معافیت مالیاتی برخی از همکاران با بهزیستی

معافیت مالیاتی برخی از همکاران با بهزیستی

بموجب این قانون، موسساتی که حداقل ده درصد ظرفیت خود را به افراد معرفی شده از سوی بهزیستی اختصاص دهند، از مالیات معاف می باشند.

ماده واحده ـ كليه مؤسسات خصوصي كه با مجوز سازمان بهزيستي كشور امور مربوط به حمايت و توانبخشي معلولان و ارائه خدمات به عقب ماندگان ذهني و انجام خدمات در مراكز روزانه و شبانه روزيها نگهداري معلولين و كودكان ‌بي‌سرپرست را بعهده دارند و همچنين مهدهاي كودك از پرداخت ماليات بر درآمد معاف مي‌باشند مشروط بر اينكه سازمان‌مذكور بر درآمد و هزينه آنها نظارت داشته و مؤسسات فوق حداقل ده درصد از مدد جويان خود را بدون دريافت هر گونه ‌دستمزد به افراد معرفي شده از طرف سازمان بهزيستي اختصاص دهد. ‌

تغییر قالب صفحه