مجوز مراجع عظام تقلید برای پرداخت زکات فطره به سازمان بهزیستی

مجوز مراجع عظام تقلید برای پرداخت زکات فطره به سازمان بهزیستی

در زیر فتوای مراجع تقلید امام خمینی (ره)، آیت الله العظمی خامنه ای، آیت الله العظمی صافی گلپایگانی، آیت الله العظمی وحید خراسانی، آیت الله العظمی زنجانی، آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، آیت الله العظمی نوری همدانی، آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، آیت الله العظمی سیستانی، آیت الله العظمی صانعی، آیت الله العظمی مشکینی، آیت الله العظمی مکارم شیرازی، مبنی بر جواز پرداخت زکات فطره به سازمان بهزیستی آمده


متن فتاوای مراج تقلید

تغییر قالب صفحه