امور پیشگیری - گذری و سرپناه
مراکز تحت نظارت گذری و سرپناه غیر دولتی- امور پیشگیری اداره کل بهزیستی استان فارس  
ردیف نام گروه شهرستان نوع مرکز حوزه فعالیت نوع فعالیت مدیرمسئول آدرس تلفن نماینده گروه
81 محله قراول خانه شیراز مرکز غیر دولتی پیشگیری گذری فریبا ثمن گویی بلوار سیبویه پشت امامزاده ابراهیم 7360641
82 محله دروازه کازرون شیراز مرکز غیر دولتی پیشگیری گذری سید امین رضایی بازارچه حاج زینل گوچه چنب مسجد امام علی 7391589
83 دروازه اصفهان شیراز مرکز غیر دولتی پیشگیری گذری محمد علی احمدی خ تیموری کوچه سید ذوالفقار روبروی مسجد زینل 2234034
84 بانوان شیراز مرکز غیر دولتی پیشگیری گذری مریم کشتکار بازارچه حاج زینل روبروی نانوایی
85 دباغی شیراز مرکز غیر دولتی پیشگیری گذری طاهره غلام زاده دباغی آخر کوچه 6
86 دروازه کازرون شیراز مرکز غیر دولتی پیشگیری سرپناه سید امین رضایی بازارچه حاج زینل کوچه جنب مسجد امام علی 7391589
87 محله گود عربان شیراز مرکز غیر دولتی پیشگیری سرپناه منیزه کریمی گود عربان پشت مسجد نصیر الملک تکیه آصف پلاک 3 22495403
88 دروازه اصفهان شیراز مرکز غیر دولتی پیشگیری سرپناه محمد علی احمدی خ تیموری کوچه سید ذوالفقار 2234034
89 سرپناه زنان شیراز مرکزغیردولتی پیشگیری سرپناه محسن پورزارعی بازارچه حاج زینل بعد از نانوائی 9173076810
تغییر قالب صفحه