ اولويت‌بندي و نيازسنجي محلي.
7 ـ 3 ـ 1 ـ 3 ـ غربالگري محلي در حوزة مشكلات رفتاري و رواني شامل مشكلات فردي،
خانوادگي، اجتماعي، اقتصادي و جسماني.


4 ـ 1 ـ 3 ـ كاهش استرسهاي محلي
1 ـ 4 ـ 1 ـ 3 ـ شناسايي منابع استرس محلي.
2 ـ 4 ـ 1 ـ 3 ـ تشكيل تيمهاي داوطلب براي مواجهه با منابع استرس محلي.

5 ـ 1 ـ 3 ـ آموزش محله
1 ـ 5 ـ 1 ـ 3 ـ برگزاري كلاسهاي آموزشي مربوط به حوزه‌هاي سلامت روان.
2 ـ5 ـ 1 ـ 3 ـ برگزاري جلسات سخنراني.
3 ـ 5 ـ 1 ـ 3 ـ برگزاري و مديريت جلسات هفتگي متناسب با نياز گروههاي سني مختلف.
4 ـ 5 ـ 1 ـ 3 ـ استفاده از سرماية محلي براي آموزش محلي.
5 ـ 5 ـ 1 ـ 3 ـ آموزش مهارتهاي زندگي پس از اخذ مجوزهاي لازم و مورد تأئيد دفتر پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي
6 ـ 1 ـ 3 ـ مديريت مورد ((case management منظور از مديريت مورد ،مديريت و هماهنگي تمام برنامه هاي حمايتي ، خدماتي و مشاوره اي است كه يك مورد (case) نياز دارد.

2 ـ 3 ـ مراكز مشاوره عمومي
1 ـ 2 ـ 3 ـ خدمات مشاوره‌اي
1 – 1 – 2 – 3 – مشاوره فردي
2 – 1 – 2 – 3 – مشاوره گروهي

2 ـ 2 ـ 3 ـ خدمات مددكاري (در صورت داشتن مددكار)
1 – 2– 2 – 3 – مددكاري فردي
2 – 2– 2 – 3 – مددكاري گروهي
3– 2– 2 – 3 – مددكاري اجتماعي

3 ـ 2 ـ 3 ـ مداخله در بحران
4- 2 -3 – خدمات آموزشي در حوزه سلامت روان (مانند آموزش مهارتهاي زندگي، آموزش پيش از ازدواج، ....) پس از اخذ مجوزهاي لازم و مورد تاييد دفتر پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي
5ـ 2 ـ 3 ـ ارجاع به مراكز مشاورة تخصصي
6ـ 2 ـ 3 ـ خدمات مشاوره تلفني در صورت داشتن شرايط موجود در ضميمه (1)

7-2- 3- تشكيل گروههاي همسان
1-7 -2-3- تشكيل گروههاي ‌‌سني
2 -7 -2-3- تشكيل گروههاي هم مسأله
3-7 -2-3- تشكيل گروههاي هميار

8-2-3- ايجاد ارتباط و عقد قرارداد همكاري با مدارس ، محيطهاي كار ، ادارات و ساير سازمانها و نهادهاي اجتماعي براي انجام مداخله هاي مشاوره اي و ارتقاي سلامت روان محيط.

3 ـ 3 ـ مراكز مشاوره تخصصي
1 ـ 3 ـ 3 ـ ارائه خدمات تخصصي
2 ـ 3 ـ 3 ـ تشكيل تيم تخصصي متشكل از متخصصين كليه حوزه‌هاي مرتبط نظير روانپزشكي، روانشناسي، مشاوره و مددكاري و زيرگروههاي تخصصي مرتبط.
3 ـ 3 ـ 3 ـ نيازسنجي و آموزش به مشاوران
4 ـ 3 ـ 3 ـ نيازسنجي و آموزش به مراجعين
5 ـ 3 ـ 3 ـ مشاوره تلفني در صورت داشتن شرايط مندرج در ضميمه (1)
6 ـ 3 ـ 3 ـ مداخله در بحران‌هاي فردي و خانوادگي

ماده 4 : ضوابط نظارت و رسیدگی و برخورد با تخلفات و شکایات:
نظارت بر عملکرد موضوع این دستورالعمل مطابق با مادة 4 دستورالعمل نظارت بر مؤسسات و مراکز غیردولتی مصوب 20/3/87 شورای محترم معاونین در قالب کمیتة نظارت تخصصی هماهنگ با کمیسیون تخصصی نظارت استان به شرح ذیل می‌باشد.

1 ـ 4 ـ كميته نظارت تخصصي استاني:
1 ـ 1 ـ 4 ـ كميته نظارت تخصصي استاني مركب از افراد ذيل مي‌باشد:
1 ـ 1 ـ 1 ـ 4 ـ معاون امور فرهنگي و پيشگيري استان (رئيس كميته)
2 ـ 1 ـ 1 ـ 4 ـ رئيس شهرستان مربوطه
3 ـ 1 ـ 1 ـ 4 ـ كارشناس ناظر مراكز مشاوره و خدمات روانشناختي در استان (دبير كميته)
4 ـ 1 ـ 1 ـ 4 ـ كارشناس امور حقوقي سازمان بهزيستي استان (در مورد رسيدگي به شكايات و تخلفات)
تبصره1: در موارد بررسي شكايات و تخلفات، از مؤسس و نيز مسئول فني مركز بر حسب نياز جهت شركت در جلسه و پاسخگويي دعوت بعمل مي‌آيد.

2 ـ 1 ـ 4 ـ وظايف و اختيارات کميته نظارت تخصصي استانی به شرح ذيل می باشد:
1 ـ 2 ـ 1 ـ 4 نظارت بر نحوه کار مراكز مشاوره بر اساس فرم ارزيابي مربوطه (فرم شماره 1 )
2 ـ 2 ـ 1 ـ 4 ـ بررسی شکايات و رسيدگی به تخلفات مراكز مشاوره و تنظيم گزارش های لازم جهت طرح در کميسيون نظارت استاني.
3 ـ 2 ـ 1 ـ 4 ـ تهيه برنامه زمان‌بندي نظارت بر مراكز استان.
4 ـ 2 ـ 1 ـ 4 ـ انجام بازديدهاي دوره‌اي از مراكز غيردولتي
تبصره2: اخذ تصميم لازم در مورد تخلفات مركز و مسئول فني و نيز لغو و ابطال موقت پروانه فعاليت بر عهده كميسيون نظارت استاني خواهد بود.

2 ـ 4 ـ كارشناس ناظر استان (کارشناس مسوول مشاوره و راهنمایی بهزیستی استان):
وظايف و اختيارات کارشناس ناظر استانی به شرح ذيل می باشد:
1 ـ 2 ـ 4 ـ بررسي مدارك متقاضيان موافقت اصولي و پروانه‌ فعاليت و تـطبيق آن بـا مفاد دستورالعمل عمومي، تشكيل پرونده و ارائه آن به دبيرخانه كميسيون ماده 26 استاني.
2 ـ 2 ـ 4 ـ تكميل دقيق فرم ارزيابي در هر نوبت از بازديد‌هاي انجام شده از مراكز.
3 ـ 2 ـ 4 ـ ارائه گزارش مکتوب از بازديد‌هاي دوره ای به كميسيون نظارت استانی هر 6 ماه يكبار.
4 ـ 2 ـ 4 ـ بررسی شکايات و اعلام نظر کتبی به معاونت پيشگيري استان.
5 ـ 2 ـ 4 ـ بازديد از مراكز مشاوره عمومي و تخصصي هر 6 ماه و مراكز سلامت روان محلي هر 4 ماه و ارائه گزارش آن به معاونت پيشگيري استان و نيز مسئول فني مركز (معاون پيشگيري استان موظف است كه گزارش‌ها را به رؤساي بهزيستي شهرستانهاي مربوطه ارسال نمايد).
6 ـ 2 ـ 4 ـ پيگيري موارد ذكر شده در گزارشات بازديد.

3 ـ 4 ـ كارشناس ناظر شهرستان (کارشناس مشاوره و راهنمایی بهزیستی شهرستان):
وظايف و اختيارات كارشناس ناظر شهرستان به شرح ذيل مي‌باشد:
1 ـ 3 ـ 4 ـ تشكيل پرونده و ارائه گزارش به مسئول مربوطه
2 ـ 3 ـ 4 ـ بررسي وضعيت ساختماني، تجهيزاتي، بهداشتي و ... (پس از صدور موافقت اصولي و قبل از صدور پروانه فعاليت و در مرحله تمديد پروانه) و تطبيق آن با مفاد اين دستورالعمل.
3ـ 3 ـ 4 ـ بازديد از مراكز سلامت روان محلي هر سه ماه و مراكز مشاوره عمومي و تخصصي هر چهار ماه يكبار.
4 ـ 3ـ 4 ـ تكميل دقيق فرم ارزيابي در هر نوبت از بازديد‌هاي انجام پذيرفته از مراكز.
5 ـ 3 ـ 4 ـ ارائه گزارش مكتوب از بازديد‌هاي دوره‌‌اي به معاونت پيشگيري استان از طريق رئيس شهرستان.
6 ـ 3 ـ 4 ـ بررسي شكايات و اعلام‌نظر كتبي به مسئول مربوطه.
7 ـ 3 ـ 4 ـ پيگيري موارد ذكر شده در گزارشات بازديد.

ماده 5 ـ مؤسس
1 ـ 5 ـ شرايط عمومي وفق مفاد دستورالعمل موضوع بندهای 1 تا 12 مادة 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و به شرح ذیل می‌باشد:
1 ـ 1 ـ 5 ـ اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان تصريح شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
2 ـ 1 ـ 5 ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
3 ـ 1 ـ 5 ـ دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم از خدمت وظيفه (براي آقايان)
4 ـ 1 ـ 5 ـ عدم سوء پيشينه كيفري
5 ـ 1 ـ 5 ـ عدم اعتياد به مواد مخدر
6 ـ 1 ـ 5 ـ دارا بودن حداقل 25 سال تمام
7 ـ 1 ـ 5 ـ دو سال تجربه كار عملي مرتبط به همراه توصيه‌نامه از موسسات علمي معتبر
8 – 1 – 5 گذراندن دوره‌هاي آموزشي مورد تأييد سازمان بهزيستي.
9 ـ 1 ـ 5 ـ نداشتن بيمار رواني به تاييد روانپزشك معتمد سازمان.
تبصره3: براي اشخاص حقوقي تصوير اساسنامه و تصوير آگهي در روزنامه رسمي كشور و شمارة ثبت الزامي است.

2 ـ 5 ـ شرايط اختصاصي
مركز سلامت روان محلي:
1 ـ 2 ـ 5 ـ دارا بودن حداقل تحصيلات كارشناسي در رشته‌هاي روانشناسي (كليه گرايش‌ها به جز كودكان استثنايي) و يا مشاوره.
تبصره 4: تيم مركز سلامت روان محلي حداقل دو نفر مي‌باشد كه يك نفر از آنها حتماً بايد داراي مدرك تحصيلي روانشناسي و يا مشاوره باشد.
مركز مشاوره عمومي:
2 ـ 2 ـ 5 ـ دارا بودن مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي ارشد مشاوره يا روانشناسي در كليه گرايش‌ها. دارندگان مدرك كارشناسي ارشد روانشناسي غير باليني در صورتي مي‌توانند اقدام به تأسيس مركز مشاوره عمومي نمايند كه مدرك كارشناسي آنان روانشناسي باليني باشد.
مركز مشاوره تخصصي:
3 ـ 2 ـ 5 ـ براي مركز مشاوره تخصصي كودك و نوجوان دارا بودن مدارك دكتراي روانشناسي باليني كودك و يا فوق تخصص روانپزشكي اطفال.
4 ـ 2 ـ 5 ـ براي مراكز مشاوره تخصصي كودكان استثنايي دارا بودن حداقل مدرك كارشناسي ارشد روانشناسي كودكان استثنايي.
5 ـ 2 ـ 5 ـ براي مركز مشاوره تخصصي سالمند، دارا بودن مدرك دكتراي پزشكي عمومي، روانپزشك، دكتراي روانشناسي (كليه گرايش‌ها بجز كودكان استثنايي)، دكتراي مشاوره به همراه گواهي دوره‌هاي آموزشي مرتبط مورد تائيد سازمان بهزيستي كشور (حداقل 24 ساعت).
6 ـ 2 ـ 5 ـ براي مركز مشاوره تخصصي ازدواج و خانواده، دارا بدون مدرك دكتراي روانشناسي (باليني ـ عمومي ) دكتراي مشاوره به همراه گواهي دوره‌هاي آموزشي پيش از ازدواج، خانواده درماني و زوج درماني مورد تأئيد سازمان بهزيستي كشور جمعاً به ميزان 60 ساعت.
7 ـ 2 ـ 5 ـ براي مركز مشاوره تخصصي صنعتي ـ سازماني، دارا بودن حداقل مدرك كارشناسي ارشد روانشناسي صنعتي و سازماني يا كارشناسي ارشد مشاوره با گرايش شغلي.
8 ـ 2 ـ 5 ـ براي مركز مشاوره تخصصي تحصيلي و تربيتي، دارا بودن حداقل مدرك كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي، كارشناسي ارشد مشاوره گرايش مدرسه ، كارشناسي ارشد علوم تربيتي گرايش برنامه‌ريزي آموزشي.
9 ـ 2 ـ 5 ـ براي مركز مشاوره تخصصي اختلالات و مشكلات جنسي، دارا بودن حداقل مدرك دكتراي روانشناسي باليني و يا روانپزشك همراه با گواهي دوره‌هاي آموزشي مرتبط مورد تأئيد سازمان بهزيستي كشور حداقل 24 ساعت.
10 ـ 2 ـ 5 ـ براي مركز مشاوره تخصصي اختلالات و مسائل رواني ( روان‌درماني)، دكتراي روانشناسي باليني‌ و يا روانپزشك با حداقل 3 سال سابقه كاري در روان‌درماني با تائيد مؤسسات معتبر علمي.
تبصره5: در صورتي كه متقاضي شخص حقوقي باشد مي‌بايست اهداف اساسنامه آن مرتبط با فعاليتهاي مشاوره و ارتقاي سلامت روان باشد. همچنين ضروري است حداقل دو نفر از اعضاي آن داراي مدرك ليسانس روانشناسي باشند و از ميان اين دو يك نفر عضو هيأت مديره نيز باشد.

3 ـ 5 ـ مدارك لازم جهت صدور موافقت اصولي و پروانه فعاليت
1 ـ 3 ـ 5 ـ مدرك لازم جهت صدور موافقت اصولي: موافقت اصولي ضمن اطلاع از ماده 12 دستورالعمل بندهاي 1 تا 12 ماده 26 توسط متقاضي، مطابق با ماده 4 دستورالعمل مذكور و رعايت تبصره‌هاي ذيل اين ماده صادر مي‌گردد.
2 ـ 3 ـ 5 ـ مدارك لازم جهت صدور پروانه فعاليت: پروانه فعاليت مطابق با ماده 5 دستورالعمل بندهاي 1 تا 12 ماده 26 و رعايت تبصره‌هاي ذيل ماده مذكور صادر مي‌گردد.

4ـ 5 ـ شرح وظايف مؤسس
1ـ 4 ـ 5 ـ مديريت مالي مركز
2 ـ 4ـ 5 ـ مسئوليت رعايت کليه استاندارد ها، معيارها ، ضوابط ، موازين ، مقررات و دستورالعمل ها و آيين‌نامه‌هاي مرتبط.
3 ـ 4ـ 5 ـ معرفی مسئول فنی واجد شرايط.
4 ـ 4ـ 5 ـ تأمين نظرات مسئول فنی در ارائه خدمات در مواردی که در استاندارد ها، معيار ها، موازين ، مقررات، قوانين، بخشنامه ها، آيين نامه ها، دستورالعمل ها و نظاير آن ذکر شده است.

ماده 6 ـ مسئول فني
1 ـ 6 ـ شرايط لازم:
1 ـ 1 ـ 6 ـ كليه شرايط لازم ذكر شده در مادة 1 ـ 5 و 2 ـ 5 را دارا باشد.
2 ـ 6 ـ مدارك لازم:
1 ـ 2 ـ 6 ـ كليه مدارك مشابه موارد ذكر شده در بند 3 ـ 5 باشد.

3 ـ 6 ـ شرح وظايف:
1 ـ 3 ـ 6 ـ مديريت داخلي مركز
2 ـ 3 ـ 6 ـ رعايت كليه استانداردها، معيار‌ها، ضوابط، مقررات، بخشنامه‌ها و نظاير آن
3 ـ 3 ـ 6 ـ تائيد كليه كاركنان داراي صلاحيت مطابق دستورالعمل و اعلام به مؤسس.
4 ـ 3 ـ 6 ـ مسئوليت ارائه كيفي خدمات در مرکز.
5 ـ 3 ـ 6 ـ حضور فعال و تمام وقت در مركز در ساعات کار اعلام شده.
6 ـ 3 ـ 6 ـ همکاری با ناظرين اعزامی از سازمان بهزيستی استان و معاونت امور فرهنگی و پيشگيری و کميسيون صدور پروانه‌ها.

ماده 7 ـ نيروي انساني
1 ـ 7 ـ شرايط كلي:
1 ـ 1 ـ 7 ـ عدم سوء پيشينه كيفري براي كليه مشاوران مركز.
2 ـ 1 ـ 7 ـ عدم اعتياد به مواد مخدر براي كليه مشاوران مركز.
3 ـ 1 ـ 7 ـ نداشتن بيماري رواني به تاييد روانپزشك معتمد سازمان
2 ـ 7 ـ نيروي انساني مركز سلامت روان محلي
1 ـ 2 ـ 7 ـ تعداد نيروي انساني شاغل در مركز سلامت روان محلي حداقل 2 نفر نيروي متخصص با شرايط ذكر شده در شرايط مؤسس و در صورت تمايل به انجام فعاليت بندهاي (3 ـ1 ـ 3 ) ، ( 4 ـ 1 ـ 3 ) ، ( 5 ـ 1 ـ 3 ) از وجود همكاران محلي استفاده مي‌شود.
3ـ 7 ـ نيروي انساني مركز مشاوره عمومي
تعداد نيروی انسانی شاغل در مرکز مشاوره عمومي حداقل سه نفر با شرايط زير است:
1 ـ 3 ـ 7 ـ يك نفر مسئول فني طبق شرايط ذكر شده در بند 2 ـ 2 ـ 5.
2 ـ 3 ـ 7 ـ يک نفر مشاور با داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد (در صورتي كه مدرك مسئول فني مشاوره نباشد.) يا يک نفر روانشناس با داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد در كليه گرايش‌ها بجز كودكان استثنايي (در صورتي كه مدرك مسئول فني روانشناسي نباشد.)
3 ـ 3 ـ 7 ـ يک نفر مددکار اجتماعی با داشتن مدرک کارشناسی ارشد يا مدرك كارشناسي با حداقل 2 سال سابقه كار.
4 ـ 3 ـ 7 ـ متخصص روانپزشکی (حضور در مرکز يا ارجاع).

4 ـ 7 ـ نيروي انساني مركز مشاوره تخصصي
1ـ 4 ـ 7 ـ حداقل نيروي انساني مركز مشاوره تخصصي كودك و نوجوان:
1ـ 1ـ 4 ـ 7 ـ يك نفر مسئول فني طبق شرايط ذكر شده در بند 3 ـ 2 ـ 5.
2 ـ 1 ـ 4 ـ 7 ـ يک نفر مددکار اجتماعی با داشتن مدرک کارشناسی ارشد يا مدرك كارشناسي با حداقل 2 سال سابقه كار.
3 ـ 1ـ 4 ـ 7 ـ يك نفر كارشناس ارشد مشاوره ترجيحاً گرايش خانواده.
4 ـ 1 ـ 4 ـ 7 ـ يك نفر كارشناس ارشد روانشناسي باليني (در صورتي كه مدرك مسئول فني دكتراي روانشناسي باليني نباشد).

2 ـ 4 ـ 7 ـ حداقل نيروي انساني مركز مشاوره تخصصي كودكان استثنايي:
1ـ 2ـ 4 ـ 7 ـ يك نفر مسئول فني طبق شرايط ذكر شده در بند 4 ـ 2 ـ 5.
2 ـ 2ـ 4 ـ 7 ـ يک نفر مددکار اجتماعی با داشتن مدرک کارشناسی ارشد يا مدرك كارشناسي با حداقل 2 سال سابقه كار.
3 ـ 2ـ 4 ـ 7 ـ يك نفر كارشناس ارشد مشاوره ترجيحاً گرايش خانواده.
4 ـ 2 ـ 4 ـ 7 ـ يك نفر كارشناس ارشد روانشناسي باليني

3 ـ4 ـ 7 ـ حداقل نيروي انساني مركز مشاوره تخصصي سالمند:
1 ـ 3 ـ 4 ـ 7 ـ يك نفر مسئول فني طبق شرايط ذكر شده در بند 5 ـ 2 ـ 5.
2 ـ 3 ـ 4 ـ 7 ـ يك نفر كارشناس ارشد روانشناسي (كليه گرايش‌ها بجز كودكان استثنايي) در صورتي كه مسئول فني داراي مدرك غير روانشناسي يا روانپزشكي باشد.
3 ـ 3 ـ 4 ـ 7 ـ يك نفر كارشناس ارشد مشاوره گرايش خانواده (در صورتي كه مسئول فني داراي مدرك غيرمشاوره باشد).
4 ـ 3 ـ 4 ـ 7 ـ يك نفر كارشناس ارشد مددكاري يا كارشناس مددكاري با حداقل 2 سال سابقه كار

4 ـ 4 ـ 7 ـ حداقل نيروي انساني مركز مشاوره تخصصي ازدواج و خانواده:
1 ـ4 ـ 4 ـ 7 ـ يك نفر مسئول فني طبق شرايط ذكر شده در بند 6 ـ 2 ـ 5.
2 ـ4 ـ 4 ـ 7 ـ يك نفر كارشناس ارشد مشاوره ترجيحاً گرايش خانواده.
3 ـ4 ـ 4 ـ 7 ـ يک نفر مددکار اجتماعی با داشتن مدرک کارشناسی ارشد يا مدرك كارشناسي با حداقل 2 سال سابقه كار.
4 ـ 4 ـ 4 ـ 7 ـ يك نفر كارشناس ارشد روانشناسي در كليه گرايشها به جز كودكان استثنايي (در صورتي كه مسئول فني مدركي به غير از روانشناسي داشته باشد).

5 ـ 4 ـ 7 ـ حداقل نيروي انساني مركز مشاوره تخصصي صنعتي و سازماني:
1 ـ 5 ـ 4 ـ 7 ـ يك نفر مسئول فني طبق شرايط ذكر شده در بند 7 ـ 2 ـ 5.
2 ـ 5 ـ 4 ـ 7 ـ يک نفر مددکار اجتماعی با داشتن مدرک کارشناسی ارشد يا مدرك كارشناسي با حداقل 2 سال سابقه كار.
3 ـ 5 ـ 4 ـ 7 ـ يك نفر كارشناس روانشناسي صنعتي و سازماني

6 ـ 4 ـ 7 ـ حداقل نيروي انساني مركز مشاوره تخصصي تحصيلي و تربيتي:
1 ـ 6 ـ 4 ـ 7 ـ يك نفر مسئول فني طبق شرايط ذكر شده در بند 8 ـ 2 ـ 5.
2 ـ 6 ـ 4 ـ 7 ـ يك نفر كارشناس ارشد مشاوره ترجيحاً گرايش خانواده.
3 ـ 6 ـ 4 ـ 7 ـ يک نفر مددکار اجتماعی با داشتن مدرک کارشناسی ارشد يا مدرك كارشناسي با حداقل 2 سال سابقه كار.
4 ـ 6 ـ 4 ـ 7 ـ يك نفر كارشناس ارشد روانشناسي باليني

7 ـ 4 ـ 7 ـ حداقل نيروي انساني مركز مشاوره تخصصي اختلالات و مسائل جنسي:
1 ـ 7 ـ 4 ـ 7 ـ يك نفر مسئول فني طبق شرايط ذكر شده در بند 9 ـ 2 ـ 5.
2 ـ 7 ـ 4 ـ 7 ـ يک نفر مددکار اجتماعی با داشتن مدرک کارشناسی ارشد يا مدرك كارشناسي با حداقل 2 سال سابقه كار.
3ـ 7 ـ 4 ـ 7 ـ يك نفر كارشناس ارشد مشاوره ترجيحاً گرايش خانواده.
4 ـ 7 ـ 4 ـ 7 ـ يك نفر دكتراي روانشناسي باليني (در صورتي كه مسئول فني مدركي به غير از روانشناسي داشته باشد).
5 ـ 7 ـ 4 ـ 7 ـ يك نفر روانپزشك (در صورتي كه مسئول فني مدركي به غير از روانپزشكي داشته باشد).

8ـ 4 ـ 7ـ حداقل نيروي انساني مركز مشاوره تخصصي اختلالات و مشكلات رواني( روان‌درماني):
1ـ 8ـ 4 ـ 7ـ كليه متخصصان شاغل در مراكز مشاوره تخصصي اختلالات و مشكلات رواني (روان‌درماني) لازم است شرايط لازم اختصاصي ذكر شده بند 10 ـ 2 ـ 5 را دارا باشند.
2 ـ 8 ـ 4 ـ 7 ـ يك نفر كارشناس روانشناسي باليني جهت انجام مشاوره اوليه

ماده 8 : فضاي فيزيكي و تجهيزات مورد نياز
1 ـ 8 ـ فضاي فيزيكي
1 ـ 1 ـ 8 ـ اتاق پذيرش
2 ـ 1 ـ 8 ـ دو اتاق مناسب جهت ارائه خدمات فردي
3 ـ 1 ـ 8 ـ يك اتاق مناسب جهت ارائه خدمات گروهي
4 ـ 1 ـ 8 ـ سالن انتظار (مي‌تواند در مواقعي كه فردي مراجعه نمي‌كند بعنوان اتاق مشاوره گروهي مورد استفاده قرار گيرد.)
4 ـ 1 ـ 8 ـ سرويس بهداشتي
5 ـ 1 ـ 8 ـ سيستم گرمايشي و سرمايشي مناسب
تبصره 6: استحكام ساختمان حداقل برابر نرم ساختمانهاي محل باشد.

2 ـ 8 ـ تجهيزات مورد نياز:
1 ـ 2 ـ 8 ـ چك ليستهاي تشخيص و غربالگري.
2 ـ 2 ـ 8 ـ ميز و صندلی برای مشاوران و مراجعان به تعداد مورد نياز.
3 ـ 2 ـ 8 ـ فايل قفل‌دار جهت نگهداری پرونده ها به تعداد مورد نياز.
4 ـ 2 ـ 8 ـ وسايل دفتری به تعداد مورد نياز.
5 ـ 2 ـ 8 ـ حداقل يک خط تلفن مستقل.
6 ـ 2 ـ 8 ـ كتابهاي تخصصي
7 ـ 2 ـ 8 ـ مواد و لوازم بهداشتي نظير مواد ضدعفوني‌كننده محيط ـ مواد گندزدايي ـ صابون مايع ـ سطل زباله‌ درب‌دار و ...
8 ـ 2 ـ 8 ـ وسايل اطفاء حريق
تبصره 7: اختصاص فضای فيزيکی معرفی شده برای دريافت پروانه فعاليت مركز مشاوره (هر سطح)، به فعاليتهای ديگر مجاز نمی باشد.
تبصره 8: هر تست تشخيصي يا غربالگري كه در مركز انجام مي‌شود لازم است به تأييد بهزيستي استان رسيده باشد.

مادة 9 ـ فرآيند صدور و تمديد موافقت اصولي و پروانه فعاليت:
مطابق مواد 3 ، 4 ، 5، 6 ، 7، 8، 9 ، 10، 11 و پيوست شماره 2، 3 و 4 دستورالعمل عمومي.
تبصره9: پروانه فعاليت مركز سلامت روان محلي تنها در شهرستان‌هايي با جمعيت زير 000/200 نفر قابل صدور است. شرايط تأسيس مركز سلامت روان محلي در شهرهاي با جمعيت بالاي 000/200 نفر تنها در حاشيه شهرها، با تشخيص كميسيون مادة 26 امكان‌پذير است.
تبصره 10: براي تمديد پروانه فعاليت گذراندن دوره‌هاي آموزشي تخصصي مورد تائيد سازمان بهزيستي سالانه 24 ساعت ضروري است.

ماده 10 ـ مقررات اختصاصی
1 ـ 10 ـ محل تأسيس مركز بايستی در مالکيت يا اجاره مؤسس بصورت قانوني باشد ( حداقل به مدت يک سال) يا حق استفاده از آن ملک حداقل به مدت يک سال برای ايجاد مركز از سوی مالک به مؤسس به صورت قانوني داده شده باشد.
2 ـ 10 ـ استفاده از پروانه فعاليت منحصراً محدود به شهرستانی است که پروانه برای آن صادر شده است. تغيير آدرس مركز بايد به اطلاع و تأييد بهزيستی استان برسد.
3 ـ 10 ـ پروانه فعاليت مركز بنام يك نفر صادر مي‌گردد و مي‌بايست توسط يك نفر راه‌اندازي گردد.
4 ـ 10 ـ پروانه فعاليت قابل انتقال به غير ( حقيقی و حقوقی) نمي‌باشد.
5 ـ10 ـ اگر فرد مؤسس به دليل کشف فساد و اثبات جرم زندانی شود و يا به هر دليل قانونی ديگر طبق بررسی‌های بعمل آمده در کميسيون استانی و عالی صدور پروانه‌ها از وی سلب صلاحيت گردد، پروانه فعاليت بصورت موقت توسط كميسيون استاني لغو مي‌شود تا كميسيون كشوري در مورد آن تصميم‌گيري كند.
6 ـ 10 ـ تعطيل موقت مركز از سوی مؤسس بايستی با هماهنگی و موافقت كميسيون ماده 26 استان و با رعايت شرايط زير صورت مي‌پذيرد:
1 ـ 6 ـ 10 ـ همه مراكز در صورت تعطيل طولانی مدت ( بيش از يک ماه) موظف اند اولاً به مدت حداقل يک ماه قبل از تعطيلي موضوع را به اطلاع مراجعين برسانند، و ثانياً پرونده های مراجعان خود را در صورت تمايل مراجعين به نزديک ترين مركز مجاور تحت نظر سازمان منتقل کنند.
2 ـ 6 ـ 10 ـ همه مراكز قبل از تعطيل طولانی مدت ( بيش از يک ماه) موظف اند به نحو مقتضی و متناسب با معيارهای علمی، مداخله درمانی با مراجعان خود را پايان دهند يا ( آنها را) به متخصص ديگری که در دسترس باشد، با رضايت مراجع ارجاع دهند.
3 ـ 6 ـ 10 ـ همه مراكز که از وام سازمان بهزيستی برخوردار شده و هنوز آن را به طور کامل باز پرداخت نکرده اند، با اطلاع از يک ماه قبل می توانند حداکثر تا سه ماه تعطيل کنند، ولی تعطيلی بيش از اين مدت مستلزم استرداد وام به بهزيستی استان است.
7 ـ 10 ـ نامگذاری مركز بايستی تحت عنوان، « مركز سلامت روان محلي ....»، « مركز مشاوره عمومي ...» ، « مركز مشاوره تخصصي ... » با درج جمله « تحت نظارت سازمان بهزيستی استان.... »، در ذيل تابلو صورت پذيرد. درج عناوين خدمات، منحصر به خدمات ذكر شده در مادة دوم اين آيين‌نامه مي‌باشد و درج هر گونه خدمت ديگري بر روي تابلو تخلف محسوب مي‌شود.
8 ـ 10 ـ نصب تابلو در محل درب ورودی به شكل زير و به اندازه حداکثر تا ابعاد ( cm 140 × 100) الزامی است.
9 ـ 10 ـ نصب پروانه فعاليت مركز و كارت مسئوليت فني ، مسئول فني در معرض ديد مراجعان الزامی است.
10 ـ 10 ـ فهرست اسامی کليه پرسنل تخصصي شاغل در مركز همراه با عكس آنها و ساعات کار و رشته تخصصی آنان در محل مركز در تابلويی برای اطلاع مراجعان نصب گردد.
11 ـ 10 ـ مركز موظف است برای کليه مراجعان پرونده تشکيل داده و کليه سوابق، يافته های بالينی و شرح خدمات درمانی ارائه شده به آنها را مطابق فرم های ارسالی از معاونت امور فرهنگي و پيشگيری کشور در آن درج و نگهداری نمايد و آمار ماهانه مراجعين را به كارشناس ناظر شهرستان تحويل دهد. پرونده و سوابق مراجعان دور از دسترس ساير مراجعه کنندگان و پرسنل به طور محرمانه نگهداری شود.
12 ـ 10 ـ ثبت مشخصات کليه مراجعان در مركز با ذکر خدمات انجام شده الزامی است.
13 ـ 10 ـ تعرفه‌های ابلاغ شده از طرف سازمان بهزيستي براي خدمات مورد ارائه در مرکز بايستی در معرض ديد مراجعان نصب شده باشد.
14 ـ 10 ـ در صورت مواجهه با آيين نامه‌ها، مكاتبه‌ها، موازين و مانند آنها که از مراجع مختلف غير از سازمان بهزيستي براي مركز صادر يا ارسال می شود، مركز موظف است موضوع را از بهزيستی استان کتباً استعلام و تقاضای رفع ابهام نمايد.
15 ـ 10 ـ هر گونه اعمال خلاف موازين اسلامی و شئون حرفه‌اي ، اخلاقی و انسانی در مرکز تخلف محسوبشده و برابر قوانين مربوطه از طرف سازمان و مراجعين قابل پيگيری است.
16 ـ 10 ـ پس از اعطاي پروانه، اعلام ساعات فعاليت مركز الزامي است.
17 ـ 10 ـ انتشار آگهي تبليغاتي كه موجب گمراهي بيماران يا مراجعين گردد از سوي مركز ممنوع بوده و استفاده از عناوين مجعول و خلاف حقيقت روي تابلو و سربرگ و يا دادن وعده‌هاي فريبنده، جرم تلقي شده و با متخلفين برابر مقررات قانوني رفتار خواهد شد.
تبصره11 : حق انتقال پرونده‌ها مگر با رضايت مراجع به مركز ديگر وجود ندارد.


فرم شماره 1

فرم ارزیابی مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی غيردولتي

استان: شهر:
نام ناظر : تاریخ بازدید:
نام مركز مشاوره: نام مؤسس مركز:
تاريخ صدور پروانه فعاليت: نام مسئول فني مركز:
شماره ده رقمي (در صورت وجود):
الف ساختار فیزیکی هر آيتم
حداكثر 1 امتياز
1 وجود اتاق مشاوره فردي مناسب
2 وجود اتاق مشاوره گروهي مناسب
3 سرويس بهداشتي مناسب
4 سيستم گرمايش ـ سرمايش
5 تست‌هاي تشخيصي ـ غربالگري مورد تأييد سازمان
6 بهداشت مركز
7 نصب پروانه فعاليت مركز در معرض ديد عموم
8 نصب تعرفه مشاوره در معرض ديد عمومب ساختار پرسنلی هر آيتم حداكثر
2 امتياز
1 حضور مسئول فني
2 نصب پروانه فعاليت مسئول فني
3 نصب اسامي مشاوران و تحصيلات و برنامه كاري آنها در معرض ديد عموم

4 حضور مددكارج فرآيند پذيرش هر آيتم حداكثر
2 امتياز
1 وجود پرونده‌هاي منظم
2 وجود فرم‌هاي آماري ماهانه
3 سيستم بايگاني


د فرآيند مشاوره هر آيتم
حداكثر 2 امتياز
1 كامل بودن شرح مشاوره فردي در پرونده‌ها
2 انجام مشاوره گروهي
3 ارائه مشاوره تلفنيهـ فرآيند آموزش حداكثر
2 امتياز
1 برگزاري كلاسهاي آموزشيي پيگيري حداكثر
2 امتياز
1 پيگيري وضعيت درمان مراجعان توسط مددكارتوضيحات:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


جمع كل امتيازها:

امضاءضميمه شماره 1 ـ شرايط ارائه خدمات مشاوره تلفني مراكز مشاوره عمومي و تخصصي

الف ـ شرايط مراكز مشاوره تلفني غيردولتي
- حداقل 2 سال سابقة فعاليت در مشاوره.
- نداشتن تخلف.

ب ـ شرايط مشاوران مركز
- قبولي در مصاحبة كميتة جذب و بكارگيري استان بر اساس منابع معرفي شده از دفتر مشاوره سازمان بهزيستي
- حداقل 3 سال سابقة فعاليت‌ در يكي از حيطه‌هاي روانشناسي (خانواده، كودك، نوجوان، اعتياد ...) در مراكز مشاوره با تأييد معاونت پيشگيري استان
- داشتن حداقل مدرك كارشناسي ارشد در يكي از گرايش‌هاي مشاوره يا روانشناسي يا داشتن مدرك روانپزشكي.

ج ـ ساختار فيزيكي مركز
- وجود يك كد 10 شماره‌اي براي مشاوره تلفني
- اختصاص يك اتاق جداگانه براي پاسخگويي به تماس‌ها
تبصره1: در صورتي كه مركز داراي يك اتاق جداگانه نباشد، مي‌توان در ساعاتي غير از ساعات ارائه مشاوره حضوري، به تماسها پاسخ دهد. اين ساعات نيز بايستي به معاونت پيشگيري استان اعلام گردد.

د ـ نحوة نظارت
- نظارت ماهانه و به صورت محسوس و نامحسوس توسط كارشناس ناظر استان
توضيح: منظور از محسوس، حضور كارشناس ناظر در مركز خصوصي و بازديد از روند فعاليت مشاوره تلفني مركز مي‌باشد. منظور از نامحسوس، تماس‌هاي تصادفي توسط كارشناس ناظر مراكز و ثبت نتايج تماس با مشاور در چك ليست نظارت و يا نظارت از طريق سيستم‌هاي مخابرتي پيشرفته مي‌باشد.
- برگزاري جلسات نظارتي توسط مسئول فني و مشاوران مركز بصورت هفتگي
تبصره2: كارشناس ناظر مراكز مشاوره خصوصي موظف است بصورت تصادفي در برخي از اين جلسات شركت نمايد.
تبصره3: گواهي عدم سوءپيشينه و عدم اعتياد براي كليه تيم مشاوره تلفني مركز ضروري است.

هـ ـ نحوة فعاليت
مراحل بكارگيري سيستم هوشمند (مشاوره‌اي) مخابرات
1. مراكز مشاوره غيردولتي داراي مجوز سازمان بهزيستي پس از تأييد صلاحيت ارائه خدمات مشاوره تلفني با ارائه فرم شماره 2 به شركت مخابرات معرفي مي‌گردند.
2. اين مراكز بعنوان شخص حقوقي و با ارائه مجوز سازمان تقاضاي سيستم هوشمند از مخابرات مي‌نمايند.
3. پس از معرفي مراكز، شركت مخابرات به هر مركز داراي مجوز، يك شماره 10 رقمي اعلام مي‌نمايد.
4. شماره سيستم هوشمند يا مشاوره‌اي با سه رقم 990 شروع مي‌‌شود و داراي پيام گويا در ابتداي مكالمه مي‌باشد كه اطلاعات اوليه و مبلغ تماس در هر دقيقه را به تماس‌گيرنده اعلام مي‌نمايد و در صورت تمايل، تماس‌گيرنده مي‌تواند تماس را ادامه دهد.
5. مركز مشاوره غيردولتي مجاز مي‌باشد شماره 10 رقمي را از طريق رسانه‌هاي گروهي به اطلاع عموم برساند.
6. اين شيوة ارائه خدمات همراه با اخذ تعرفه از تماس‌گيرنده مي‌باشد. بدين صورت كه 80% از مبلغ تعيين شده به مركز و 20% باقيمانده به شركت مخابرات تعلق مي‌گيرد. اين هزينه بر روي فيش تلفن تماس‌گيرنده ثبت مي‌گردد.
7. تعرفه مربوطه از طرف سازمان ابلاغ مي‌گردد.

فرم شماره 2

بسمه تعالي


شماره:
تاريخ:
مركز:
شماره پروانه:
تاريخ صدور پروانه:

با توجه به درخواست شماره مورخ آن مركز و تأئيد معاونت تخصصي مربوطه بر اساس دستورالعمل نحوه تاسيس، تمديد، اداره و انحلال مراكز غيردولتي مشاوره و خدمات روان‌شناختي بدينوسيله اعلام مي‌دارد سازمان بهزيستي استان با راه‌اندازي خط مشاوره تلفني در آن مركز در شهرستان موافقت مي‌نمايد.

مدير‌كل سازمان بهزيستي استان و رئيس كميسيون مادة 26


 

تغییر قالب صفحه