دستورالعمل پرداخت يارانه به مراجعين مراكز مشاوره و خدمات روانشناختي غيردولتي

دستورالعمل پرداخت يارانه به مراجعين مراكز مشاوره و خدمات روانشناختي غيردولتي
دستورالعمل پرداخت يارانه به مراجعين مراكز مشاوره و خدمات روانشناختي غيردولتي تحت نظارت سازمان بهزيستي دستورالعمل پرداخت يارانه به مراجعين مراكز مشاوره و خدمات روان‌شناختي غيردولتي تحت نظارت سازمان بهزيستي فصل اول: كليات 1. يارانه مشاوره مبلغي است كه سازمان بهزيستي كشور براي حمايت از افراد نيازمند به خدمات مشاوره‌اي و روان ...

دستورالعمل پرداخت يارانه به مراجعين مراكز مشاوره
و خدمات روانشناختي غيردولتي تحت نظارت
سازمان بهزيستي


دستورالعمل پرداخت يارانه به مراجعين
مراكز مشاوره و خدمات روان‌شناختي غيردولتي تحت نظارت سازمان بهزيستي


فصل اول:
كليات

1. يارانه مشاوره مبلغي است كه سازمان بهزيستي كشور براي حمايت از افراد نيازمند به خدمات مشاوره‌اي و روان شناختي به منظور ارتقاء سلامت روان جامعه مي‌پردازد.
2. با توجه به سياست گسترش مراكز مشاوره غيردولتي و به منظور افزايش دسترسي مردم به خدمات مشاوره‌اي و روان‌شناختي و جبران تفاوت تعرفه‌هاي دولتي و خصوصي، يارانه براي مراجعين نيازمند با اولويت معلولين و مددجويان سازمان به مراكز مشاوره خصوصي تحت نظارت سازمان بهزيستي در نظر گرفته شده است.
3. در پرداخت يارانه حفظ كرامت انساني و رعايت شئونات اخلاقي مراجعين بايد كاملاً رعايت شود و انتخاب مركز مشاوره به عهدة خود مراجع باشد.
4. يارانه بايد بطور هدفمند هزينه گردد و با كوتاه كردن مسير‌ها و كاهش ضوابط دست و پا‌گير اداري در وقت صرفه‌جويي شود و در كوتاهترين زمان ممكن پرداخت گردد.
5. نظارت بر نحوة پرداخت يارانه مطابق دستورالعمل ارسالي بر عهدة استان مي‌باشد و هر استان بر اساس عملكرد شهرستانهاي ذي ربط مي‌تواند بودجه خود را توزيع نمايد.
6. مسئوليت توزيع يارانه در استانها به عهدة معاونت پيشگيري استان مي‌باشد. بديهي است دفتر مشاوره و خدمات روانشناختي در هر زمان كه لازم باشد مي تواند بر اين امر نظارت داشته باشد.
7. اطلاع رساني مناسب به عموم مردم براي بهره‌مندي آنان نقش بسيار مهمي دارد كه مسئوليت آن بر عهدة سازمان بهزيستي استانها مي‌باشد.
8. ضروري است ليستي  از كليه مراكز مشاوره و خدمات روان‌شناختي غيردولتي طرف قرارداد با معاونت پيشگيري استان با آدرس و مشخصات كامل تهيه گردد و در اختيار مراجعين قرار داده شود.


فصل دوم:
شيوة اجراي دستورالعمل

الف ـ شناسايي و معرفي مراجع براي استفاده از يارانه به شكل زير خواهد بود:
1. مراجع از طريق مجتمع‌هاي بهزيستي معرفي مي‌شود.
2. مراجع مستقيماً به يكي از واحد‌هاي بهزيستي در استان يا شهرستان مراجعه مي‌كند.
3. مراجع مستقيماً به يكي از مراكز مشاوره تحت پوشش يارانه مراجعه مي‌كند (در صورت نياز مراجع براي دريافت ياري‌ برگ به بهزيستي معرفي مي شود).
ب ـ برگه‌هايي تحت عنوان « ياري برگ» در 3 نسخه چاپ مي‌شود ( نمونة اين برگه‌ها ضميمه مي باشد). اين برگه‌ها در واقع برگه معرفي مراجع به مركز مشاوره و خدمات روانشناختي غيردولتي هستند.
ج ـ ياري‌برگ بايد به تعداد مناسب در اختيار بهزيستي شهرستانها قرار گيرد.
د ـ در هر يك از واحد‌هاي بهزيستي استان و شهرستانها بايد دفتر و بايگاني جداگانه‌اي براي ثبت اطلاعات توزيع يارانه و فهرست مراجعين در نظر گرفته شود.

هـ ـ هر يك از مراكز مشاوره خصوصي تحت پوشش يارانه نيز بايد براي ثبت اطلاعات توزيع يارانه و فهرست مراجعين، دفتر و بايگاني مشابهي در نظر گيرند.
و ـ براي معرفي و ارجاع مراجعان به مركز تحت پوشش يارانه، در ياري برگ مشخصات فردي مراجع، نوع خدمات درخواستي ايشان ( مشاوره، شركت در كلاسهاي آموزشي، يا اجراي تست)، مبلغ يارانه، و مرجع معرفي‌كننده ثبت مي‌گردد. اين ياري برگ به همراه فهرستي از مراكز تحت نظارت سازمان به مراجع تحويل داده مي‌شود.
تبصره:
با توجه به اينكه مراجع در انتخاب مركز مختار مي‌باشد ممكن است از مركز « الف » به بهزيستي معرفي شود ولي پس از تأييد به مركز « ب » مراجعه كند.
ز ـ پس از تكميل ياري برگ نسخه سوم آن جدا شده و در سوابق بهزيستي بايگاني مي‌شود و نام مراجع در دفتر مخصوص به اين كار ثبت مي‌گردد. پس از مراجعه به مركز مشاوره نسخه دوم ياري برگ در پرونده مراجع بايگاني مي‌شود و نسخه اول آن در مركز تحت پوشش، نگهداري و نام مراجع در دفتر ثبت مي‌‌‌گردد.

فصل سوم:
تخصيص و پرداخت يارانه و نظارت


الف ـ تخصيص يارانه
تخصيص يارانه بر اساس نوع خدمات دريافتي مراجعين به شكل زير خواهد بود: 
1. خدمات مشاوره‌اي و يا روان درماني فردي، خانواده يا زوج حداكثر بين 50 تا 70 % تعرفه
2. خدمات مشاوره‌اي و يا روان درماني گروهي، يا آموزشهاي گروهي حداكثر بين 50 تا 70 % تعرفه
3. اجرا و تفسير آزمون حداكثر بين 50 تا 70 % تعرفه

ب ـ پرداخت يارانه و نظارت بر آن
1. در هر استان يك كارشناس ناظر و در هر شهرستان نيز يك كارشناس ناظر براي نظارت بر فرايند توزيع يارانه نظارت مي‌كند.
تبصره: كارشناس ناظر استان مي‌تواند همان كارشناس ناظر مراكز خصوصي باشد و لازم است كارشناس ناظر استان به دفتر مشاوره و خدمات روان‌شناختي معرفي گردد.
2. در پايان هر ماه مركز مشاوره غيردولتي، جدول شماره 1 و نسخه اول ياري برگ (نسخه ويژه مركز مشاوره) را به ادارة بهزيستي شهرستان تحويل مي دهد و رسيد دريافت مي‌كند.
3. كارشناس ناظر شهرستان پس از تطبيق جدول ارائه شده و نسخه اول ياري برگ با نسخه سوم ياري برگ (نسخه ويژه بهزيستي) آنها را تأييد مي‌كند.
4. كارشناس ناظر شهرستان در پايان هر ماه بايد فهرست جداول تأييد شده مراكز را پس از تأييد رياست شهرستان به كارشناس ناظر استاني ارائه دهد.
5. كارشناس ناظر استاني پس از نظارت و بررسي و تطبيق جداول ولو به طور تصادفي، آنها را تأييد مي‌كند. در نهايت پس از تأييد معاونت پيشگيري استان و سپس تأييد معاونت پشتيباني سازمان مبلغ توسط مسئول امور مالي استان محاسبه و از محل اعتبارات پيش‌بيني شده به حساب مركز مشاوره مورد‌نظر واريز مي‌شود.
6. معاونت پيشگيري استان در پايان هر فصل جدول شماره 2 را تكميل و به دفتر مشاوره و خدمات روانشناختي معاونت امور فرهنگي و پيشگيري سازمان بهزيستي كشور ارائه مي‌دهد. اين جدول به منظور اطلاع‌رساني به دفتر از نحوة هزينه كرد بودجه‌هاي تخصيص يافته و تصميم براي توزيع مابقي بودجه در ماههاي بعد خواهد بود.
7. كارشناسان ناظر موظفند تخلفات را در اسرع وقت جهت اخذ تصميمات مقتضي به معاونت پيشگيري استان اعلام نمايند.


جدول شماره 1: اطلاعات افراد بهره‌مند از يارانه در مراكز مشاوره و خدمات روانشناختي تحت نظارت سازمان بهزيستي استان ...........

شهرستان: ............................................................... مركز مشاوره و خدمات روان شناختي .................................................... ماه ...............................................................

رديف نام و نام‌خانوادگي مراجع شمارة ياري برگ مبلغ يارانه تاريخ مراجعه نوع خدمات دريافتي آدرس و شماره تلفن ملاحظاتآدرس مركز:....................................................................... نام و نام خانوادگي تاييد‌كننده (مسئول فني مركز): :.......................................................................
تلفن مركز: :....................................................................... امضاء:
شماره حساب مركز: :....................................................

جدول شماره 2: «اطلاعات استان درخصوص نحوة هزينه‌كرد بودجه‌هاي تخصيص يافته جهت يارانه»

استان : .......................................................... شهرستان: ............................................................... سه ماهه: ............................................................

رديف نام مركز مشاوره و خدمات روانشناختي تعداد كل مراجعين مركز تعداد مراجعين دريافت‌كنندة يارانه كل مبلغ يارانه تخصيص داده شده آدرس و تلفن مركز ملاحظات

نام و نام‌خانوادگي تاييد‌كننده(معاون پيشگيري استان): :.......................................................................
امضاء:
ط.دستورالعمل پرداخت يارانه به مراجعينبسمه‌تعالي

سازمان بهزيستي كشور
معاونت امور فرهنگي و پيشگيري
«ياري برگ»مشخصات مراجع:

نام و نام‌خانوادگي مراجع: نام پدر: شماره شناسنامه:

ارجاع دهنده:
اداره يا واحد بهزيستي  مركز مشاوره خصوصي  مجتمع بهزيستي 

ساير (ذكر شود):.................................................

نوع خدمات درخواستي:
خدمات مشاوره فردي، خانواده، يا زوج  خدمات مشاوره گروهي يا آموزشهاي گروهي  اجرا و تفسير آزمون 

مبلغ يارانه: به حروف .............................................. به عدد ..................................................

قابل توجه مراجعين محترم:
- مراجع گرامي، به همراه ياري برگ فهرست و نشاني تمامي مراكز درماني تحت پوشش بهزيستي را دريافت نموده و به دلخواه به يكي از آنان مراجعه كنيد.
- اين برگ تنها جهت ارائه به مراكز درمان تحت پوشش بهزيستي جهت استفاده از يارانه طراحي شده و ارزش ديگري ندارد.
- مسئول يارانة سازمان در بهزيستي شهرستان يا استان مي‌بايد تنها فهرست و نشاني مراكز را ارائه كند و حق هيچگونه جهت‌دهي و تعيين مركز را براي بيمار ندارد.

قابل توجه مسئول محترم مركز انتخاب شده:
- مبلغ مندرج در ياري برگ مي بايد از هزينة خدمات كسر شده، و ياري برگ در پروندة بيمار نگهداري و شماره و تاريخ و نام و نام‌خانوادگي و شمارة پرونده در دفتر ياري برگ مركز ثبت، تا پس از ارائه آن به ادارة بهزيستي، مبلغ يارانه به مركز پرداخت شود.

رئيس اداره بهزيستي شهرستان
امضاء

 

تغییر قالب صفحه