شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سازمان بهزيستي كشور

شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سازمان بهزيستي كشور

شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سازمان بهزيستي كشور كه در 8 گروه توانمندسازي و اشتغال، بيمه، امور مشاركتهاي مردمي و امور حقوقي، امور توانبخشي، امور فرهنگي و پيشگيري، امور اجتماعي، بهره‌وري و عمراني دسته‌بندي شده‌اند.

توانمندسازي و اشتغال

تعداد افراد شاغل شده تحت پوشش به كل افراد داراي شرايط اشتغال تحت پوشش
نسبت مددجويان و معلولان تحت پوشش فراگيرنده آموزش شغلي به كل مددجويان و معلولان تحت پوشش واجد شرايط اشتغالبيمه

نسبت افراد تحت پوشش استفاده كننده از خدمات بيمه درماني به كل افراد تحت پوشش
نسبت معلولين تحت پوشش استفاده از خدمات بيمه مكمل به كل معلولين تحت پوششامور مشاركتهاي مردمي و امور حقوقي

ميزان مشاركتهاي مردميسال بررسي نسبت به سال پايه
سرانه مشاركتهاي مردمي نقدي و غيرنقدي
تعداد افراد مشاركت كننده در برنامه هاي سازمان به كل جمعيت كشور
تعداد مددجوياني كه تسهيلات مسكن دريافت كرده اند به تعداد مددجويان فاقد مسكن
نسبت مراكز غيردولتي ارائه دهنده خدمات بهزيستي سال بررسي به سال پايه
تعداد خدمت گيرندگان مراكز در سازمان هاي غيردولتي بهزيستي به كل خدمت گيرندگان سازمان بهزيستيامور توانبخشي

نسبت سالمندان تحت پوشش به كل سالمندان نيازمند (شناسايي شده)
نسبت بيماران رواني مزمن تحت پوشش به كل بيماران رواني مزمن شناسايي شده
نسبت معلولين تحت پوشش سازمان به كل معلولين شناسايي شده
نسبت معلولين سرويس گرفته از برنامه توانبخشي مبتني بر جامعه CBR به كل معلولين شناسايي شده در برنامه
نسبت معلولين استفاده كننده از خدمات توانبخشي مراكز غيردولتي به كل معلولين تحت پوشش مراكز توانبخشيامور فرهنگي و پيشگيري

تعداد كودكان زير 6 سال تحت پوشش برنامه فعاليت هاي پيشگيري از معلوليتها نسبت به كل كودكان زير 6 سال كشور
تعداد مشاوره هاي ژنتيك انجام شده پيش از ازدواج نسبت به كل ازدواج هاي ثبت شده در همان سال
تعداد افراد تحت پوشش برنامه آگاهسازي شهري و روستايي (پيشگيري از معلوليتها) نسبت به كل افراد كم سواد كشور
تعداد مراكز مشاوره (حضوري و غيرحضوري) انجام شده نسبت به صد هزار جمعيت
اعتبار طرح هاي پژوهش ـ كاربردي نسبت به كل اعتبارات مصوب سازمان
تعداد مدارس ابتدايي و راهنمايي تحت پوشش طرح آموزش مهارت هاي زندگي نسبت به كل مدارس ابتدايي و راهنمايي كشور
تعداد افراد تحت پوشش آموزش پيش از ازدواج در سال نسبت به دو برابر تعداد ازدواج هاي ثبت شده درهمان سال
تعداد پايگاه هاي سلامت اجتماعي موجود نسبت به صد هزار جمعيت
تعداد فعاليت هاي رسانه اي معاونت پيشگيري در سال جاري نسبت به سال گذشتهامور اجتماعي

تعداد آسيب ديدگان اجتماعي تحت پوشش به تعداد كل آسيب ديدگان اجتماعي قابل شناسايي
تعداد آسيب ديدگان اجتماعي استفاده كننده از خدمات غيردولتي به تعداد كل آسيب ديدگان اجتماعي تحت پوشش
تعداد كل كودكان زير 6 سال خدمت گيرنده از مهدهاي كودك به كل كودكان زير 6 سال كشور
تعداد مربيان آموزش ديده مهدهاي به كل مربيان مهدهاي كودك
تعداد خانواده هاي توانمند شده تحت پوشش به كل خانوارهاي تحت پوشش
تعداد خانواده هاي نزامند تحت پوشش به كل خانواده هاي نيازمند كشور
تعداد كودكان بي سرپرست و بدسرپرست استفاده كننده از خدمات موسسات غيردولتي ونگهداري شده در خانواده هاي جايگزين به كل كودكان بي سرپرست و بدسرپرست تحت پوشش
تعداد كودكان بي سرپرست و بدسرپرست استفاده كننده از خدمات موسسات غيردولتي و نگهداري شده درخانواده هاي جايگزين به كل كودكان بي سرپرست و بدسرپرست تحت پوششبهره‌وري

رشد سالانه بهره وري نيروي انساني
رشد سالانه بهره وري سرمايه
رشد سالانه كل عوامل توليدعمراني

ميزان موفقيت در طرح هاي عمراني

تغییر قالب صفحه