دفتر امور مراقبتی و حمایتی

دفتر امور مراکز توانبخشی مراقبتی


- مراکز توانبخشی و نگهداری شبانه روزی

- خدمات حمایتی (كمك هزينه نگهداري در منزل - کمک هزینه ترخیص از مراکز شبانه روزی)
- واگذاری پرونده های معلولان به مراکز غیر دولتی

-  ارائه خدمات در منزل (ویزیت درمنزل)

- ارائه خدمات توانبخشی مبتنی بر خانواده ( طرح مراقبین رسمی و غیررسمی)


مراکز توانبخشی ونگهداری شبانه روزی:

علیرغم سیاستهای سازمان بهزیستی مبنی بر گسترش مراکز توانبخشی روزانه وعدم گسترش مراکز شبانه روزی بنابر نیاز در خصوص نگهداری تعدادی از معلولین ،سالمندان وبیماران روانی مزمن با هدف ارتقاء بهداشت روانی خانواده ها وهمچنین ساماندهی افراد بلاصاحب مراکز توانبخشی ونگهداری شبانه روزی معلولین ،سالمندان وبیماران روانی مزمن بامجوز سازمان بهزیستی وتحت نظارت این سازمان در حال فعالیت می باشند.

در این مراکز ضمن نگهداری از این افراد خدمات تخصص مورد نیاز این افراد همچون خدمات پزشکی،فیزیوتراپی،کاردرمانی و... نیز ارائه می گردد.

مراکز توانبخشی ونگهداری شبانه روزی شامل مراکز معلولین ذهنی، معلولین جسمی حرکتی،سالمندان وبیماران روانی مزمن می باشد.

در حال حاظر 29مرکز توانبخشی ونگهداری معلولین ذهنی شبانه روزی، 9 مرکز توانبخشی ونگهداری شبانه روزی سالمندان،8مرکز درمان وتوانبخشی شبانه روزی بیماران روانی مزمن وهمچنین 2مرکز توانبخشی ونگهداری معلولین جسمی حرکتی تحت نظارت سازمان بهزیستی فارس وبا یارانه این سازمان در حال فعالیت می باشند.


خدمات حمایتی ومستمری (کمک هزینه نگهداری در منزل- کمک هزینه ترخیص از مراکز شبانه روزی):

کمک هزینه نگهداری در منزل :

تعدادی از معلولین وبیماران روانی مزمن که با توجه به دستور العمل های سازمان بهزیستی و بررسی واحد مددکاری واجد شرایط در یافت کمک هزینه نگهداری در منزل می باشند ماهیانه مبلغی بعنوان کمک هزینه نگهداری در منزل دریافت می دارند.البته لازم به ذکر است که درسیاستهای توانبخشی سازمان بهزیستی خدمات توانبخشی در راستای توانمند سازی در اولویت بوده وخدمات مستمری به درصد بسیار کمی از افراد بنابه ضرورت تعلق می گیرد.

کمک هزینه  ترخیص از مراکز شبانه روزی :

جهت ترغیب خانواده ها برای نگهداری فرزندان معلول خود، خانواده هایی که نسبت به ترخیص معلول خود از مرکز شبانه روزی نمایند این هزینه تعلق می گیرد.واگذاری پرونده ها به مراکز غیر دولتی:

هدف:در راستای سیاستهای دولت مبنی بر ارائه خدمات کمی و کیفی مستمر به معلولان و تشویق افراد حقیقی و حقوقی در بخش غیر دولتی جهت مشارکت در امور معلولان و فراهم آوردن زمینه های مناسب در خصوص دستیابی آسان تر به خدمات و کاهش تصدی دولت سازمان بهزیستی اقدام به واگذاری پرونده های معلولان به بخش غیر دولتی شده است.
باتوجه به دستورالعمل های موجود تعدادی از پرونده های واحد توانبخشی به مراکز توانبخشی غیر دولتی،تشکلهای غیر دولتی معلولین ومجتمع های خدمات بهزیستی غیر دولتی واگذار گردیده واین مراکز با بکار گیری مددکار نسبت به بازدید منزل،تهیه گزارش مددکاری وتعیین نیاز های توانبخشی افراد نسبت به ارائه خدمات به افراد اقدام می نمایند.این مراکز نسبت به تعداد پرونده های واگذاری از یارانه سازمان بهزیستی برخوردار می گردند.در حال حاضر تعداد15888پرونده توانبخشی مربوط به معلولین وبیماران روانی مزمن به بخش غیردولتی واگذارگردیده است.


ارائه خدمات درمنزل (ویزیت درمنزل):

این مراکز شامل مراکز روزانه ویزیت در منزل معلولین ،سالمندان وبیماران روانی مزمن می باشدکه با مجوز سازمان بهزیستی وتحت نظارت این سازمان نسبت به ارائه خدمات در منزل به افراد معرفی شده از طریق سازمان بهزیستی شامل خدمات پزشکی توانپزشکی،پرستاری،مددکاری،روانشناسی ومشاوره توانبخشی اقدام می نمایند ودر قبال خدمات از سازمان بهزیستی یارانه در یافت می نمایند.

مراکز ویزیت در منزل شامل مراکز ویزیت در منزل معلولین جسمی حرکتی وضایعه نخاعی ،معلولین ذهنی،سالمندان وبیماران روانی مزمن می باشد.

در حال حاضر 5 مرکز ویزیت در منزل بیماران روانی مزمن،3مرکز ویزیت در منزل معلولین جسمی حرکتی وضایعه نخاعی،2مرکز ویزیت در منزل سالمندان ویک مرکز ویزیت در منزل معلولین ذهنی در حال فعالیت می باشند.

توانبخشی مبتنی بر خانواده به صورت رسمی (طرح مراقبین):

این طرح جهت ارائه خدمات توانبخشی و مراقبتی در منزل توسط مراقبان آموزش دیده و زیز نظر کارشناس تخصصی علوم توانبخشی و مراقبت و با مشارکت اعضای خانوار( خانواده) به گروه هدف واجدشرایط، صورت می گیرد که جامعه هدف این طرح عبارتند از : معلولان، سالمندان، بیماران روانی و افراد دارای اختلالات طیف اتیسم

 

 

طرح مراقبین در مناطق کم برخوردار(غیررسمی):

این طرح به جهت ارتقاء کیفیت زندگی جامعه هدف و حمایت اجتماعی و اقتصادی خانواده با آموزش، افزایش سطح آگاهی و پرداخت کمک هزینه مراقبت می باشد که جامعه هدف این طرح عبارتند از افراد معلول، سالمندان و بیماران روانی مزمن( با درجه معلولیت شدید و خیلی شدید) که امکان مراجعه به مراکز روزانه برای دریافت خدمات مراقتبی توانبخشی را نداشته و به تشخیص مددکار اجتماعی سازمان نیازمند خدمات مراقبتی و توانبخشی در منزل هستند.

تغییر قالب صفحه